Sygekassen i Hasle

Bornholms Tidende d. 12.03.1953.

Sygekassens generalforsamling.

Ved Hasle sygekasses generalforsamling, tirsdag aften på Herolds Hotel måtte næstformanden, murer Thorvald Jensen aflægge beretning da formanden, C. J. E. Aakerlund, pludselig var blevet syg. Efter at Thorvald Jensen var valgt til dirigent, oplæste tømrermester Carl Jensen protokollen. I sin beretning udtalte Thorvald Jensen bl.a.:

Året 1952 viser stigning på de fleste konti både for indtægten og udgiften. På indtægtssiden er den største stigning for medlemsbidragets vedkommende, idet der er indgået 5850.15 kr. mere end i 1951. Statstilskuddet er steget med 2110 kr., og til dagpenge for fabriksarbejderske er der indgået 194 kr. Kontroldafgiften er steget med 150 kr. På udgiftssiden viser dagpenge i hjemmet og på sygehus en mindre udgift på 637,25 kr. Sygehusudgiften ligeledes en mindre udgift på 437,25 kr. Indlæggelse på Radiumstationen har en stigning på 254, 50 kr. Almindelig lægehjælp 2120,68 kr. Tandlæger 701,38 kr. Massage 77, 60 kr. Særlig betydningsfuld medicin 1269, 50 kr. Anden medicin 67, 96 kr. Bind og bandager 60, 15 kr. Briller 60,45 kr. Lønninger og forvaltningsudgifter med 478, 02 kr. Af medlemmer, der har haft sygedage i hjemmet og på sygehus, har der været 38 mænd i hjemmet med 706 sygedage og på sygehus 770 dage. 47 kvinder med 635 sygedage i hjemmet og 1219 dage på sygehuset, og indlagt på sygehus 14 børn med 379 dage.

I 1951 var medlemstallet 955 nydende og 7 bidragydende. Ved udgangen af 1952 var der 931 nydende og 7 bidragydende, en tilbagegang på 24 medlemmer. Efter nogle få forespørgsler blev såvel beretning som protokol godkendt.

Karetmager Viktor Andersen oplæste regnskabet, og alle valg til bestyrelsen var genvalg.

Herefter gik man over til at behandle spørgsmålet om kontingentforhøjelsen. Karetmager Viktor Andersen redegjorde nærmere for bestyrelsens forslag der derefter blev vedtaget.

Under eventuelt beklagede rentier Thorsen den vedtagne kontingentforhøjelse. Han var klar over, at læger også skulle have et dyrtidstillæg, men det ville blive svært for mange aldersrentenydere at få belastet deres budget med 30 kr. om året. De fik jo ingen tilsvarende indtægt til at imødegå sådanne udgifter.

Desuden drøftede man også, at sygekasserne selv skulle overtage genforsikringen af begravelseshjælpen.

Dette skulle kunne lade sig gøre, da det viste sig, at denne forsikring har en formue på 60 millioner.

Desuden drøftedes der forskellige interne spørgsmål.

 

Bornholms Tidende d. 19.03.1954.

Alt for mange restancer mener Hasle sygekasse.

Sygekassen ændrer praksis for opkrævning.

Hasle sygekasse holdt i aftes generalforsamling på Hotel Hasle, formanden, politibetjent Aakerlund, bød velkommen og udtalte i sin beretning:

Det svundne år kan nærmest karakteriseres som et unormalt år for sygekassen, fordi der har været så stor stigning på udgiftssiden, at det har været nødvendigt at forhøje medlemskontingentet betydeligt. Ganske vist har der også været en ekstra stigning på indtægtssiden, fordi statens tilskud er forhøjet, men trods denne indtægtsstigning i medlemskontingentet og statstilskud, er det regnskabsmæssige overskud ikke større end at det sandsynligvis vil forsvinde i løbet af nogle få år.

Den merudgift, som kassen får i forbindelse med den store forhøjelse af begravelseshjælpen, den er i øjeblikket for voksne 450kr., har bestyrelsen ment at kunne klare, uden at der pålægges medlemmerne nogen kontingentforhøjelse.

På udgiftssidens 28 konti er der stigning på de 25. af de største stigninger skal nævnes dagpengene, der er steget med noget over 1400kr., sygehusene 3065kr., alm. Lægehjælp 5190kr., speciallæger 2000kr. medicin 1700kr., jordemoderhjælp 610kr., begravelseshjælp 500kr., og tandlæge 577kr.

På indtægtssiden er der stigning på medlemskontingentet på 12. 625kr. og statens tilskud med 3100kr.

Den samlede merudgift har været 17.608kr.

Medlemstallet pr. 31.december 1953 var 941 nydende, 2 bidragydende forsikringspligtige og 14 værnepligtige medlemmer. Der har været 37 fødsler, og 113 medlemmer har været til behandling på sygehus.

Sygedagpenge i hjemmet har været 853 for mænd og 667 for kvinder. På sygehus har sygedagene været 908 for mænd og 1582 for kvinder. 20 børn har været indlagt med i alt 54 sygedage.

I løbet af året er der sket en ændring i opkrævningen af kontingentet, idet vor tidligere opkræver sagde sin stilling op, og inden for bestyrelsen mente vi, at det ville være mest praktisk at lade kassereren overtage opkrævningen, da han alligevel på sit kontor måtte modtage stedse stadig større beløb som kontingentrestancer, og det har også vist sig, at denne ordning var god. Men der er dog alligevel alt for mange medlemmer, som står på restance, dog for nogles vedkommende har vi måttet henvendt os til kommunen for at få kontingentet, da de ellers ville blive overført til de bidragydende medlemmers rækker, hvilket i sygdomstilfælde vil påføre enten dem selv eller kommunen en betydelig udgift.

Formanden udtalte til sidst, at man håbede at kunne ride stormen af, da kassen havde en formue på 45.000kr. Det drejede sig om at holde igen på udgiften, og kassereren var meget nøjeregnende med, at der ikke påførtes sygekassen unødvendige udgifter.

Efter sekretæren, tømrermester Carl Jensen, havde oplæst protokollen, aflagde kasserer, karetmager Viktor Andersen, regnskabet. Dette udviste en totalsum på 118.390kr., hvilket betyder en stigning på 27.128kr. Året begyndte med en kassebeholdning på 365kr. og sluttede med 362kr. status udviste en formue fremgang på 5988kr.

Til bestyrelsen genvalgtes murersvend Thorvald Jensen og murermester Carl Jensen og til revisor genvalgtes Ejner Nielsen.

Ifølge tilføjelser til vedtægtens §8 er der hidtil ydet medlemmerne et tilskud til anskaffelse af briller på 15kr.  Dette tilskud vedtoges det at forhøje til 30kr. efter 1. april.

I begravelseshjælp til medlemmers børn er der hidtil ydet tilskud efter følgende skala: I alderen indtil 1 år- 50kr. fra 1 til 10 år -100kr. og fra 10 til 15 år – 150kr. Også disse beløb vedtoges det at forhøje efter 1. april, således at beløbene bliver henholdsvis 100-200 og 300kr.

 

Bornholms Tidende d.23.03.1960.

Generalforsamling i Hasle sygekasse.

Forslag om kontingentforhøjelse vedtaget.

Hasle sygekasse afholdt tirsdag aften ordinær generalforsamling på Hotel Hasle. Formanden Carl J. E. Aakerlund, bød velkommen og valgtes til dirigent, hvorefter han aflagde beretning og sagde bl.a.:

Om året 1958 kan man sige, at for Hasle sygekasse var det ikke noget godt år, i alt fald ikke hvad angår det økonomiske.

Medens året 1958 gav et driftsunderskud på 5.500kr., så er udgifterne steget så meget, at de sammen med en mindre indtægt på 880kr. er blevet til et driftsunderskud på 10.591kr. for 1959.

De to års driftsunderskud er dækket ved forbrug af kassens opsparede formue, så der er gjort et betydeligt indhug i den, og vi er derved kommet fra de over 100% som efter loven kræves i reserve, til nu kun nogle og firs procent. Skal vi vedblive at tage af formuen, kommer vi snart så langt ned, at vi kan risikere krav fra sygekassedirektoratet om at få reservefonden op igen.

Med hensyn til udsigten for indeværende år så ved vi, at på flere af de større konti vil der ske betydelige stigninger. Vi ved, at sygehustaksterne fra 1. april i år stiger med 2kr. pr. patient pr. dag og samtlige honorarer vil stige med 4% fra 52% til 56%. alene dette giver en forøget udgift for vor sygekasse på mellem 8000 – 9000kr.

Inden for bestyrelsen er man klar over, at der skal gøres noget for at skaffe dækning for disse forøgede udgifter, vi får i indeværende år, og vi er derfor inden for bestyrelsen enige om at stille et forslag til en kontingentforhøjelse fra 1. april nu i år.

Vi er klar over, at denne kontingentforhøjelse kun vil dække et eventuelt driftsunderskud på størrelse med det for 1959, medens der intet bliver til dækning af de kalkulerede merudgifter for indeværende år, og så for at spare vore medlemmer for en ekstra stor forhøjelse af kontingentet, ansøgte vi Hasle kommune om et tilskud for indeværende år, men fik et pure afslag med den bemærkning, at vores medlemskontingent var for lavt i forhold til andre bornholmske sygekasser.

Dette med medlemskontingentet som rettesnor kan være ret vildledende, da det retter sig efter medlemmernes dagpenge i sygdomstilfælde, og da omtrent halvdelen af sygekassens medlemmer kun har sikret sig 40 øre i dagpenge, ligger deres kontingent jo kun lavt, og disse medlemmer vil nu få en lige så stor kontingentforhøjelse som de øvrige medlemmer, da deres bekostning for sygekassen til hospital og læger m.v. er lige så stor som de medlemmer med højere dagpenge, og derfor må de sammen med de andre medlemmer deltage i dækning af driftsunderskuddet.

Sygekassens samlede medlemstal af ubemidlede medlemmer var den 31. december 1959, 456 mænd og 474 kvinder. Af disse medlemmer har 46 mænd, 44 kvinder og 10 børn været indlagt på sygehus.

Fra fortsættelseskassen er overført 11 medlemmer og overført til denne kasse 17 medlemmer.

Kassereren, Viktor Andersen, oplæste det reviderede regnskab. Kasseregnskabet balancerede med 198.869kr. driftsregnskabet med 112.840kr.

Formanden forelagde derefter forslag fra bestyrelsen om, at kontingentet fra og med 1/1 1960 forhøjes med 3,75kr. pr. kvartal pr. medlem for samtlige grupper og han motiverede forslaget nærmere. Efter en kort drøftelse vedtoges forslaget enstemmigt.

Til bestyrelsen genvalgtes Kaj Pedersen og Carl Bergmann med Henning Jensen og E. Lind Holm som suppleanter, og som revisor genvalgtes Ejner Nielsen med P. M. Schou som suppleant.

Formanden for sygeplejeforeningen, tømrer Carl Jensen, omtalte nyordningen vedrørende denne forening, hvorefter regnskabsåret nu følger finansåret mod tidligere kalenderåret, hvilket bevirker, at generalforsamlingen først afholdes i maj måned. Efter nyordningen skal regnskabet ikke indsendes til sygekassedirektoratet, men da denne ordning først gælder fra den 1. april 1959, skal regnskabet for januar kvartal 1959 indsendes til direktoratet, og formanden forelagde derefter dette regnskab til godkendelse. Regnskabet, der balancerede med 7.467kr. blev enstemmigt godkendt.

 

Bornholms Tidende d. 14.03.1932.

Hasle syge- og begravelseskasse.

Holdt onsdag den 9.ds sin ordinære generalforsamling på Hasle Afholdshotel, hvor der imod sædvane var god tilslutning.

Formanden, kæmner Petersen, bød velkommen og udtalte sin glæde over, at så mange medlemmer havde givet møde. Formanden udtalte derefter nogle mindeord om afdøde læge Petersen, der i ca. 39 år havde været sygekassens læge, en gerning, som han så længe hans helbred tillod det, havde udført til almindelig tilfredshed.    Ære være hans minde.

Politibetjent Arnoldus valgtes til dirigent og gav ordet til sekretæren, V. Sjølander, der oplæste forhandlingsprotokollen med beretning om, hvad der var foregået siden sidste ordinære generalforsamling.

Formanden aflagde derefter yderligere en kort beretning, hvoraf det fremgik, at der på grund af læge Petersens sygdom var indkommet en del regninger fra udenbys læger, der havde behandlet enkelte af sygekassens medlemmer. Bestyrelsen havde efter bedste skøn søgt at tage stilling til dette spørgsmål.

Beretningen godkendtes enstemmigt.

Kassereren, malermester Hansen oplæste regnskabet, der for sygekassens vedkommende udviste følgende:

Indtægt: Overført kassebeholdning 494 kr. Medlemskontingent 6461 kr. indbetalt administrationsbidrag til invalideforsikringen 76 kr. Andre bidrag 93 kr. Statstilskud 3034 kr. Tilskud fra kommunerne 524 kr. Hævet i Bank og Sparekasse 3800 kr. Indv. renter 359 kr. Renter af obligationer 523 kr. Modtaget af invalideforsikringen 108 kr. Indv. Renter 20 kr. Fra kommunen til tillægsrente for invalider 606 kr. I alt 16. 124 kr.

Udgift: Udbetalt i sygehjælp under sygdom i hjemmet 1023 kr. Til kronisk syge 84 kr. Under ophold på sygehus 18 kr. Barselshjælp 50 kr. Til distriktets sygehus 1874 kr. For indlægning på Rigshospitalet 70 kr. Til Tuberkuloseanstalter 115 kr. Almindelig lægehjælp 4875 kr. For kronisk syge 66 kr. Speciallæger og tandlæger 322 kr.  Udgift til hjemmesygepleje 1050 kr. Radiumstationen 18 kr. Driftsudgifter, lønninger 828 kr. Annoncer og tryksager 133 kr. Andre udgifter 207 kr. Indsat i bank med tilskr. renter 4257 kr. Tilbagebetalt kontingent 15 kr. Udbetalt kommunen som tillægsrente til invalider 606 kr. Tilskud til Kræftens bekæmpelse 29 kr.  Genforsikring 221 kr. Kassebeholdning, der overføres til næste år 263 kr. I alt 16.124 kr.

Begravelseskassens regnskab balancerede med 1569 kr.

Regnskaberne godkendtes enstemmigt.

Af bestyrelsen afgik efter tur formanden, kæmner Petersen, gasværksarbejder L. Jespersen, murer Anthon Andersen alle genvalgtes med snedker Carl Jensen som suppleant.

Af revisorerne afgik bager Jespersen, der genvalgtes med politibetjent Arnoldus som suppleant.

Lægespørgsmålet gav anledning til en længere forhandling, hvorunder formanden redegjorde for, hvad der fra bestyrelsens side var foretaget ang. denne sag. Antagelig ville afdøde læge Petersens praksis i en nær fremtid blive overtaget af en ny læge, således at vi for efterhånden ville få to læger i byen, og det ville stå medlemmerne frit, hvilken af disse læger de ville vælge.

Formanden udtalte, at bestyrelsen ikke ville stille nogen forslag ang. massagebehandling, der havde været til behandling ved forrige generalforsamling. Spørgsmålet er, om vi har råd til at optage sagen, og bestyrelsen vil derfor overlade til generalforsamlingen at tage stilling til spørgsmålet.

Borgmesterens forslag om at forsøge foreløbig for et år vedtoges derefter med 19 stemmer, ingen stemte imod.

Formanden rettede sluttelig en henstilling til medlemmerne om endelig at indbetale deres kontingent rettidig.

 

Bornholms Tidende d. 28.02.1941.

Hasle Sygeplejeforening.

Afholdt torsdag aften sin ordinære generalforsamling på Hasle forsamlingshus.

Formanden, købmand Thomsen, bød velkommen og aflagde derefter beretning angående foreningens arbejde i det forløbne år. Foreningen havde i årets løb haft en tilgang på 4 medlemmer, og der var bl.a. anskaffet forskellige sygeplejeartikler, der havde været hårdt brug for. I øvrigt havde arbejdet gået støt og roligt. Der var ydet sygehjælp i 169 tilfælde til foreningens medlemmer, 1526 til sygekassemedlemmer, 81 under social forsorg og til 2 udenforstående.

Kassereren, fru mægler Christensen, oplæste regnskabet, der balancerede med 3281,85 kr. og afsluttedes med en beholdning på 329,63 kr. der overføres til næste år.

Beretning og regnskab godkendtes enstemmigt.

Af bestyrelsen afgik efter tur gasværksarbejder L. Jespersen og snedker Carl Jensen, der begge genvalgtes.

Kassereren, fru mægler Christensen, ønskede ikke at modtage genvalg og i stedet valgtes fru købmand Kofoed. Formanden udtalte en tak til fru Christensen for hendes mangeårige arbejde i foreningens tjeneste, et arbejde, der var udført alene af interesse for foreningen og den sag, denne arbejdede for. Forsamlingen gav sin tilslutning ved at rejse sig.

Som suppleanter til bestyrelsen genvalgtes fru dyrlæge Malling, og i stedet for fru læge Borresen, der var bortrejst, valgtes fru læge Rasmussen.

Som revisor genvalgtes lærer J. Jørgensen.

Formanden udtalte sluttelig nogle anerkendende ord om foreningens sygeplejerske, frk. Svendsen, og hendes gerning blandt de syge. Hun havde altid vist en særlig evne i denne sin gerning, som hun gik til med god vilje og med stor kærlighed og omhu, så hun var afholdt overalt, hvor hun kom.

 

Bornholms Tidende d. 16.03.1955.

Hidtil bedste år for Hasle sygekasse.

Man ønsker dog ingen tandlægeordning foreløbig.

Hasle sygekasse holdt mandag generalforsamling på Hotel Hasle. Sekretæren, tømrermester Carl Jensen, oplæste protokollen, og formanden Carl J. E. Aakerlund, aflagde beretning. Han sagde bl.a.:

1954 kan betragtes som det lyseste år i Hasle sygekasses nu snart 80-årige historie. Der er skabt en betydelig bedring i kassens økonomi, og vel at mærke ikke ved særligt store øgede indtægter, men fordi sundhedstilstanden blandt kassens medlemmer har været så god, at på alle de konti, der omhandler direkte udgifter i forbindelse med sygdom: Ophold på sygehuse, dagpenge såvel på sygehuse som i hjemmet o.a. er så store besparelser, at vi som en følge deraf nu har nået det reservefond, som vi efter lovene skal have, desuden er jordemoderhjælpen gået ned.

Formuestigning på 17.000 kr.

Af de vigtigste udgifter skal nævnes, idet de i parentes anførte er de tilsvarende tal for 1953: Indlæggelse på sygehuse 6.683 kr. (12.223 kr.) dagpenge i hjemmet 1.072 kr. ( 1.651kr.) på sygehus 645 kr. (1.651kr.) jordemoder 1.516kr. (2.729kr.) ambulant behandling 2.099 kr. (2.042kr.) almindelig lægehjælp 25. 361kr. (25.747kr.) speciallæger 1.928kr.  (3.627kr.) tandlæger 2.512kr. (1.854kr.) bind, bandager og briller 1.774kr. (1.057kr.) stigningen udgør alene for brillernes vedkommende 531kr. Nettoformuen var pr. 31. december 1954, 63. 060kr. (45.093kr.). Der var således en formuefremgang på 17.967kr.

For det kommende år vil indtægten gå noget ned, fordi statstilskuddet, der beregnes efter kassens udgifter til sygehus, læger og lignende vil blive mindre, end det har været for det år, regnskabet nu er afsluttet.

Nedgang i fødslerne.

Det samlede medlemstal var ved årets slutning 942, deraf 455 mænd og 487 kvinder. På sygehus har været indlagt 44 mænd og 46 kvinder. Sygedagenes antal på sygehus har været for mænd 510 og for kvinder 689. I hjemmet har sygedagene været for mænd 456 og for kvinder 710. Af børn har der været indlagt på sygehus —

Med et samlet antal sygedage på 363.

Tilgangen har været i alt i årets løb 41 mænd og 49 kvinder. Afgangen har været 37 mænd og 52 kvinder.

Gennemsnitsudgiften har været på, medlem i gruppe 1 49.18kr. i gruppe 2 27.59kr. og i gruppe 3 80.11kr. Det samlede medlemsbidrag for ubemidlet nydende medlemmer har i 1954 været 62.656.95kr. der har været 21 fødsler mod 37 året forud.

Formanden udtalte endvidere, at der fra forskellige sider var fremkommet ønsker om, at sygekassen også skulle yde bidrag til tandbehandling, men bestyrelsen var stemt for, at man burde stille sig afventende. Der var fare for, at sygehusudgifterne ville stige, og det var højst sandsynligt, dette også ville gå ud over sygekasserne. Yderligere var der ingen garanti for, at de kommende år ville blive lige så gode, som det sidst afsluttede regnskabsår, og det var derfor godt at have lidt at stå imod med. Spørgsmålet om børnetandpleje var også stadig uløst.

Kassereren, karetmager Viktor Andersen, oplæste regnskabet, der udviste en omsætning på 132.425kr. medens status viste, at kassen havde aktiver for 66.388kr. foruden de 7.000kr., som skulle henstå urørlige. Protokol, beretning og regnskab godkendes.

De tre afgående bestyrelsesmedlemmer, formanden, snedker Ludvig Holm og tømrermester Carl Jensen, genvalgtes, og genvalgt blev ligeledes revisoren, bankkasserer Thiesen.

For store restancer.

Under eventuelt oplyste formanden, at der var for mange restancer med hensyn til kontingentet, men hidtil havde bestyrelsen vist sig så tolerant, at de pågældende medlemmer havde fået lov til at blive stående som nydende. Det måtte dog indstændigt henstilles til folk, at restancerne blev indbetalt snarest muligt.

Endvidere oplyste formanden, at der på et sygekassemøde i Rønne var forhandlet om, at sygekasserne skulle tegne abonnement på et nyt blad med titlen ”Helse”, men der havde ikke på mødet været nogen stemning herfor, og spørgsmålet blev derfor henlagt.

 

Bornholms Tidende d. 200.03.1956.

Ingen tandplejeordning i Hasle foreløbig.

Men sygekassen har ikke opgivet spørgsmålet.

Mens 1954 var et for sygekassen godt år med ringe sygdom blandt medlemmerne, og derfor gav et godt økonomisk resultat, kan man desværre ikke sige det samme om 1955, oplyste formanden, C. J. E. Aakerlund, på generalforsamlingen i aftes.

Udgifterne, forbundet med en betydelig større sygelighed, har været voksende, sagde formanden, hvorfor overskuddet ve regnskabets slutning var 7000kr. mindre end foregående år. Dermed være dog ikke sagt, at vi er dårligt stillet, for kassens formue er vokset med 11.334kr., men udviklingen viser, at vi skal være meget forsigtige med vore dispositioner, for ingen kan sige på forhånd, hvad året vil bringe af sygdom med hospitalsindlæggelser.

Dertil kommer, at vi står foran betydelige stigninger på enkelte konti: Lægernes honorarer går op, jordemødrenes er allerede steget, udgiften til medicin stiger og der er ingen tvivl om, at udgiften ved hospitalsbehandling vil stige pr. sygedag.

Inden for bestyrelsen har vi drøftet spørgsmålet om tandbehandling, men vi har undladt at stille forslag derom, da vi intet sikkert kendskab har til, hvad gennemførelsen af et sådan forslag vil koste. Men uden overdrivelse vil det koste kassen med sine ca. 1000 medlemmer et beløb, der næppe kommer til at ligge langt fra det, vi har forøget vor formue med sidste år, og så bliver det hele kun alligevel tandlapning.

Spørgsmålet er dog ikke henlagt, men vil blive taget op, så snart bestyrelsen anser det for økonomisk forsvarligt – altså uden kontingentforhøjelse.

De betydeligste poster på regnskabet er følgende: Indtægter: Kontingenter 62.954kr., (1954 – 61.662kr.) restancer 607kr.(994kr.) Stats og kommunetilskud 18.564kr. (21.175kr.) invalidepræmie 4.669kr. (4.602kr.).

Udgifter: Dagpenge i hjemmet 1.355kr.(1072kr.) dagpenge på sygehus 704kr. (645kr.) jordemoderhjælp 1.561kr. (1.516kr.) samtlige udgifter til sygehuse, tuberkulose og sindssygeanstalter, Finsen og andre særforanstaltninger 14.519kr. (9.372kr.) alm. Lægehjælp 28.856kr. (26. 351kr.) speciallæger 3.510kr. (1.928kr) tandlæger 2.266kr. (2.512kr. briller 1.392kr. (1.243kr.) medicin 4.053kr. (3.235kr.) begravelseshjælp 6.750kr. (4.700kr.

Medlemstallet er i alt for alle grupper 945, hvilket er en stigning på 3. 117 medlemmer har fået dagpengehjælp og sygehusbehandling. Sygedagenes antal i hjemmet har været for mænd 592, for kvinder 726. på sygehus har sygedagene været for mænd 714, for kvinder 1.590. fjorten børn har været på sygehus med i alt 257 sygedage. Barnefødslernes antal har været 19.

Ved regnskabsårets slutning var sygekassens formue 74.394kr. plus et urørligt grundfund på 7.000kr.

Samtlige valg var genvalg.

Under eventuelt omtalte sygeplejeforeningens formand, tømrermester Carl Jensen, at man står for at skulle forhøje sygeplejerskens løn, og for at undgå at søge byrådet om større tilskud henstillede han, at sygekassens tilskud til foreningen blev forhøjet med 25 øre til 2,25kr. pr. medlem. Bestyrelsen blev bemyndiget til at søge denne forhøjelse gennemført.

Mere at bestille for sygeplejersken.

Hasle sygeplejeforening holdt i aftes generalforsamling, formanden, tømrermester, Carl Jensen, aflagde beretning og omtalte at det forløbne år havde været et meget stille år uden større problemer af nogen art. For sygeplejersken, frk. Svendsen, havde der været noget mere at bestille, fordi hun i alt har foretaget 2.593 besøg mod 2.323 i 1954. besøgene fordeler sig således: 125 hos foreningens medlemmer, 2.386 hos sygekassens medlemmer og 82 efter anvisning fra det sociale udvalg. Medlemstallet er nu 243, nemlig 112 mænd og 131 kvinder.

Der er i år en mindre tilbagegang i formuen, hvilket skyldes en stigning i lønningsudgiften, idet bestyrelsen ikke har ment, at kunne undlade, at antage en ferieafløser for sygeplejersken. Dette har medført en merudgift på 693kr. i lighed med tidligere år har kommunen ydet et tilskud på 7100kr.

Formanden sluttede sin beretning med at takke for tilskuddet fra kommunen og for den støtte, der på anden måde blev ydet, ligesom han takkede sygeplejersken for godt udført arbejde.

Kasserer, fru Clara Larsen, oplæste regnskabet, der balancerede med 18.963kr. foreningens formue er nu 3.288kr. – en nedgang fra sidste år på 300kr.  – Alle valg var genvalg.

Bornholms Tidende d. 12.03.1954.

Stille år for sygekassen.

Fra generalforsamlingen i aftes.

Hasle sygeplejeforening holdt torsdag aften ordinær generalforsamling på Hotel Hasle.

Formanden, tømrermester, byrådsmedlem, Carl Jensen, aflagde beretning og oplyste, at året 1953 havde været stille med færre sygdomstilfælde end det foregående år. Sygeplejersken havde haft 1767 besøg, hvoraf 81 hos medlemmer af foreningen, 1640 hos sygekassemedlemmer og 46 anvist af det sociale udvalg. Foreningen havde 242 medlemmer.

Man havde sidste år ikke haft nogen ferieafløser, idet lægen beredvilligt havde påtaget sig at besøge de forekommende tilfælde, som ellers påhvilede sygeplejersken, og herved var der sparet godt 600 kr. Formanden takkede byrådet for det tilskud på 7100 kr., som kommunen ydede, og udtalte også en tak ti sygeplejersken for veludført arbejde.

Kassereren, fru Clara Larsen, oplæste regnskabet, der balancerede med 17.464 kr. Det begyndte med en kassebeholdning på 995 kr. og sluttede med 469 kr.

Sygekassen havde ydet et tilskud på 1883 kr., og fra sygeplejeforeningen var modtaget 611 kr. Den største udgiftspost var lønnen til sygeplejersken 7717 kr. Status viste en fremgang på 614 kr. til 1682 kr. – væsentligst fremkommet ved, at ferieafløsningen var sparet.

Smed Thorvald Jensen genvalgtes til bestyrelsen, og sygekassens repræsentanter genvalgtes Karl Jensen og fhv. politibetjent Aakerlund, hvorimod valget af en repræsentant for det sociale udvalg måtte udskydes til senere afgørelse, da det i almindelighed var borgmesteren, der som formand for dette udvalg havde hvervet.

Til revisor genvalgtes pens. Lærer Jørgensen.

Sidste punkt på dagsordenen var andragendet fra sygeplejersken, frk. Svendsen, om et tillæg til lønnen, og det vedtoges at bevilge 50 kr. månedligt.

 

Bornholms Tidende d. 26.03.1949.

Sygekassen forhøjer kontingentet.

1948 sluttede med et mindre underskud.

Hasle sygekasse holdt i torsdags sin årlige generalforsamling på Hotel Hasle. Formanden, politibetjent Aakerlund, bød de mødte medlemmer velkommen og mindedes den afdøde kasserer, malermester Janus Hansen, der havde været kasserer i 30 år. (Medlemmerne rejste sig).

Formanden valgtes til dirigent og aflagde derefter beretning.

1948 har for Hasle sygekasse været lidt ud over det normale, idet sygeligheden har været ret stor blandt medlemmerne. Dette har influeret så stærkt på kassens økonomi, at regnskabet slutter med et mindre underskud på 111 kr.

Medlemstallet er 999, heri er indbefattet 44 ikke-nydende medlemmer. Sygekassens andel i hjemmet har været 595 for mænd og 433 for kvinder, og på sygehus har sygedagenes antal været 560 for mænd og 784 for kvinder. Der har været indlagt 33 børn på sygehus med tilsammen 1179 sygedage. Alene for sygedagenes vedkommende ligger de ca. 500 over, hvad de var i 1947.

Medlemsbidraget har udgjort 28.800 kr., Statstilskuddet 9584 kr., udgiften til hospitaler, sindssygeanstalter og kuranstalter har været 10.539 kr. lægehjælp 16.112 kr. hjemmesygepleje 1900 kr. og til livsvigtig medicin 733 kr. til briller er der ydet 319 kr. begravelseshjælpen har udgjort 1900 kr. og forvaltningsudgiften 4713 kr. Beretningen godkendtes enstemmigt.

Formanden oplæste det reviderede regnskab, som godkendtes.

Som formand genvalgtes politibetjent Aakerlund og som bestyrelsesmedlemmer genvalgtes snedker Ludvig Holm og tømrer Carl Jensen.

Suppleanter: Smed Thorvald Jensen og renovatør Charles Olsen.

Som revisor nyvalgtes inkassator Sjølander med skomager Otto Hansen som suppleant.

Det vedtoges at forhøje kontingentet med 1,05 kr. pr. medlem pr. kvartal. Ligeledes vedtoges det at tiltræde overenskomsten med øre, næse – og halsspecialisten i Rønne.

 

Bornholms Tidende d. 20.03.1957.

Sygeplejeforeningen.

Ved Hasle sygeplejeforeningens generalforsamling valgtes formanden, tømrermester, Carl Jensen til dirigent. I sin beretning oplyste Carl Jensen at medlemstallet nu var 237 mod 243 i fjor, heraf var de 111 mænd og 26 kvinder. Sygeplejersken havde haft 1895 besøg hvilket var 698 mindre besøg i forhold til året før. Af disse besøg havde de 125 været for foreningens medlemmer og de 1770 besøg havde været for Hasle sygekasse, heraf var de to natbesøg. Fra Hasle kommune var modtaget 7.100kr. og tilskuddet var fra sygekassen blevet forhøjet med 25 øre. Dette havde haft til følge at man havde fået meddelelse fra direktoratet om, at vi skal forhøje vort kontingent med dette beløb.

Fru Clara Larsen oplæste regnskabet, der balancerede med 18.663kr., såvel beretning som regnskabet godkendtes uden diskussion. Til kasserer genvalgtes fru Clara Larsen og til bestyrelsen genvalgtes Thorvald Jensen og Ludvig Holm og til revisor genvalgtes købmand Ejner Nielsen.

Under eventuelt takkede formanden Hasle kommune for det store tilskud og han rettede en tak til sygeplejersken, frk. Svendsen, for hendes store arbejde og han takkede også fordi man var gået med til at forhøje kontingentet fra 5 til 6 kroner.