Den gamle gård i Hasle

Den gamle gård i Hasle.
Før den nye præstegård stod færdig, havde præstefamilien i den gamle præstegård, der lå i Præstegade med gavlen ned mod Storegade – det er den gamle præstegård, som ses på billedet. Den var i meget dårlig forfatning, og i embedsprotokollen fortælles noget om, hvordan og hvorfor den gamle bolig forsvandt, og en ny kom til.

Den gamle præstegård i Hasle var ikke så meget værd som bygning. Den krævede meget arbejde fra datidens præster

Den gamle præstegård i Hasle var ikke så meget værd som bygning. Den krævede meget arbejde fra datidens præster

Den gamle præstegård var erhvervet til embedet i 1850, allerede da var den gammel og så forsømt, at flere præster i 1850 til 1904 havde stiftet lån på embedet for at holde boligen i nødtørftig stand. At den gamle præstegård har været ringe, fremgår bl.a. af en ansøgning til ministeriet for kirke – og undervisningsvæsenet; hvori sognepræsten, provst Vilhelm Sophus Lichtenberg ansøger om tilladelse til at bortsælge den gamle ejendom, hvorom han skriver: ”bygningerne ere 8-10 alen brede, højst 3 3/4 alen til loftet, utætte i gulv, loft og væg, vinduer og døre slutter ikke”.

Provst Vilhelm Sophus Lichtenberg

Låne penge.
Tilladelsen fik han, men det var ikke nok, sognepræsten skulle også som en anden husejer ud på pengemarkedet for at låne penge til opførelsen af en ny bolig. Provst Lichtenberg behøvede ikke at gå til det ”grå” pengemarked, idet han havde mulighed for at ansøge det ”guldrandede”, og han modtog i efteråret 1904 følgende fra majestæten, Christian IX, via stiftsøvrigheden: Vor synderlige bevågenhed! Vi give eder hermed til kende, at vi efter den af sognepræst udi købstad Hasle med annekset Rutsker, provst for Bornholms provsti os elskelige hr. Vilhelm Sophus Lichtenberg derom allerunderdanigst gjort ansøgning, samt den af eder (stiføvrigheden) derudover afivne allerunderdanigste erklæring allernådigst ville have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at der til bestridelse af udgifterne ved opførelsen af en ny præstegård i Hasle må af stiftets offentlige stiftelsesmidler forundes have et lån på indtil 13.000 kroner, der må hvile som gæld på embedet, forrentes og afdrages i løbet af ca. 41 år med en årlig ydelse af 5% af lånets oprindelige beløb, hvoraf 4% af den til enhver tid skyldige kapital udgør renter osv. osv.
Derefter I eder allerunderdanigst have at rette og vedkommende sådant til efterretning at tilkendegive. Befalende eder Gud!”.

001-2

 

Hasle ”præstegård” (præstebolig) er en smuk og statelig ejendom beliggende i Storegade nr. 44. Den er bygget efter arkitekt, professor Mathias Bidstrups tegninger i 1904.
Den 16. januar 1905 afholdtes syn over den nybyggede præstegård. Synet fandt, at arbejdet i det hele var udført solidt og smukt i overensstemmelse med tegninger og beskrivelser. I synsprotokollen er følgende talopstilling anført den 16. januar 1905:

1) Overslagssummen                                                                                  14. 570,00 kroner
2) Overskridelser, som ere godkendte af synet
a) For malerarbejde 141,55 kroner
b) For øvrige arbejder 200,72 kroner

                                                                                                                           342,27 kroner
3) Diverse anskaffelser, brandstige m. m                                                           67,00 kroner
4) Arkitektens honorar                                                                                      600,00 kroner

5) Tilsyn med bygningen                                                                                   150,00 kroner
6) Planering og anlæg af have                                                                           197,36 kroner

7) Landinspektør for udstykning                                                                          23,00 kroner
Sum 15.949,63 kroner

Denne artikel stod i Bornholmeren lørdag den 19 oktober 1985