Bornholms Afholdskreds.

Bornholms Tidende d 19.05.1936.

Bornholms Afholdskreds.

Det aalige Repræsentantmøde afholdtes paa Højskolen i Søndags forud for Jubilæumsfestligheden og indledes med en Andagt af Højskolens Forstander Thomsen.

Derefter bød Kredsformanden, Bødkermester Aakerlund velkommen, og særlig rettede han nogle velkomstord til de to indbudte Gæster, Sekretær Adolf Hansen og Afholdsvært L. Andersen.

Formanden udtalte derefter nogle Mindeord om de Medlemmer inden for Kredsen, som var gaaet bort i det sidste Aar. Forsamlingen gav Tilslutning ved at rejse sig.

Til Dirigent valgtes Barbermester Hansen, Rønne, som gav ordet til Kredsens Sekretær, Lærer Kjølby, der oplæste nogle Forhandlinger fra tidligere Møder.

Kredsformanden aflagde en kort Beretning om Afholdsarbejdet paa Bornholm, og derefter oplæste Snedkermester L. Jensen, Svaneke-Kredsens Regnskab, som balancerede med 1095 kr. Kredsens Formue ved Aarets Slutning var 392 kr.

Beretning og Regnskab godkendtes.

Der foretoges Valg til Kredsbestyrelsen. Formand Carl Aakerlund, genvalgtes enstemmigt. Bestyrelsesmedlemmerne, som afgik efter Tur, var Skræddermester Jønsson, Rønne, og L. Jensen, Svaneke.

Førstnævnte ønskede ikke at genvælges. Ved skriftlig afstemning valgtes L. Jensen og Bygmester N. Pedersen, Gudhjem. Til Suppleant valgtes Glarmester Mortensen, Rønne.

Til Revisor valgtes Jønsson, Rønne, som Fanebærer Kr. Kristiansen, Nexø.

Det vedtoges at afholde Fredsfesten i Svaneke næste Aar og Efteraarsmødet i Aar i Aakirkeby.

Sekretær Adolf Hansen rettede en Henstilling fra Fru højesteretssagfører Heilesen, om Bornholms Afholdskreds vilde yde et Bidrag til Danmarks Afholdsforenings nye Fane. Der var stemning for at yde Bidrag, og der blev senere paa Dagen indsamlet 50 kr.

Det vedtoges, at man til Efteraaret skulde holde nogle Møder sammen med Ungdomsforbundet.

Det blev oplyst, at Lokalforeningerne gennem Køb af Lodsedler havde skaffet Kredsen en Jubilæumsgave paa 337 kr. Inden Formanden afsluttede, rettede han en Tak til Skræddermester Jønsson for arbejdet, han havde udført som bestyrelsesmedlem. Repræsentantmødet fik kun et kort forløb, da man skulde være færdig, inden Jubilæumsfesten skulde begynde.

 

Bornholms Tidende d. 06.07.1937.

Afholds- og Folkefest i Svaneke Lystskov.

Bornholms Afholdskreds Sommerstævne holdtes i Søndags i den Gamle, smukke By Svaneke, og det blev en stor Skare Afholdsfolk fra hele Øen, som samledes paa Byens Torv for at gaa i Procession fra Torvet Kl. 4 til Svaneke Lystskov.

Her var Festpladsen pyntet med Flag, og ved den nye, solide og smukke Talerstol saas 11 Afholdsfaner fra Lokalforeninger paa Øen samt Kredsbanneret.

En Fællessang, forfattet til Dagen af Lærer Kjølby, dannede Indledning til Festen. Vi gengiver Sangens sidste Vers.

 Velkommen til Svaneke, ældgamle Stad, herude ved Østersø’ Bølger, bag Klippefuld Kyst, under Bakkernes Drag – i Ly den saa herligt sig dølger – i underfuld Skønhed paa Midsommerdag vi møder til Fest under Afholdets Flag.

 Lærer Kjølby bød i smukke og velvalgte Ord de tilrejsende saavel som Svanekeboerne velkommen til Afholdsfest. Han rettede et særligt Velkommen til de unge, i hvis sind idealisternes Ild brænder, ogsaa naar det gælder Afholdssagen. Lærer Kjølby mindede om, hvorledes Afholdsbevægelsens stiftere kaldte jævne Mennesker ud i den herlige Natur for at høre om Afholdssagen, og siden er talrige Afholdsfester holdt for at pege paa Ansvaret, den enkelte har overfor Slægten, der er, og for den, som kommer. Lærer Kjølby sluttede med at tale om vort Flag og udbragte et Leve for Danmark.

 Efter en Fællessang af Carl Aakerlund talte En af de unge Afholdsmænd, Sv. Aage Christensen, København. Han indledede med en Tak til de ældre, som havde ført Afholdssagen frem under Mottoet: Danmark fri for Rusdrik, Taleren fremhævede dernæst Afholdsbevægelsens store Betydning for de unge. Den maa støttes mere end hidtil. Naar Afholdsfolkenes Antal ikke er saa stort, er det, fordi Afholdsbevægelsen ikke har fulgt Tidens Udvikling, det har Bryggerne og de, der er Talsmænd for Spirituskapitalen. De har bundet Værthusholderne og store Dele af vort Folk til Drikkevarerne. Problemet, Afholdsfolkene skal løse, er at bane vej for de sunde Afholddrikke, som Folket best kan være tjent af at nyde under Hverdagslivet saavel som paa Festdagene i Hjemmet.

Er andet spørgsmål, der skal peges paa, er Trafik og Alkohol. Mange Eksempler kan nævnes, men i Dag kun et: for kort Tid siden kørte en højt anset Borger i København ud i sin bil.han var paa det Tidspunkt beruset, og det endte med, at han dræbte et menneske – han fik kun 4 Maaneders Hefte som Straf derfor.

Afholdsbevægelsens Talsmand maa stærkere stille Krav om, at der skabes værn for dem, der færdes paa vore Veje, og der maa henstilles til vort Retsvæsen, at Straffen skærpes betydeligt for dem, der paavirket af Spiritus dræber Folk. Vi kræver, at den, der sætter sig ved Bilens Rat, maa være ædru.

Afholdsbevægelsen maa under alle Forhold række Haand ud til Fremgang for Ædruelighed, men en af Hovedopgaverne bliver at faa de sunde Afholdsdrikke udbredt i vort Folk.

 Formanden for Bornholms Afholdskreds, Bødkermester Aakerlund, sluttede mødet med en kort tale. Han omtalte de Hvidringer Afholdsfolkene møder fra Modstandens side, og hvorledes der arbejdes paa at faa flere Spiritusbevillinger, ofte med den begrundelse, at det er paakrævet for Turisternes skyld.

Ølbryggerne er bange for, at Salget af stærkt Øl skal gaa med, og for at udbrede dette øves der en stor Agitation. Formanden bemærkede i Tilknytning hertil, at det var beklageligt, at Skolebørn, som kommer til København, skal besøge Ølbryggerierne. Kredsformanden omtalte tilsidst Alkoholkommissionens Opgaver, som han håbede skulde resultere i, at Spiritustrafiken blev indskrænket, det vil være i Kontakt med vor Regerings Syn. Regeringen er sikkert klar over, at vi her i Landet er meget vanskeligt stillede, og ingen ved, naar det bryder sammen for os økonomisk, og derfor har Regeringen tænkt sig noget godt gennem Alkoholkommissionens Arbejde.

Afholdsfolkene skal være vaagne og føle Tidens Puls gennem de Organer, der udfører Arbejdet. Fremtiden tegner sig ikke saa mørk for Afholdsbevægelsen som for Aar tilbage, thi vore Ideer er knyttet til Tidens Vandring og Vore Ideer skal bæres ud til Sejr for vort folk.

Lærer Kjølby, der er Formand for Svaneke Afholdsforening, takkede Taleren og takkede for den gode tilslutning, Sommerstævnet havde faaet.

 Hornorkesteret fra Rønne satte et festligt præg paa Processionen og paa Mødet i Skoven. Det udmærkede Orkester spillede flere gode Musikstykker.

 

 Bornholms Tidende d. 06.07.1954.

Har ungdommen for mange forlystelsen –

Fra Afholdsforeningens sommermøde i Listed.

Blaa Kors og Svaneke Afholdsforening havde god tilslutning til mødet i skoven ved Listed i søndags, hvor bl.a. forfatteren Carl J.E. Aakerlund i sin tale rettede et stærkt angreb paa de mange forlystelser, som den moderne tid byder ungdommen paa.

Aakerlunds emne var begrebet ansvar, og han sagde bl.a.: Det var, som om ordet ansvar i de sidste 25 – 30 aar var skubbet i baggrunden, men nu hører man det bliver brugt mere og mere i den offentlige debat. Der sker saa meget i vore dage, som uvilkaarligt leder tanken hen paa, at de, som har den endelige afgørelse, har et stort ansvar. Dog endnu er man ikke naaer dertil, at man selv tør tage ansvaret, men man forsøger tværtimod at skubbe det over paa andre. Man vinder nemlig ikke popularitet her i landet ved at forsøge at standse det, som er aarsagen til meget af det onde, som sker.

Der tales om ungdommens slaphed og ligegyldighed over for de rørelser, der er fremme i tiden, men hvem bærer ansvaret herfor? Det gør de myndigheder, som man tror skal til for at tilfredsstille ungdommens behov for morskab.

Og hvad bliver saa resultatet?

Det bliver simpelthen, at ungdommens nattevaagen slipper energien i det daglige arbejde; og tid til at beskæftige sig med samfundsspørgsmaal og andre problemer kan der slet ikke blive, naar fritiden skal bruges paa de af myndighederne oprettede forlystelsessteder.

Men hvem tør tage ansvaret for at faa disse forhold ændrede?

Drab, vold og mishandling af børn og voksne er et felt i tidens mørke billede, men mon alt dette ikke kunne ændres, hvis de, som har ansvaret, til fulde følte det og satte noget ind paa at forbedre disse forhold.

Pastor Jørgensen, Østermarie, talte om frihed under ansvar. Taleren fremhævede, at frihed i forbindelse med kristendom er en umulighed, uden at man samtidig føler ansvar. Derfor er det at være en kristen en styrke i arbejdet for at skabe bedre og lykkeligere tilstande i vort samfund, og i kampen mod den magt, som spiritus trafikken er.

 

Bornholms Tidende d. 19.07.1922.

Til fest paa Søndag!

Som det fremgaar af Annoncen her i Bladet, indbyder Bornholms Afholdskreds

til at deltage i dens aarlige sommermøde, der i Aar afholdes her i Hasle.

Som Formand for Hasle Afholdsforening vil jeg ogsaa gerne have Lov til at indbyde alle Venner af Ædruelighedssagen til at deltage i Festen.

Ganske vist er Forbindelsen mellem Hasle og de andre Byer ikke den allerbedste; men med lidt god Vilje kan det nok lade sig gøre at komme hertil.

Hasle er jo en lille dejlig By, og de mange store, smukke Haver giver den et idyllisk Præg, som kun faa andre Byer har. Derfor vil det – saafremt Vejrguderne stiller sig nogenlunde gunstigt – være Umagen værd at lægge Turen til Hasle paa Søndag.

Og naar saa hertil kommer, at der bliver Musik af et 30 mands Orkester og to Foredrag, bl.a. af en saa kendt mand som Realskoleforstander N. P. Jensen, Aakirkeby, ja, saa er i Grunden mere Anbefaling unødvendig, og jeg vil derfor blot endnu en Gang indbyde alle Ædruelighedsvenner til at komme til Fest i Hasle paa Søndag; de skal være hjertelig velkommen!

Carl J. E. Aakerlund.

 Bornholms Tidende d. 24.06.1949.

Afholdsstævnet i Hasle.

Hasle bliver paa Søndag Samlingsstedet for de bornholmske Afholdsorganisationers Medlemmer i Anledning af, at Blaa Kors og Bornholms Afholdskreds i Fællesskab holder sit aarlige Sommerstævne.

Ved Gudstjenesten taler Blaa Kors’ Landssekretær P. Hansen. Ved mødet paa Hasle Fælled vil Politibetjent Aakerlund og Landssekretæren føre Ordet.

Der forventes, at mange Hasleboere vil møde frem den dag.

 

 Bornholms Tidende d. 03.11.1959.

Carl J. E. Aakerlund æresmedlem i afholdskredsen.

Aakerlund blev hjertelig hyldet ved kredsmødet i går.

Efter 40 år i kredsbestyrelsen har han nu trukket sig tilbage – i denne måned holdes stort afholdsmøde i Rønne.

Hasle. Bornholms afholdskreds afholdt søndag eftermiddag kredsmøde i Thestuen, Hasle. Formanden Louis Larsen, Rønne, bød velkommen og valgtes til dirigent. Til skriftfører valgtes smedemester Poulsen, Nexø, Viggo Pedersen, Rønne fortalte træk fra årsmødet i Nykøbing Mors, hvor sommerlejren, frimærkeindsamlingen m.m. var blevet drøftet.

Der var blevet holdt flere udmærkede foredrag bl.a. af den nye formand, seminarieforstander Thorvald Egebæk, der talte om skolen og ædrueligheden.

Formanden omtalte derefter offerdagen – den 15. november – og slog stærkt til lyd for, at der på denne dag blev givet et godt bidrag til afholdssagen, omtalte ligeledes agitationsugen og oplyste herunder, at der lørdag den 21. november om eftermiddagen holdes et møde på Missionshotellet, Rønne, for samtlige afholdsorganisationer og hvor pastor Børge Bech, baptistsamfundet, kommer til stede og taler. Om aftenen arrangeres et off. møde i Baptistkirken, hvor pastor Bech taler over emnet ”Frihed og ansvar”.

Formanden omtalte ligeledes ”Folkevennen” og anbefalede alle medlemmer at abonnere på bladet.

På årsmødet var det blevet drøftet en sammenlægning af alle afholdsblade. Der arbejdes fortsat på spørgsmålet, og selv om der er vanskeligheder at overvinde, er der dog en lille lysning.

Carl Aakerlund der gennem 40 år har siddet i kredsbestyrelsen – heraf en del som formand – men som for kort tid siden trak sig tilbage fra dette arbejde, fik nu ordet og fortalte om arbejdet gennem de svundne 40 år.

Aakerlund indledte med at citere et vers af Carl Plougs sang ”Årene skride, ungdomskraften svinder, snart er den slukt” og sagde bl.a.:

Da jeg for 40 år siden kom ind i kredsbestyrelsen, var stillingen anderledes end i dag, da var afholdssagen en idealbevægelse der blev lagt mærke til. Der blev udført et stort og godt arbejde. Store demonstrationer tog på flere kilometers længde gennem København var noget, der blev lagt mærke til. Så kom krigen og vendte op og ned på mange ting. En guldstrøm gik ind over Danmark, priserne steg til fordel for en del, men det modsatte for andre. Drikkeriet tog til, og der forsøgtes indført spiritusforbud. Afholdsforeningerne gik ind for totalforbud, hvilket medførte stiftelsen af ”Den personlige friheds værn”. Der arrangeredes agitationsmøder og diskussionsmøder af begge parter. Der var noget at arbejde med og for. Her på Øen gik arbejdet også godt med mange foreninger og mange medlemmer. Flere betydelige og fremtrædende personligheder, sluttede op om og deltog i arbejdet, men en skønne dag skete der det, at interessen tabte sig.

 De gamle blev på deres post, men de unge sluttede ikke op. Der opstod en splittelse, idet de kristelige foreninger dannede deres egne afholdsforeninger, hvilket dog senere viste sig at være til gavn og styrkelse for afholdssagen. Medlemstallet er dalet, men ideen er lige stærk, og trods alt tages der på mange områder hensyn til afholdsfolkene også i dag.

Spiritusproblemet er her i dag såvel som for 40 år siden, tusinder af hjem lider under spiritussen, og dette har man da også erkendt fra lovgivningsmagtens side. Spiritusforbud overfor chauffører har været drøftet, og forbudstanken er derfor stadig aktuel. Så længe der på arbejdspladserne sælges og udskænkes spiritus bliver forholdene ikke gode i de pågældende hjem. Der tales om velfærdsstat, men det må være uden spiritus, ellers bliver det ikke en velfærdsstat. Aakerlund sluttede med at citere Harald Bergstedts sang ”Vi banker, vi banker på ungdommens dør”.

Aakerlund blev derefter hjertelig hyldet af formanden der takkede ham for de 40 års virke i kredsbestyrelsen og for hans aldrig svigtende velvilje. Overrakte Aakerlund en erindringsgave – bornholmsk kirke kone i keramik.

Efter forslag fra smedemester Poulsen, Nexø, vedtoges det at udnævne Aakerlund til æresmedlem af kredsbestyrelsen, og efter at Th. Christensen, Gudhjem også havde hyldet og takket Aakerlund. Takkede Aakerlund for gaven og den hyldest der var blevet ham til deltes. Inden formanden afsluttede mødet med en tak for det store fremmøde (kun en forening var ikke repræsenteret), omtalte han indsamlingen til fordel for børnenes sommerlejr på Langeland og opfordrede kraftigt til at give et bidrag til denne indsamling.