9g. Afsnit. – 1894. – 1895. – 1897. – 1900.

1894

I dag den 4. Juli 1894 fik jeg endelig den side 19 omtalte obligation udbetalt (se side 22).

 

1895

Jeg rejste til Herning for at fejre min 80 års fødselsdag hos min søn. Her overraskedes jeg ved, at mine børn overrakte mig et fotografibillede af mine 15 børnebørn, hvilket da var tallet på de levende af disse.

Fra Hasle byråd sendtes mig følgende adresse, dateret 25. Juli 1895:

Undertegnede medlemmer af Hasle byråd, der i dag er samlede i et ekstraordinært møde, tillader sig herved at bringe Hr. Førstelæreren en hjertelig lykønskning af, at De fylder 80 år den 30. d.m., samt at ledsage denne lykønskning med en hjertelig tak for den iver og dygtighed, hvormed De har udført de mange forskellige hverv, der har været Dem overdraget i de 34 år, i hvilke de nu uafbrudt har været medlem af byens kommunale bestyrelse. Gid De i de kommende år må bevare den sundhed på ånd og legeme, hvoraf De trods de mange år er så lykkelig at være i besiddelse.”

Andr. Nørgård, Andreas Jørgensen, P.A. Spanner, Julius Anker, J.K. Hansen, H.P. Petersen, Anthon Larsen.

 

1897

 

Den 12. Januar 1897 udtrådte jeg af byrådet, efter tur, efter at have været medlem af Kommunalbestyrelsen i 36 år.

Oversigt over de kommunale hverv, jeg har haft i Hasle, uden for mit embede:

 1. Kæmner i 10 år fra 1855 til 1865.

Medlem af kommunalbestyrelsen fra 4. januar 1861 til 12. Januar 1897 og deltog som sådan i følgende udvalg:

 1. Formand i Fattigudvalget
 2. Formand i Skovudvalget
 3. Formand i Alderdomsunderstøttelsesudvalget
 4. Formand i Skoleudvalget
 5. Medlem af Skolekommissionen
 6. Medlem af Valgbestyrelsen
 7. Medlem af Kasse- og Regnskabsudvalget
 8. Medlem af Kirkeinspektionen
 9. Medlem af Etatsrådinde Koefoeds legatbestyrelse
 10. Medlem af udvalg i havnevæsenet 1873-74 (havnebygningen)

Udenfor kommunalbestyrelsen

 1. Medlem af Tinghusbestyrelsen
 2. Vurderingsmand i henhold til lov 19. Marts 1869.
 3. Overligningskommissær for Hasle.
 4. Hegnssynsmand.
 5. Medlem af Håndværker- og Industriforeningen (indvalgt af byrådet)
 6. Medlem af Amtsrådet fra 1868-1874
 7. Medlem af bestyrelsen for de fattiges kasse i nogle år.
 8. Formand i 31 år i en sygehjælpsforening, som jeg oprettede i 1866.

 

At jeg i disse 36 år deltog i alle byens offentlige anliggender følger af sig selv, kun en sag af betydning mener jeg at kunne sige er mit værk, nemlig erhvervelsen af skoven, da jeg ikke foran har omtalt dette, skal jeg her mere udførligt omtale sagen.

I august 1887 kom et andragende til byrådet fra nogle borgere, der henledte byrådets opmærksomhed på det ønskelige i, at en lystskov erhvervedes. I denne anledning valgte byrådet et udvalg på 3 medlemmer: Købmand Grønbech, Skipper Munch og mig. Vi fik følgende instruks af byrådet:

At tage under overvejelse på hvilken måde og for hvilken bekostning en lystskov eller et stykke jord til beplantning kunne tilvejebringes, samt tillige tage under overvejelse hvorledes midlerne til bestridelse af udgifterne kunne skaffes tilveje.”

Efter en tids forløb spurgte byfogeden i byrådet, om hvad udvalget havde udrettet. Jeg svarede, at der ikke var foretaget noget og at der ikke var valgt nogen formand. (Jeg mente, de andre medlemmer, der havde underskrevet andragendet havde større forpligtelser en jeg, som først så det, da det kom til byrådet.) De andre medlemmer mente, at det var en selvfølge, at jeg var formand. Jeg svarede, at hvis dette var byrådets mening, så skulle jeg også nok tage fat på sagen.

Kort efter rejste jeg til København og talte med ejerne af Klemensker Strandmark, som var villige til at sælge byen et stykke af denne. Jeg viste på kortet, hvor stort areal jeg mente var passende og spurgte om prisen. Denne ville de først oplyse senere efter forhandling med deres bestyrer – Platen. Han mente, at 150-175/tdrl. var passende, hvilket jeg mente var alt for høj en pris. Derefter underrettede jeg byrådet om det passerede. At prisen var for høj, var alle enige om, men om arealets størrelse var forskellige meninger. Nogle mente, at 10-15 tdrl. kunne være nok, men flertallet med byfogden var enigt med mig, at skulle vi købe, burde vi tage hele arealet fra sognegrænsen til havet ud til den linie, jeg havde angivet – 102 tdrl.

Underhandlingerne trak i langdrag, vi bød 50 kr. og der forlangtes 150 kr./tdrl. I April 1889 opmåltes det omhandlede areal og vurderedes af forstkandidat Jespersen og Platen. Arealet med skoven ansattes til 13.322½ kr. og de 3 huse til 2500 kr. = 15.822½ kr. Udvalget indberettede forhandlingerne til byrådet og forlangte bemyndigelse til at gøre bestemt bud. Vi bemyndigedes til at byde 100 kr./tdrl og 1500 for husene. I Oktober 1889 kom svar fra aktieselskabet, at det fastholdt sit forlangende efter vurderingen. Forhandlingerne ophørte og stemningen både i byrådet og byen, samt hos mine medhjælpere i udvalget, var for at opgive det hele.

Jeg ville ikke afbryde forhandlingerne, men vedblev privat både skriftligt og mundtligt at underhandle med Edelstein og sagde ham, at jeg personlig ønskede købet, men at de andre medlemmer helst ville, det hele skulle opgives; men jeg håbede på, det kunne gå igennem, når købesummen nedsattes. Til byrådet indsendte jeg en skrivelse, hvori jeg påviste fordelene for byen ved at købe skoven, og jeg mente, at man ved forhandling med militæret kunne få skydebanen forlagt til den sydlige grænse af det købte areal og derved få eksercerpladsen til fri rådighed, hvilken da kunne sælges til en ligeså stor sum, som skoven kostede.

Endelig ind i 1891 blev vi enige om en købesum af 10.000 kr. for arealet 102 11/14 tdrl. og 2000 for husene. Forhandlingerne varede således over 4 år og aktieselskabet nedsatte 3822½ kr. på sit forlangende.

At jeg var formand i skovudvalget, medens jeg var i byrådet, fulgte af sig selv; men da jeg udtrådte af dette, bad byfogden og byrådet mig at blive i udvalget, hvilket jeg indgik på, når jeg, som hidtil, var formand i bestyrelsen.

 

Kort oversigt over mit levnedsløb

 

 

Født 30. Juli og døbt 4. Oktober 1815

Konfirmeret 4. Oktober 1829

Omgangslærer i Olsker 1. Februar 1833

Konstitueret lærer i Allinge 21. Marts 1835

Antaget på seminariet Juni 1837

Seminaristeksamen Juni 1839

Konstitueret lærer i Rønne September 1839

Udnævnt til lærer i Hasle 9. Marts 1840

Bryllup med Emilie Hiort 29. April 1840

Enkemand 10. Januar 1841

Bryllup med Laura Rømer 2. Oktober 1846

Enkemand 1. Maj 1880

Afsked fra embedet 1. Oktober 1886

Dannebrogsmand 21. Oktober 1886

 

 

Jeg var lærer i Hasle i 46 år, men regnes den tid med, da jeg var i det offentlige skolevæsens tjeneste, førend jeg blev seminarist, bliver det næsten 52 år.

Fra 1. Februar 1833 til December 1886 bliver hen imod 54 år, men derfra går de 2 år, jeg var på seminariet.

 

1900

 

Da mit mandat var udløbet til nytår 1900, erklærede jeg, ikke at ville modtage genvalg til Skovudvalget, endskønt byfogden indtrængende anmodede mig derom. Jeg undskyldte mig med min høje alder og med at jeg havde været i kommunens tjeneste i 60 år. Under 11. Januar 1900 modtog jeg følgende:

” Da jeg med beklagelse har bragt i erfaring, at De på grund af Deres fremrykkende alder ikke ønsker at modtage genvalg som medlem af Skovudvalget, griber byrådet herved lejligheden til at bringe Dem en tak for Deres mangeårige virksomhed i kommunens tjeneste og da navnlig for det store arbejde De har udført som medlem af Skovudvalget, hvorved De har sat Dem et varigt minde her i kommunen.” A. Jepsen, H.G. Herold, A.J. Holm, R.A. Spanner, Julius Anker, A. Olsen, C. Petersen, S. Thomsen.

 

 

Skriv et svar