Då a tobaksspijnarijn kjevte Kærapilijns kalkunshâna

I Klippeøen december 1956, skrev Carl J. E. Aakerlund.

Ded e nu snârt monna år sin, a dæijnna stårjan hon gjijk for saj, mæn dærfor kaijn hon ju varra læje ârti for ded.

Hâns Pil hed haijn, å haijn bode på e stæ oppa ver Kjærn, å dærfor hadde haijn fåd nauned Kjærapilijn. Jorabiddaijn, a haijn hadde, va semæijn stor nok, mæn då a ded mæst va tâuer åtâmpa å stena å vanhåll, så vad ikje majed, a haijn koijne awla te føn te saj sæl å konn å di krajturn, a haijn hadde jemma i stajln eijn ynka gong.

Mæn svålt gjore haijn ikje, for haijn kalte saj âu slajtara å kjøre me sin krâda ud å kjefte saj en åmawrad koskræp, som a haijn så slajtada å kjøre ront på lannet å sålde kjødd te huzmæijn å anra fattia fålk.

Te tors i Rønna kom haijn alri me kjødd å flæsk, for ded ajnada saj nok inte te å ble sjønad udå dyrlægijn, for sennijn hadde di på torred i Rønna, mæn ijnena anra stâ hær på lanned, å dærfor fijk fålk dæijngongijn kjødd å flæsk å æda, som va bådde hal å heldøt, ijnan a ded ble slajtad.

Mæn på torred kom haijn nu legott, mæn ded va alti me fjærkræ, bådde slajtad å læwenes, for ded va dær ijnena, a dær koijne se på, om a ded va sjøgt æjla rast.

Så vad eijn lâurda, a haijn hadde fåd alt sit udsålt på nær eijn stor å gammajler kalkunshâna, som a dær lå på vâunbonnijn, grâusjijnader å pijnuer å blærtjyjkker. Haijn bøijn ud te le så monna, a dær kom frambi, vår a haijn holte, mæn ajle betakkada dom for krajtured, å bær gjijk ed ijn inte ront på hoteln å beværtniijnerna, vår a haijn falbø hânaijn.

På væijn jemm kom haijn frambi tobaksspijnara Østerbys på Lila Torr, å dær holte haijn for å gå ijn å kjevva saj nâijn tobak. Mæns a haijn sto ijna hos Østerby, så kom di te å snakka om høns å gjæz å ænner, å Pilijn haijn bø tobaksspijnarijn sin hâna, å ded kom gott tepas, for haijn skojle hâ e tæmmelit stort sælskav om e pâr dâ me spiznijn. Resseltâted ble, a Pilijn fijk hânaijn sålder for en ræt go betalnijn.

Væl en tre yggers ti ætte hânahandelen kom Pilijn igjæn ijn te Østerby for å få saj lid tobak. Pilijn haijn va frækker nok te å gje saj te å sporra te kalkunshânaijn å van a ded hadde gåd me å få’ijn spizter.

”Ded gik sgu ikke” sâ Østerby, som a dær snakte san halfint, ”vi stegte på den i mæst et helt døjn, uden at den blev mør, og da vi tog fat igen den næste dag, så blev den tørrere og tørrere i kødet, og til sidst måtte vi grave den ned”.

”Ja, nâd stæjnijn skojle haijn ju hâ, for haijn va ikje helt onger, ska jâ saj”, så Pilijn å tâu saj en frisk skro.

”Næ, det var den vel ikke. Sig mig engang, Pil, hvor gammel var den egentlig?”

”Jâ ska saj dom som sânt e, a jâ vedd ed segu ikje ræjti, for jâ hâr bot på ajendommijn i treåtjive år, å haijn va dær, då a jâ kom, å vår læijne a haijn hadde vad dær forr, ded kjæijner jâ injed te”.

Skriv et svar