Søren Høeg.

Afskrift fra Landbohøjskolens arkiv: Om Søren Høeg, Hasle:

 

Årsberetning om Det kgl. danske

Landhuusholdnings-Selskabs

Forhandlinger – 1857:

 

Landboflid:

Jordbruger Søren Peter Høeg i Hasle på Bornholm. Han er født i 1790 af fattige forældre, tjente fra sit 8. år hos bønder indtil 1813, da han i Hasle købte et lille hus med en have, ikke større end at deri kunne lægges 1 tønde kartofler. Af nærliggende jorder lejede han derfor på 7 år 4 tdr. land, hvorpå han avlede indtil 600 tdr. kartofler årlig.

Imedens denne rodfrugts dyrkning i det større dengang kun var lidet kendt, strakte hans omhu hermed så vidt, at han årlig med spade tilberedte disse 4 tdr. land, aldeles uden fremmed hjælp, idet han indså, at gravning var ham fordelagtigere, især da ploven den gang lod så meget tilbage at ønske. Han var uden tvivl den første på Bornholm, der behakkede sin kartoffelmark, hvilken han ligeledes selv udførte med håndhakken; med 2 børns hjælp gravede og pillede han kartoflerne af jorden om efteråret. Da denne behandling med spade og hakke var noget ganske nyt, blev han beleet; men efterhånden som kartoffelavlen lykkedes så vel for ham, blev hans fremgangsmåde efterlignet af andre. Nu, efter 30 års forløb, behandle alle deres kartoffelagre ligesom ham i sin tid gjorde, dog at man pløjer i stedet for at grave.

Han fortsatte fremdeles med spadekulturen, indtil hans evne tillod ham at anskaffe heste. For at erstatte mangelen på gødning og komme den ved idelig kartoffelavl medtagne jord til gode, påførte han den tang, og var en af de første, som betjente sig heraf. Ved salget af kartoflerne sattes han efterhånden i stand til ved køb at erhverve nogle jordlodder, bl.a. en gammel lergrav, som han i kort tid forvandlede til frodig mark. Han har lagt megen vind på frugttræers plantning og dyrkning af allehånde køkkenurter, med hvilke han tildels forsynede både Rønne, Hasle og omegn. Sine køer og svin fodrer han fornemmelig med runkelroer, gulerødder og kartofler.

Lille Haslegård

Sin ejendom, som han har forsynet med nye bygninger, har han overdraget sin svigersøn, hos hvem han nu, til løn for sin mangeårige rastløse flid, nyder et sorgfrit udkomme, og hans eksempel har udøvet en heldig indflydelse i en videre kreds; navnlig har Hasle By vundet opkomst ved dens jorders gode og havemæssige dyrkning efter hans metode, ved hvilke de give fortrinlige afgrøder af korn og kartofler. I sin fremrykkede alder vedbliver S.P. Høeg at sysle i mark og have.

Ved sin virksomhed og sit retsind, bl.a. i kommunale ombud som formand for borgerrepræsentanterne og overformynder, har han, der stedse levede som den jævne og tarvelige arbejder, erhvervet sig almindelig og velfortjent agtelse. Den af borger og landmand J. Hansen i Hasle meddelte beretning om forestående er attesteret af cancelliråd, byfoged Jørgensen og købmand Koefoed og derhos fortrinlig anbefalet af Bornholms landøkonomiske Forening.

I den anledning tilkendtes S.P. Høeg det 3. sølvbæger.