Hasle Byfoged

Hasle byfoged.

Indledning.

Ligesom i Rønne, Nexø og Svaneke indskrænkedes øvrighedspersonernes antal i Hasle med Christian 5.s købstadsforordning af 28. januar 1682 til at omfatte byfogden alene tillige med en skriver. Og ved det kgl. Reskript af 30. marts 1686 (jfr. Rønne byfoged)blev byfogden i Hasle tillige herredsfoged i Nørreherred. Tingstedet var Hasle, men by- og herredstinget, der afholdtes en gang ugentlig, skulle finde sted på hver sin ugedag. Fra Jacob Lorentzens udnævnelse til byfoged 1696 og til retsreformen 1919 var byfogden i Hasle med en enkelt kort afbrydelse samtidig birkedommer i Hammershus birk.

Ved loven af 19. februar 1861 om faste lønninger for retsbetjent og magistratsembeder, som hidtil ganske eller tildels havde været aflagt med sportler, blev det besluttet at inddrage en del embeder ved indtrædende vakance og sammenlægge dem med andre. Til disse hørte embedet som byskriver i Hasle, herredsskriver i Nørreherred og birkeskriver i Hammershus birk, der skulle forenes med embedet som byfoged, herredsfoged og birkedommer samme sted. Bestemmelsen gentoges ved loven af 1. juli 1870 for de endnu ikke vakante embeders vedkommende, således byskriverembedet m. m. i Hasle. I praksis skete foreningen først fra 30. september 1875, efter at den i 1854 udnævnte by-, herreds- og birkeskriver Georg Wilhelm Hansen den 10. september s.å. var afskediget efter lang og tro tjeneste.

Denne embedsfordeling vedvarede til 1919.

 

                                                                              Byfoged.      

1686 – 90. Daniel Barck (herredsfoged i Nørreherred). 30/3 1686.

1690 – 92. Henrik Johansen Pap. 15/3 1690.

1692 – 96. Jens Andersen Stege. 4/7 1692.

1696 – 97. Jacob Lorentzen. 18/2 1696.

1697 – 1706. Eskild Nielsen. 8/6 1697.

1706 – 11. Johan Torsen. 9/8 1706.

1711 – 18. Jens Nielsen Borringholm. 15/5 1711.

1718 – 29. Magnus Clausen (birkefoged i Hammershus birk) 12/8 1718.

1729 – 36. Peter Worm. 16/4 1729.

1736 – 50. Poul Eskildsen. 14/9 1736.

1750 – 58. Eskild Poulsen (exam.jur.) 22/5 1750 – 13/2 1758 (død).

1758 – 73. Hans Jørgen Schowgaard (cand.theol., magister, rektor og kordegn i Rønne, cand. Jur. 23/6 1758) 26/5 1758 – 11/8 1773 ( landsdommer på Bornholm).

1773 – 75 Boye Rasch (auditør på Bornholm). 30/12 1773 – 2/11 1775 (byfoged i Rønne og herredsfoged i Vesterherred).

1776 – 83. Jens Christian Jacobsen Prahl (byskriver i Hasle m.m.) – februar 1783 (død).

1783 – 1806. Hans Gad (cand. Jur.). 7/5 1783 – 5/7 1806 (død).

1806 – 26. Mads Høeg Petersen Arboe (byskriver i Hasle m.m.). 19/12 1806 – 28/6 1826 (afsked).

1826 – 41. Johannes Jacobi Jacobsen (krigsassessor). 20/9 1826 – 7/10 1841 (død).

1841 – 49. Jens Birch Lassen (kammersekretær). 31/12 1841 – 5/6 1849 (byfoged samt by- og rådstueskriver i Slagelse).

1849 – 64. Fritz Hendrik Jørgensen (fuldmægtig i justitsministeriet). 24/8 1849 – 21/11 1864 (byfoged og byskriver i Hobro m.m.).

1865 – 71. Niels Tvede (overauditør). 22/3 1865 – 17/11 1871 (herredsfoged i Sunds og Gudme herreder m.m.).

1872 – 74. Carl Ferdinand Boesen (cand.jur.). 3/1 1872- 8/7 1874 (død).

1874 – 86. Christen Nygaard Gregersen (prokurator). 7/9 1874 (30/9 1875 tillige byskriver) – 26/2 1886 (herredsfoged i Ning herred).

Byfoged og byskriver.

1875 – 86. Christen Nygaard Gregersen se: Hasle byfoged.

1886 – 96. Andreas Bertelsen Nørgaard (fuldmægtig ved Frederiksborg amt). 20/4 1886 – 9/4 1896 (død).

1896 – 1902. Jeppe August Poulsen Jepsen (fuldmægtig ved Københavns amts søndre birk). 5/8 1896 – 31/1 1902 (herredsfoged og herredsskriver i Falsters Vesterherred).

1902 – 02. Nathanael Ferdinand Schiødte (protokoldfører i Københavns kriminal – og politiret). 27/2 1902 – 16/9 1902 (herredsfoged og herredsskriver i Øster Flakkebjerg hrd.)

 

Viggo Baller f. 1859. Byfoged og Herredsfoged i Hasle 1902 – 1909

1902 – 09. Viggo Baller. (herredsfuldmægtig i Frederikssund). 11/10 1902 – 2/4 1909 (byfoged samt by- og rådstueskriver i Kolding).

1909 – 19. Erik Axen Borgen. (kopist i landsover- samt hof- og stadsretten). 5/5 1909 – 26/9 1919 (på ventepenge, 1/3 1920 kst. Justitssekretær ved Søndre landsret).

 

Byskriver.

1672 – 90. Mads Pedersen Viborg. 25/11 1672 – 4/11 1690 (byskriver i Rønne, herredsskriver i Vesterherred).

1690 –        Hans Povlsen Busk (herredsskriver i Nørre og Vesterherred). 4/11 1690 – .

1719 –        Lauritz Andersen (birkeskriver i Hammershus birk). 15/12 1719

1745 –        Lars Larsen Birch adj. 15/7 1745 –

1772 – 76. Jens Christian Jacobsen Prahl (exam.jur.). 16/71772 – 5/7 1776 (byfoged smst.).

1776 – 87. Frederik Fawer (exam.jur.). 21/8 1776 – maj 1787 (død).

1787 – 1806. Mads Høeg Petersen Arboe (prokurator). 17/8 1787 – 19/12 1806 (byfoged smst.).

1807 – 21. Christen lassen Hasselriis (kancellifulmægtig). 10/4 1807 – 18/11 1821 (død).

1822 – 26. Johannes Jacobi Jacobsen (exam.jur.) 10/4 1822 – 20/9 1826 (byfoged smst.).

1827 – 35. Janus Andreas Garde (cand.jur.). 24/1 1827 – 23/10 1835 (byfoged i Rønne).

 

1836 – 53. Hans Jacob Paludan (fuldmægtig ved Sorø amt). 16/2 1836 – 14/1 1853 (herredsskriver i Nørvang og Tørrild herreder).

1853 – 54. Daniel Henrik Jydtmann (prokurator). 8/4 1853 – 20/9 1854 (død)

1854 – 75. Georg Wilhelm Hansen (prokurator). 30/12 1854 – 10/9 1875 (afsked).

Borgmestre.

1919 – 1921. Søren Thomsen, f.1860 – d.1925.

1921 – 1941. Johannes Hansen. f. 12/06. 1876 Nexø – d. 13/05. 1945 København.

1941 – 1954. Alfred Regnersen. f.23/1 1889.- d.27/12 1962

1954 – 1970. Otto Peter Hansen. f.16/11 1908. – d.09/12 1983.

1970 – 1974. Else Larsen. f.10/8 1916. – d.15/09 1995.

1974 – 1985. Svens Rasmussen. f.19/03 1924. – d.23/10 1994.

1986 – 1989. Knud Andersen. f.14/07 1947.

1990 – 1993. Frede Engell-Hansen. f.06/10 1933.

 

1994 – 2000. Birgit Rasmussen. f.09/09 1942. – d. 20/07 2000.

2000 – 2002. Bjarne Kristiansen. f.14/12 1958.

Skriv et svar