Fortegnelse over tidligere lærlinge

Unge mennesker, der i de første 50 år af firmaets historie har været i lære her, og så vidt mulig oplysninger om deres senere livsstilling.

 • Jens Olsen,  Alder ubekendt, første lærling, udvandret til Amerika.
 • Carl Herold, alder ubekendt, maskiningeniør, boende Sacramento i Californien
 • Niels Olsen, Alder ubekendt, broder til nr. 1, udvandret til Amerika.
 • Valdemar Kruse, afgået ved døden.
 • Hans Peter Nielsen, alder ubekendt. Den første af Brødrene Ankers lærlinge, som tog maskinisteksamen. Er og har i mange år været søfarende maskinmester, sejler f. t. i selskabet Holm & Vonsild.
 • Jens Alfred Koefoed, f. Hasle 28sept.1875, udlært 1. nov.1893. Maskinisteksamen 1901, konstruktøreksamen 1904. fra 1914 filialbestyrer i Odense for Paasch & Larsen Petersen.
 • Wilhelm Hartz, f.i Hasle 1875, udlært 1894, maskinisteksamen 1899. I mange år søfarende maskinmester, bopæl i København.
 • Christian Laurits Johansen, f. i Sonnerup 7. april 1874, udlært 1896, ansat ved DSB i 1900 som lokomotivfører, og har sit virkefelt I Sønderjylland med bopæl I Sønderborg.
 • Svend Colberg, født i marts 1876, påbegyndte læren sept. 1890, men udgået efter 31/2 års forløb.
 • Heinrich Peter Reker, f. i Hasle 21. juli 1877, udlært 1. nov. 1895. Mejerimontør i Ålborg 1897 – 98, igen arbejdet på fabrikken i Hasle fra okt.1899 til 1. febr. 1903. Derefter ansat ved det kommunale politi i Rønne, siden 1920 som overbetjent. Var for øvrigt forfatter til nærværende 50 – års jubilæumsskrift.
 • Henry Hansen, f. i Hasle i febr.1878, udlært 1. maj 1896. Maskinisteksamen. Sejlede i mange år med Thingvalla bådene på amerikaruten. Afgået ved døden.
 • Christian Sørensen, født i Olsker i febr. 1877, udlært 1. maj 1895. Udvandret til Amerika.
 • Hans Peter Koefoed, f. i Hasle 4. nov. 1878, udlært 1. nov. 1898, maskinisteksamen 1900, lærereksamen 1901. i flere år virket som kommunelærer i Allinge. På grund af sygdom afgået med pension
 • Christian Emil Mortensen, f. i Hasle 12. marts 1881, udlært 1.juli 99, Konstruktøreksamen 1902. I tiden fra 1902 til 1913 ophold i Amerika, Tyskland, Frankrig og Spanien. Siden 1. juli 1913 overingeniør ved Oxeløsunds Jernværksaktiebolag, Oxeløsund, Sverrig.
 • Johannes Jensen Stibolt, f. i Vestermarie 18. dec. 1881, udlært 1. april 1900, maskinisteksamen 1903, ansat i Rønne kommune 1910 som maskinmester ved elektricitetsværket, gas – og vandværksbestyrer fra 1.okt. 1915. Ministeriets sagkyndige vedrørende motorkøretøjer i retskreds nr. 25.
 • Laurits Hansen, f. i Hasle i juni 1882, udlært 1. april 1900. afgået ved døden.
 • Jens Georg Petersen, f. i Svaneke 13. nov 1879, udlært 1. april 1901. Maskinisteksamen august 1902, ansat ved Københavns kommune okt. 1909, nu maskinmester ved Københavns Torve – og slagtehaller.
 • Olaf Frederik Larsen, f. i Hasle i febr. 1883, udlært 1. juni 1901. Såvidt vides i fast arbejde på Marinens værksteder.
 • Hans Volmer Sivertsen, f. i febr. 2884, udlært 1. nov. 1902, maskiningeniør i Amerika, bopæl: Argyte Ave., Orange, NeW Yersey.
 • Hjalmar Bidstrup, f. i Rønne i marts 1882, ikke udlært.
 • Svend Aage Thorup Sivertsen, f. i Varde 18. april 1885, udlært 1. maj 1903, maskinisteksamen og eksamen som elektroinstallatøtr. For tiden maskinmester på Maglemølle papirfabrik, Næstved.
 • Julius Andreas Kofoed, f. i Rutsker 17. jan. 1885, udlært 1. nov. 1903. maskinisteksamen 1909. fra 1. marts 1911 ansat som gas – og vandværksbestyrer i Allinge – Sandvig kommune.
 • Carl Christensen, f. i Hasle 6. sept. 1885, udlært 1. nov. 1903. Har lært som former og efter en del år at have arbejdet på Bornholms Maskinfabrik i Rønne, atter vendt tilbage til fabrikken I Hasle, hvor han nu er støbemester.
 • Villiam Mouritzen, f. i Hasle 4. juli 1885, udlært 1. maj 1904, udvandret til Amerika.
 • Peter Mogensen Pedersen, f. i Hasle 4. juli 1885, udlært 1. maj 1904, udvandret til Amerika.
 • Christian Schou, f. i Hasle jan. 1886, udlært maj 1904. Konstruktøreksamen. Afgået ved døden 1918.
 • Hans Peter Hansen, f. i Hasle 20. juni 1886, udlært 4. nov. 1904, maskinisteksamen1. og 2. del, tillægsprøven for elektroteknik samt eksamen som elektroinstallatør. For tiden maskinmester på Frederikssund kommunale gas – vand – og elektricitetsværk. Forstander for Teknisk skole i Frederikssund.
 • Otto Julius Andersen, f. i Hasle 22.nov 1886, udlært 1. nov. 1905. overgået til anden stilling, idet han nu er skæreriejer og trælasthandler en gros. Bopæl Pingels Alle, Rønne.
 • Svend Trøst Vallentinus, f. 29. sept. 1887, ikke udlært.
 • Thorvald Ancher Koefoed, f. i Hasle 14. sept. 1888, udlært 1. nov. 1906. 1.og 2. del maskinisteksamen samt tillægsprøven i elektroteknik. Indtil 1917 søfarende maskinmester. 1. juli 1917 ansættelse som maskinmester ved kartoffelmelsfabrikken ”Midtjylland” i Brande og fra 1927 leder af denne fabrik.
 • Jens Nielsen Jensen Anker, f. i Hasle 6. jan. 1889, udlært 1. okt. 1907, maskinisteksamen, i mange år søfarende maskinmester. For tiden i Alfred Nielsens selskab. Bopæl i København
 • Hans Espersen, f. i Hasle9. nov. 1889 udlært 1. maj 1908, arbejdet nogle år på fabrikken, men senere overgået til andet arbejde.
 • Knud Gunnar Thorup Sivertsen, f. I Hillerød 9 dec.1889, udlært 1. maj 1908. arbejdet nogle år ved faget, men overgået til anden virksomhed og tog lærereksamen i 1915. nu førstelærer ved Magleby Centralskole på Møen.
 • Jakob Andreas Pedersen f. i Hasle 28. okt. 1890, udlært 1. april 1909, maskinisteksamen, for tiden maskinmester ved det kommunale elektricitetsværk, Nykøbing F.
 • Martin Pedersen, f. i Hasle4. okt. 1891, udlært 1. nov. 1909, 1. og 2. del maskinisteksamen. Ansat ved DSB som maskinmester i færgefarten. Bopæl i Vordingborg.
 • Hjalmar Olsen, f. i Hasle 20. jan. 1890 udlært som former. Har i flere år arbejdet på fabrikken som støbemester, men er senere overgået til andet arbejde.
 • Jens Peter Finne, f. i Hasle 6. nov. 1891, udlært 1. nov.1910, senere gået over til elektrikerfaget og er for tiden fast ansat ved Rønne kommunale Elektricitetsværk.
 • Peter Pedersen Anker F. i Hasle28. april 1893, udlært 1. april 1912. bestået kursus på Teknologisk Institut som gas – og vandmester og installatør af sanitære indlæg. Afgået ved døden.
 • Gudmund Sivertsen, f. 12. april 1893, udlært 1. maj 1912. udvandret til Amerika.
 • Hans Grønbech f. i Hasle 3. april 1893, udlært 1 nov.1912. Udvandret til Amerika. Bopæl i Chicago, hvor han arbejder som maskintegner.
 • Jens Koefoed Pedersen, f. i Hasle 12. april 1894, udlært 1. maj 1912. 1. og 2. del maskinisteksamen. Ansat som bestyrer ved det kommunale gas – og vandværk i Hasle.
 • Ove F. Jørgensen Madvig, f. 31. juli 1894, udlært 1. okt. 1912. arbejder for tiden for firmaet F: L: Smifh, Valby, København.
 • Aage Kjeldsen, f. 2. sept. 1894, udlært 1. okt. 1912. maskinisteksamen. Udvandret til Amerika. Deltog i verdenskrigen på amerikansk side.
 • Axel Stender, f. 15, juli 1991, ikke udlært.
 • Kaj Hansen f.7. aug. 1894, udlært 1. maj 1913. Maskinisteksamen, sejler i kystfart på Nord – og Sydamerika.
 • Jens Westh f. 27. dec. 1893, ikke udlært.
 • Axel Mortensen f. 7.aug. 1894, udlært 1. nov. 1913, maskinisteksamen. Afgået ved døden.
 • Christian Steffensen, f. 30. maj 1895, udlært 1. nov. 1913. Udvandret til Amerika. Delt. i verdenskrigen på amerikansk side.
 • Hagbarth Holm f. 3. okt. 1895, udlært 1. febr. 1914. Maskinisteksamen, sejler for tiden i rutefart, New York og Venezuela.
 • Jens Vallentin Munch, f.13. april 1995, udlært 1. nov. 1914. senere overgået til anden stilling og er nu brandmand i København.
 • Karl Pedersen Anker, f. 15. april 1897, udlært 1.maj 1915. Eksamen som maskinkonstruktør 1919, arbejder for tiden på fabrikken i Hasle.
 • Alfred Olsen f.26. okt.1898, udlært 15. okt. 1916, udvandret til Amerika.
 • Otto Hansen Lyster, f. i Kolding 22.jan.1896, udlært 1. marts 1917 Eksamen fra Københavns maskinteknikum 1921. Maskiningeniør ved Georg E. Mathiesens Maskinfabrik, Øresundsgade, København.
 • Julius Pedersen Anker f. 12. nov. 1898, udlært 1. maj 1918. Arbejder for tiden på fabrikken i Hasle.
 • Axel Johannes Jensen, f 6. febr. udlært 1. nov. 1917. For tiden varmemester på Bornholms Amtssygehus.
 • Johannes P. C. Dam, f. 11okt. 1898, udlært 1. maj 1918. efter et flerårigt ophold i Amerika vendt tilbage og bor nu i København.
 • Kaj Kreipke, f. 3. maj 1900, udlært 16. okt. 1918. Arbejder i København.
 • Pauli M. Hansen, 1.juli1900, udlært 1. nov. 1918 udvandret til Amerika, Bor i Chicago.
 • Viggo Jensen, f. 14. maj 1901, udlært 1. maj 1919 Maskinisteksamen. Ansat i marinen som torpedo – kvartermester.
 • Jens P. Holm, f. 6. nov. 1899, udlært 1. maj 1919 maskinisteksamen. Overgået til anden stilling. Boende i Hasle.
 • Karl Ahlman Hansen, f. 26. maj 1901. ikke udlært, afg. ved døden forinden.
 • Jens Hansen Finne, f. 18. jan. 1901, udlært 31. jan 1920. Maskinisteksamen, udvandret til Amerika.
 • Viggo Rytsel, f. i Hasle 7. jan. 1902, udlært 1. maj 1920. Maskinisteksamen 1. og 2. del, elektroteknik Håndværkerprøven samt installatøreksamen. Fast ansættelse som tavlevagt på Østre Elektricitetsværk, København.
 • Emil Andreas Andersen, f. 20. jan. 1902, udlært 1.maj 1920. Maskinist eksamen, maskinmester om bord på S/S ”Elie”, tilhørende rederiet ”Dania”, København.
 • Axel Frederik Andersen, f. 20. jan. 1902, udlært 1. nov. 1920. Efter 5 år i Kanada og USA, tilbage og ansat som politibetjent i Rønne den 15. dec. 1930.
 • Ralf Frederik Petersen, f..i Hasle 5. juni 1900, udlært 1. feb. 1921. Maskinisteksamen, 1.og 2. del samt håndværkerprøven. 1924ansat ved A. P. Møller og har sejlet med Mærskbådene , for tiden som 2. mester i ”Mathilde Mærsk”
 • Hans Peter Jensen, f. 20. nov.1903, udlært nov. 1918, maskinisteksamen, afgået ved døden
 • Svend Rytsel, f. 27. sept. 1904, udlært 1. maj 1919, maskinisteksamen 1926, håndværkerprøven 1927. for tiden 2. mester om bord på S/S ”Paula”, rederiet J. Lauritsen. Skibet er for tiden i fast fart på Nord – og Sydamerika.
 • Frederik Madvig Jørgensen, f. 28. jan. 1904, udlært 1. maj 1923, værktøjssmed ved stenbrudene i Rutsker.
 • Yngve Olsen, f. 11feb. Udlært 1.dec. 1923. Udvandret til Sverige
 • Andreas Peter Andersen f. 18. april, udlært 1. nov. 1924, overgået til anden stilling. Portier på ny missionshotellet i Odense.
 • Veiner Olaussen, f. 13. marts 1906, udlært 1. nov. 1924, Søfarende motorpasser.
 • Laurits Skovgaard, f. 14. juni 1904, udlært 1. maj1925, overgået til andet arbejde, for tiden vognmandschauffør i Rønne.
 • Janus Richard Lind, f. 6. febr.1907, udlært1. marts 1926, udvandret til Kanada.
 • Knud Thorsen, f. 29. april 1908, udlært 1. nov. 1926. Har arbejdet og arbejder stadig på fabrikken
 • Andre Schou, f. 4. feb. 1909. Overgået til malerfaget.
 • Amond Krak, alder ubekendt, udlært 1927. maskinisteksamen. Maskinmester på Torsbro vandværk, Tåstrup.
 • Emil Andreas Hansen, f. 22. nov. 1905, udlært 1. maj 1928. Senere arbejdet på Nexø Motorfabrik, og derefter etableret sig som vognmand i Nexø.
 • Peter Lund, Alder ubekendt, udlært 15.nov. 1928. Overgået til anden stilling, formentlig officer i Frelsens Hær.
 • Aage Spanner f. i Østermarie 16. jan 1911, udlært 1. maj 1929, maskinisteksamen 1932. Søfarende maskinmester i selskabet ”Norden”s motorbåde.
 • Olaf P. Jensen,f. 11. april 1911, udlært 1. nov. 1929. arbejder på radiatorfabrikken i København.
 • Johannes Pedersen f. 13. feb. 1911, udlært 24. april 1930. Har senere arbejdet for flere mestre på Bornholm.
 • Albert Olsen f. 5. okt. 1911, udlært 1. nov. 1931. arbejder for tiden ved stenhuggeriet i Vang.
 • Vincent Anker, f. 26. aug. 1913, udlært 1. feb. 1932. Arbejder for tiden på B.& W.`s skibsbyggeri i København.
 • Henry Westerdahl, f. 12. dec. 1913, udlært 1. maj 1932. Arbejder for tiden på fabrikken i Hasle.
 • Ernst Holm, f. 20. april 1914, udlært 1. nov. 1934. arbejder som former på fabrikken i Hasle.
 • Knud Anker Kofoed, f. 7. april 1915, udlært 1. maj 1934. Aftjener værnepligten.
 • Svend Christensen, F. 16 feb.1916, udlært 16. marts 1934. Arbejder for tiden på fabrikken i Hasle.
 • Poul Lind f. 15. juni 1916, udlært 15. april 1935, Arbejder på fabrikken i Hasle
 • Erik Funch, f. 15. nov. 1916, udlært 1. maj 1935. Arbejder på fabrikken i Hasle
 • Knud Sonne, f. 1. feb. 1917, udlært 1. maj 1935. Arbejder på fabrikken i Hasle.
 • Henning Lundbech, f. 21. dec. 1917, udlæres 7.nov. 1937
 • Ole Jensen, f. 11 dec. 1918. udlæres1. maj 1938
 • Henry Hansen, F. 21. juli 1917.udlæres 15. april 1938

I de første 50 år af firmaets levetid havde man altså 94 lærlinge.

Heraf kan man konstatere at 4 af disse ikke gennemførte hele læretiden.

7 er afgået ved døden.

15 har fundet anden beskæftigelse.

23 er uden ekstra uddannelse blevet ved faget.

15 er udvandret, ( næsten alle til Amerika).

11 har taget maskinisteksamen og derefter fortsat som søfarende maskinmestre.

20 har taget maskinisteksamen  eller anden eksamen  og fået overordnet stilling.

Sidste side af jubilæumsskriftet indeholder følgende:

Fra en af dem derude.

På langfart over hav og sø                        

En lille stad jeg mindes:                             

På perlen udi Østersø                               

Kan Hasles navn jo findes.                       

Der startet blev af brødre to

Fabrikken, som vi kende.

De virked sundt i håb og tro,                                          

At alting godt vil ende                               

Og kulværk, vandværk, meget mer,

Alt kan man ej opregne,     

faldhamre eksporteret blev 

til sydens hede egne.

Til Grønland sendtes kraner op,

der hæver marmorblokke.

Det sker nok nær ved Sukkertop,

Der lever angakokke.

Halvthundred år er svundet hen,

I tidens malstrøm rundet,

Og mangen stræbsom ungersvend

Ved Eder plads har fundet.

Og vi som drog fra Eder ud

med svendebrev i frakke,                                                                                                                 

i dag vi sende vil et bud,

vi vil jer gerne takke.

Så mangen mester vil i dag

Til takt af stempelslagen

Med glæde kippe deres flag

som tak på højtidsdagen.

En søfarende mester. (lærling nr. 49, Hagbarth Holm)

                      Den forudgående tekst har fortrinsvis drejet sig om de første 50 år af firmaets historie. Der er så næsten 75 år tilbage at fylde ud.

Som tidligere fortalt, gik Jens Valentin Anker ud af firmaet i 1923. Hvordan man har delt værdierne, ved jeg ikke, men jeg erindrer, at jeg i min barndom er blevet sendt ind med nogle penge af og til. (Det kunne jo være et afdrag, sammen med at bo gratis i firmaets hus). Jeg har aldrig hørt om divergenser, de to brødre imellem, og Jens Anker færdedes da også stadig på virksomheden, når han havde behov for at lave noget, som der ikke var plads til i hans eget lille værksted. De to brødre var meget forskellige. Julius Anker var mig bekendt en forholdsvis stille person, der nok kunne sige sin mening, når der var behov for det, men ellers en mand, der alvorligt passede sit arbejde, udadvendt og fremsynet og interesseret i samfundet omkring sig. Der siges, at granitstenen på torvet med navnene på Bornholms befriere er bedstefars. Han havde påtaget sig opgaven med at samle penge ind til stenen, men nåede det ikke, og måtte derfor selv betale den. Han var afholdsmand. Hans helbred var ikke særlig godt, men levede alligevel til 1939, hvor han pådrog sig lungebetændelse og afgik ved døden 78 år gammel.

Jens Valentin Anker var helt anderledes til fest og farver, også interesseret i alt. Skulle altid eksperimentere, så med det ene, og så med det andet, ofte noget, der ikke havde noget med firmaet at gøre.

I 1919 fremstillede han det første bornholmerur, som står inde på firmaets kontor.

Efter 1923 fremstillede han rigtig mange bornholmerure og levede af det.

Først i 1930-rne fremstillede han uret på fronten af Brødrene Ankers hovedbygning ligesom uret på Teknisk Skole (Bia Lid).

Jens Anker havde en søn, Jens Nielsen Jensen Anker, (f. 6/1 1889), udlært i firmaet, tog maskinisteksamen, havde vist en ide om en fremtid i firmaet. Hvad der har bremset det, er jeg ikke klar over, men han var vist ikke typen på en, der kunne være selvstændig. – Jeg har aldrig set ham.

                      Efter at jeg har a-jourført Anker slægten, fik jeg blandt andet forbindelse til Vincent Anker, Jens Nielsen Jensen Ankers søn. Han fortalte om sin barndom, hvor forældrene blev skilt. Faren sejlede, og derfor kom drengen til at bo hos sin bedstefar fra han var 6 år til han som 19 – årig var udlært på fabrikken.

Skriv et svar