Byrådet i Hasle.

Bornholms Tidende d. 29.05. 1945.

2 kr. pr. indbygger til de bomberamte.

Indsamlingskomité for Hasle og Omegn dannet.

Borgmester Regnersen havde lørdag aften sammenkaldt til ekstraordinært byrådsmøde, hvor eneste punkt på dagsordenen var behandling af spørgsmålet om støtte til de bomberamte familier i Rønne og Nexø.

Borgmesteren udtalte, at man tænkte med vemod på alle de hjem, der i de to byer var blevet ramt af bombardementerne. Når man kom og så alle de mange ruiner, forstod man først rigtigt, hvor meget man havde at være taknemmelig for, at ikke flere af byerne var blevet ramt. Man kunne endnu ikke helt gøre sig klart, hvilken økonomisk betydning bombardementerne ville få i disse to byer som helhed, men at det ville gå hårdt ud over de enkelte, særlig dem, der havde for lavt forsikret, var en kendsgerning.

Da der derfor var blevet tale om en økonomisk støtte fra de ikke ramte bornholmske købstæder, var Borgmesteren derfor straks gået ind for tanken, og han oplyste endvidere, at han havde været i forhandlinger med borgmestrene i de andre byer, og for at der ikke skulle blive tale om, at den ene skulle overgå den anden, var man enedes om at stille forslag om, at der blev ydet et tilskud på 2 kr. pr. indbygger. Et tilskud af denne størrelse ville for Hasles vedkommende komme til at beløbe sig til 3000 kr.

Det var for at tage stilling til dette spørgsmål, at byrådet var blevet samlet, og Borgmesteren ville på det varmeste anbefale, at man ydede dette tilskud og derved være med til at støtte indsamlingen og at lindre den stor død. Efter flere anbefalende udtalelser blev det enstemmigt vedtaget at yde tilskuddet.

Derefter oplyste Borgmesteren, at han fra flere private og institutioner havde fået henvendelser, om der ikke var nogen lokalkomité, der kunne modtage bidrag til indsamlingen. Da der ikke var nedsat nogen sådan komité, ville Borgmesteren foreslå, at det blev gjort nu og udbad sig forslag til en sådan.

Efter nogen diskussion blev det vedtaget, at komitéen skulle bestå af byrådets kasse- og regnskabsudvalg, nemlig Borgmester Regnersen, tømrer Carl Jensen og bankdirektør Aage Jensen. Formanden for Håndværkerforeningen, politibetjent Carl J. E. Aakerlund, samt formanden for DKB og Husmoderforeningen fru postmester Folkmann.

Komitéen vil antagelig samles til møde for at forhandle om, hvordan hele indsamlingen skal tilrettelægges.

Inden det korte byrådsmøde sluttede, anmodede borgmester Regnersen referenterne om på byrådets vegne at bringe en Tak til indkvarteringsværterne i evakueringsdagene. Han havde kun hørt lovord om modtagelsen i de mange hjem, flere havde udtalt, at de var blevet så godt behandlet, at de gerne ville være blevet der længere. Borgmesteren takkede også udvalget der havde haft med evakueringen at gøre, for den rolige måde, det hele var forløbet på.

På udvalgets vegne takkede bankdirektør Jensen befolkningen for den rolige og fornuftige måde, de havde taget forholdene på. Kun i et tilfælde havde han lagt mærke til lidt nervøsitet, nemlig hos en ung dame, der plejede en gammel kone, der ikke kunne gå. Hun var ikke klar over at hun kunne henvende sig angående kørsel, men da først bilen var der og de begge blev kørt ud på landet, faldt hun straks til ro.

 

 

Bornholms Tidende d. 12.05.1944.

Borgmester Regnersen syg.

Borgmester Regnersen har i nogen tid været syg, og byrådets møde i aftes blev derfor ledet af næstformand, tømrer Carl Jensen.

Borgmesteren blev for næsten 14 dage siden indlagt på Amtssygehuset for en mindre operation, men på grund af nogle indtrufne komplikationer har opholdet trukket noget længere ud end ventet. I mandags var Borgmesteren meget syg, men er nu atter i god bedring, således at man regner med, at han snart kan overtage Borgmesterstolen igen.

 

Bornholms Tidende d. 14-04-1946.

”Ørnekullerne” fredes.

Mange sager behandlet i byrådsmødet i går.

Hasle byråd har afholdt sit ordinære aprilmøde. Det var det første møde i dette finansår, og som vedtaget ved sidste byrådsmøde begyndte det først kl. 20 efter i flere år at have været samme dag kl. 19.

Da Borgmester Regnersen stadig er forhindret i at varetage sine borgmestergerninger, blev mødet ledet af næstformanden, tømrer Carl Jensen. Ellers var alle medlemmer til stede.

Dagsordenen var meget lang, men blev dog hurtigt gennemgået, da de allerførste punkter var efterretningssager.

Der forelå således en masse cirkulærer, hvoraf allerede flere var trådt i virksomhed. Af disse kan nævnes det sidste cirkulære om den skærpede gasrationering, der skal træde i kraft den 15 i denne måned. Efter dette cirkulære bestemmelser skal forbruget skæres ned med yderligere 10%, nemlig fra 50% til 40% af den i 1942 iværksatte garantiordning. Dette bliver en følelig nedskæring, ikke alen på grund af de 10%, men tillige fordi husmødrene i den kommende tid, når varmen forhåbentlig sætter mere ind, og der ikke skal fyres i kakkelovnen, får brug for større mængder gas, da de jo ikke kan få vand varmet i en kold kakkelovn.

Fra Socialministeriet forelå cirkulære vedrørende uddeling af rabatkort til trængende til indkøb af kød, flæsk, fisk, mælk og smør. Disse bestemmelser har gyldighed for det kommende halvår.

Amtet meddelte, at det eksisterende forbud med afholdelse af Dansant ville blive opretholdt også i den kommende sommer.

I en skrivelse meddelte Nationalmuseet, at ”Ørnekullerne” i Hasle skov var blevet fredede. Skovudvalgets formand, Fabrikant Anker, udtalte hertil, at der altid kun havde været én høj, der kaldtes, ”Ørnekullerne”, men af denne skrivelse fremgik det, at det drejede sig om ikke mindre end otte punkter. Skrivelsen toges til efterretning.

Ligningskommissionen fremsender en opgørelse over resultatet af det ovenstående ligningsarbejde for skatteåret 1945 – 46. opgørelsen har tidligere været offentliggjort i avisen.

 

Bornholms Tidende d. 12.05.1944.

Hvorfor Allinge-Sandvig?

Sundhedsplejespørgsmålet atter til behandling.

Udvalget angående sundhedsplejersker havde fremsendt overslag over udgifterne ved ordningen til byrådets behandling.

Carl Jensen udtalte, at han ikke havde været med til de forskellige forhandlinger, men mente, at det var en forudsætning, at alle skulle gå med. Han havde imidlertid set, at Svaneke kommune ikke var gået med til forslaget. Han ville dog anbefale, at Hasle sluttede sig til, hvilket også blev vedtaget, efter at der var faldet flere anerkendende udtalelser.

Aage Jensen fandt det mærkeligt, at man havde tænkt sig, at plejersken skulle have bopæl i Allinge-Sandvig, hvilket måtte være at betragte som et yderpunkt i distriktet, der jo strakte sig helt til Klemensker og Nyker, hvorfor han mente, at Hasle var meget mere centralt beliggende. Man vedtog derfor at henstille til udvalget at tage dette spørgsmål under overvejelse.

 

Bornholms Tidende d. 11.06.1943.

Borgmesteren om opgaverne i den kommende byrådsperiode.

Byrådsmødet i aftes begyndte med, at borgmester Regnersen fremsatte nogle ønsker for den nu påbegyndte 4års periode. Borgmesteren anbefalede, at man sørgede for, at man fik en større kassebeholdning at arbejde med. I alle de år, han havde siddet i byrådet, havde man været på den forkerte side. Han ville foreslå, at man stræbte efter at få kassebeholdningen forhøjet med 40.000 kr., det lød måske meget, men han syntes, at det var nødvendigt.

Dernæst omtalte borgmesteren Vandværket, som i mange år havde været sådan, at man ikke kunne være det bekendt over for byens borgere, man stod hver sommer og manglede vand. Han ville derfor bede vandværksudvalget have dette i erindring og snart komme med en indstilling om at anlægge en ny ledning.

Et andet arbejde, man snart skulle i gang med, var vejen fra Hasle gennem Helligpeder til Teglkaas. Man havde nu haft den glæde, at ministeriet havde forhøjet maksimumsbeløbet for tilskuddet fra 45.000 til 67,500 kr. Arbejdet var beregnet til 90.000 kr. og skulle udføres i fællesskab med Rutsker kommune. Arbejdet kunne have været påbegyndt i foråret, men da der på det tidspunkt ingen arbejdsløse var, havde man søgt om udsættelse og fået den indtil 1. september.

Skole sagen var blevet henlagt på grund af tiderne, men nu var der atter kommet påbud om, at det skulle være i orden inden 1948, så det blev altså også i denne periode, at man kom til at arbejde med dette. På dette års budget var der afsat et beløb til køb af jord til udvidelsen, og borgmesteren håbede, at den nye skolekommission sørgede for at få dette ordnet.

Borgmesteren troede ikke, at der ville blive tale om flere større arbejder ud over disse i den kommende periode, og udtalte endvidere, at skønt han ikke ville spå noget om fremtiden, blev den tid, man nu gik ind til, måske den allervanskeligste i Hasle byråds historie, og det var derfor nødvendigt, at alle gjorde deres bedste til gavn for vores lille by.

Formanden for de kommunale værker, snedker Carl Jensen, udtalte, at man flere gange havde tænkt på Vandværket, men hver gang, man var kommet til byrådet, var der altid blevet svaret, Hvor får I pengene fra? Man var imidlertid klar over, at nu måtte der gøres noget, og man havde allerede anmodet om tilbud på en ny ledning og havde håbet, at det var nået frem til i dag, så det kom altså med det allerførste.

Man gik derefter over til den egentlige dagsorden, der bestod af mange punkter, som for hovedpartens vedkommende dog var efterretningssager.

Indenrigsministeriet tilbagesendte overslaget for 1943-44 med samtykke til udskrivning af 190.450 kr. i skatter.

Ministeriet for offentlige arbejder tilbagesendte Havneregnskabet med godkendelse af de forskellige overskridelser.

Fra Købstadsforeningen forelå skrivelse om, at der afholdtes et almindeligt købstadsmøde. Til at repræsentere Hasle valgtes Borgmester Regnersen og Bankdirektør Jensen.

Amtet godkendte udkastet til en ny brandvedtægt for Hasle Købstad.

En ansøgning fra Landinspektør Kofoed om grænseforandring og approbation vedrørende avlsbr. Alfred Jensens ejendom på Fælledvej blev anbefalet.

Ligeledes anbefaledes et andragende fra Landinspektør Holst om mageskifte mellem gdr. Boesen, Dalegaard, Rutsker, og avlsbrugerne Ejner Madsen, Nygade, Rudolf Kofod, Ellelyst, Fru Kofod, Brobækkegård, og Kristian Hansen, Grønnegade.

Fra Politimesteren forelå skrivelser med tegning til den påtænkte nye Politistation med anmodning om forslag til udstykning. Man mente dog ikke at kunne anbefale nogen udstykning, men derimod give politiet vederlagsfri brugsret over den bygning, i hvilken kontorerne skal indrettes.

Ansøgning fra Hasle Idrætsforening om tilladelse til at afspærre Fælleden den 3. og 4. juli, da man påtænkte at afholde en sommerfest disse to dage, blev givet.

Et andragende fra Svømmeklubben om, at der i år måtte blive lavet en træningsbane mod, at klubben lagde pengene ud i år og så fik dem igen til næste år, når beløbet blev optaget på budgettet, blev tilbagesendt med den bemærkning, at man nok skulle behandle sagen med velvilje, men man måtte have tegninger og overslag, således at man havde noget at rette sig efter.

 

Bornholms Tidende d. 01.04.1941.

Borgmestervalg for lukkede døre.

I anledning af, at borgmester Johannes Hansen af helbredshensyn udtræder af byrådet, havde byrådet berammet et ekstra møde i aftes, hvor der bl.a. skulle vælges en ny borgmester. I tillid til lov om Købstadskommunernes styrelse § 13, der siger, at byrådets møder er offentlige, havde bladenes sædvanlige referenter givet møde, hvor de imidlertid fik meddelelse om, at mødet ikke var offentligt. Nu ved vi jo nok, at samme lovparagraf siger, at når en sags beskaffenhed gør det ønskeligt, kan byrådet bestemme, at denne behandles for lukkede døre, men at en sag som valget af en sådan beskaffenhed, at byrådet bestemte, at det skulle foregå for lukkede døre, havde man dog ikke tænkt sig!

(Nu skal der imidlertid ved det nye regnskabsårs begyndelse bekendtgøres, når og hvor byrådets ordinære møder afholdes, og her vil antagelig offentligheden få den nye borgmesters navn at se.)

Efter hvad byrådets sekretær, kæmner Pedersen, i dag oplyser, blev byrådets tidligere næstformand, installatør Alfred Regnersen, valgt som borgmester og er således selvskreven formand bl.a. for Havneudvalget og det socialudvalg.

Som næstformand, valgtes snedker Carl Jensen, og anden næstformand blev som hidtil vognmand Ahlmann Jacobsen.

Som nyt medlem af byrådet indtræder Havnefoged Karl Pedersen.

 

Bornholms Tidende d. 01.05.1937.

Byrådet i Hasle.

Byrådet holdt, som meddelt, torsdag d. 29.ds. et ekstraordinært møde, hvor borgmesteren gav en oversigt over de virkninger den fælleskommunale udligningslov mentes at få for Hasle kommune.

Efter indstilling fra Kasse -og regnskabsudvalget blev det vedtaget at nedsætte ligningsprocenten for ligningen af den personlige indkomstskat med 2,5 procent, således at ligningsprocenten bliver 10 i stedet for 12,5 og skattens beløb 70.160 kr., hvad der vil betyde en nedgang i det pålignende beløb af 17. 851 kr.

Til som kommunens delegerede møde i Odense den 29. og 30. juni, at deltage i Købstadsforeningens valgtes Borgmester Hansen med snedker Carl Jensen som suppleant og fabrikant Karl Anker med A. Mogensen som suppleant.

Borgmesteren omtalte derefter bestemmelserne i den nye kommunale skattelov, hvorefter forfalden skat kunne fordres, tilbageholdt i skatteydernes lønninger samt at der var hjemmel i loven for, at der kunne lukkes for gas og elektricitet hos de forbrugere, der stod i restance med betaling af skatter.

Byrådet gav bemyndigelse til, at sådan lukning måtte foretages.

 

Bornholms Tidende d. 18.05.1945.

Byrådet mindedes sin tidligere Borgmester.

Kommunens skatteudskrivning godkendes.

Hasle byråd holdt i aftes sit maj møde. Mødet skulle egentlig have været afholdt i onsdags, men på grund af forholdene var det blevet udskudt.

Mødet åbnedes med, at viceborgmester, tømrer, Carl Jensen, bød borgmester Regnersen velkommen tilbage efter den ufrivillige ”Ferie”.

Borgmesteren takkede for velkomsten, og inden han gik over til dagsordenen, udtalte han nogle mindeord over sin forgænger, fhv. borgmester Johannes Hansen, og sagde: vi har modtaget meddelelsen om, at Johannes Hansen pludselig er afgået ved døden i København. Han har udført et arbejde inden for byrådet her i Hasle i næsten en halv menneskealder, og vi kendte ham alle som den stille, rolige og omgængelige mand, der udførte et stort arbejde. På byrådets vegne nåede jeg inden forbindelsen med det øvrige land blev spærret at få sendt en blomsterhilsen til hans båre. Jeg vil ved denne lejlighed udtale et ære være Johannes Hansens minde. Medlemmerne rejste sig.

Man gik derefter over til dagsordenen, der ikke var lang og næsten udelukkende bestod af efterretningssager.

Fra Indenrigsministeriet forelå flere cirkulærer, bl.a. vedr. støtte til byggeri og om teknisk sagkyndig assistance til udarbejdelse af byplaner.

I en skrivelse meddelte Indenrigsministeriet, at det efter forhandling med Handelsministeriet og Priskontrolrådet henstillede at man så vidt muligt skulle undgå forhøjelser på gas- eller elektricitetspriserne. Skulle der derved opstå et udækket driftsunderskud på disse værker, skulle dette dækkes ved optagelse på næste års budget.

I forbindelse med godkendelse af overslaget for 1945-46 meddelte Indenrigsministeriet samtykke til, at der blev udskrevet 258.394 kr. i kommuneskat.

Timelærer i Sorø.

Mag.art. Jan Nielsen, Hasle, er ansat som timelærer ved Sorø akademis skole fra 1. august.

 

Ny forligsmægler.

Grundet sygdom forelå der til byrådets møde i aftes et andragende fra vognmand A. P. Jacobsen om fritagelse for hvervet som forligsmægler. Denne fritagelse blev bevilget, og man vedtog enstemmigt at udpege avlsbruger Thorvald Skov, Storegade Hasle til at overtage dette hverv.

Havnens regnskab for 1944-45 bedre end ventet.

Den gode trafik på havnen har skylden.

I byrådets møde i aftes forelagde borgmester Regnersen, Hasle havns regnskab for året 1944-45 og udtalte, at dette regnskab egentlig var blevet bedre end man havde regnet med, med den gode trafik på havnen i den sidste måned i regnskabsåret havde bevirket, at regnskabet var blevet således, som det forelå her.

Regnskabets tal var følgende, idet tallene i parentes er de beløb, der var afsat på overslaget.

Indtægter: Havne og bropenge 29.087 kr. (28.0009, Pladslejer m.m. 150 kr. (145), andre lejeindtægter og afgifter 793 kr. (780), Rente og udbytte 553 kr. (350) og andre indtægter 313 kr. (350), i alt 30.896 kr. (29.625).

Udgifter: Renter af gæld 5804 kr. (5804), Administrationsudgifter 5950 kr. (5939), vedligeholdelse af anlæg m.v. 5708 kr. (9300), renholdelse og belysning 971 kr. (1000), Fyrbelysning og afmærkning af sejlløb 51 kr. (200), andre udgifter 284 kr. (600), og afskrivninger 14.962 kr. (14.947), i alt 33.730 kr. (37.790), Driftsunderskuddet bliver herefter kun på 2833 kr., medens der i overslaget var regnet med et underskud på 8.165 kr.

Statusregnskabet balancerede med 496.102 kr. og udviste bl.a. en kassebeholdning på 30.925 kr. Ved regnskabsårets udgang udgjorde havnens samlede gæld 123. 906 kr.

11 cykler venter at blive afhentet.

Hasle vagtværn har været meget på tæerne for at få fat i de cykler, Tyskerne i sin tid stjal. På den måde har de fået samlet 19 cykler, hvoraf 11 endnu ikke er blevet afhentet. Såfremt man kan fremlægge bevis for, at man er ejermand til en af disse cykler, kan den fås udleveret ved henvendelse til lederen, snedkermester Henrik Vesth.

 

Bornholms Tidende d. 11.12.1937.

Byrådsmøde.

Hasle byråd holdt torsdag den 9. ds. Sit ordinære møde, hvor alle medlemmerne var tilstede.

  • Blå kors og K. F. U. Ms soldaterhjem androg om tilskud. – Kunne ikke bevilges.
  • Cirkulære angående udbetaling af brændselshjælp til aldersrentenydere med flere. Borgmesteren oplyste, at der her i kommunen var udbetalt brændselshjælp til 75 hovedpersoner blandt aldersrentenydere og til 12 invaliderentenydere med i alt 2910 kr.
  • Ligningskommissionen meddeler, at den har valgt lærer Stibolt til formand og bødkermester Aakerlund til næstformand.

Borgmesteren meddelte i denne forbindelse, at det var påtænkt at afholde et møde mellem repræsentanter for de mindre bornholmske byer for at forhandle om en ensartet ligningsskala for disse. Som repræsentanter for byrådet her valgtes Borgmester Hansen og snedker Carl Jensen.

Ligningskommissionen vælger to repræsentanter.

Komitéen for juleindsamlingen andrager om, at kommunen gratis vil levere strøm til lyset på det juletræ, komitéen agter at opstille på Torvet. – Andragendet bevilgedes, og samtidig bevilgedes et tilskud til samme formål på 100 kr., der bl.a. skal anvendes til nyanskaffelse af belysningsmateriale til juletræet.

Arbejdernes fagforening sender opsigelse af overenskomsten med kommunen og forslag til ny overenskomst. Der valgtes et udvalg på 5 medlemmer til at forhandle med fagforeningen.

Fra Havneudvalget i Rønne forelå forslag til forskellige mindre ændringer i de gældende havnetakster. – Forslaget tiltrådtes.

Andragende om udstykning til beboelse af matr. Nr. 88 af markjorderne. – Andragendet anbefaledes.

Gadeudvalget andrager om efterbevilling på 240 kr., der skal anvendes til regulering af afløbsforholdene ved Købmand Thomsens ejendom. – Bevilgedes.

 

Bornholms Tidende d. 15.02.1946.

Børnefradraget forhøjet til 350 kr.

Muligvis en lempelse af ligningsskalaen.

Efter indstilling fra kasse- og regnskabsudvalget blev det i aftes enstemmigt vedtaget at forhøje fradraget for hjemmeværende børn under 15 år med 50 kr. til 350 kr.

I tilknytning hertil fremførte tømrermester Carl Jensen et forslag om, at det næste byrådsmøde blev foretaget en undersøgelse af ligningsskalaen for at få klarhed over, om der ikke var mulighed for en lempelse af denne, således at nulpunktet, der for øjeblikket var på 3000 kr., kunne sættes noget højere. Carl Jensen mente, at der skulle være mulighed for at forhøje nulpunktet til 4000 kr., uden nogen forhøjelse af ligningsprocenten.

Spørgsmålet kom ikke til nogen særlig drøftelse, men synes at vinde tilslutning, og det blev overladt til kommunekontoret, at foretage den omtalte undersøgelse, af en sådan ændrings virkning.

 

Bornholms Tidende d. 11.02.1944.

Da blikkenslagerarbejdet gik til Rønne.

Kritik i byrådet af licitationen over den nye politistation.

Vedrørende licitationen over udførelsen af forskellige arbejder i forbindelse med indretningen af nye politilokaler i Hasle kom det til en lille diskussion i byrådet i aftes.

Vandværkets formand, tømrer Carl Jensen, oplyste, at blikkenslager- og sanitetsarbejdet var blevet overgivet til en mester i Rønne, skønt der i Hasle Vandværks regulativ står, at ny installationer eller forandringer ved vandledninger kun måtte udføres af de af byrådet autoriserede vandmestre. Udvalget havde derfor gjort indsigelse mod dette, og håbede, at byrådet ville stå bag det, såfremt det blev nødvendigt at foretage videre i sagen.

Man var alle enige om, at denne paragraf i regulativet skulle overholdes.

Der faldt derefter flere udtalelser vedr. den samme licitation, således syntes Borgmesteren, at det var nærmest latterligt, at et glarmesterarbejde på 88 kr. skulle udføres af en Rønnemester. Ligeledes mente Borgmesteren, at der kun var 2 kr. mellem det tilbud på blikkenslagerarbejdet, der blev antaget, og et tilbud indgivet fra vandmester i Hasle.

Fabrikant Anker udtalte, at som håndværker var der flere ting, man syntes var lidt mærkelige, således vidste han, at den ene af de tre glarmestre her i byen ikke var blevet anmodet om at indgive tilbud. En anden ting, han ville nævne, var at der i beskrivelsen over smedearbejdet stod anført, at et trappegelænder skulle udføres i rør, skønt en bestemmelse siger, at rør ikke må anvendes til dette formål, hvilket han mente, arkitekten burde vide.

I alt fald gik man ud fra, at politiet selv rettede sig efter de gældende bestemmelser: hvem skulle ellers?

 

Bornholms Tidende d. 01.06. 1943.

Der blev valgt to borgmestre i Hasle.

Hasle nye byråd konstituerende møde i aftes fik et meget mærkeligt forløb. Efter den afgående Borgmester, Alfred Regnersen, havde budt velkommen, særlig til de 5 nye medlemmer, og udtalt håbet om fortsat godt samarbejde, gav han ordet til fabrikant Karl Anker, der var det medlem, der havde siddet længst i byrådet og som sådant skulle lede formandsvalget.

Der blev stillet følgende forslag:

Valdemar Sommer foreslog snedker Carl Jensen. Fisker Johannes Lind foreslog genvalg af den afgående Borgmester A. Regnersen, og endelig foreslog salgsbestyrer Alfred Hansen, bankdirektør Aage Jensen. – Ved optællingen af stemmesedlerne viste det sig, at bankdirektør Jensen fik 4 stemmer, Borgmester Regnersen 3 stemmer og snedker Carl Jensen 2 stemmer.

Man blev så forbavset over dette resultat, at man fuldstændig glemte, at der står i vedtægten, at der kræves absolut flertal for at kunne blive valgt til Borgmester.

Bankdirektør Jensen blev derefter straks overladt borgmesterstolen, og man var nået langt hen i besættelsen af de forskellige udvalgspladser, før man blev klar over, at der var noget galt. Bankdirektøren havde da været Borgmester i godt en time. Mødet blev derefter suspenderet i 10 minutter for at få forholdet rigtigt undersøgt. Det viste sig så, at man måtte gå til ny afstemning, og ved de gruppemøder, der blev holdt forinden, var der blevet enighed, således at Alfred Regnersen ved den nye afstemning fik 5 stemmer, hvorimod bankdirektør Aage Jensen kun fik 4. Regnersen opnåede derved absolut flertal og dermed borgmesterposten. Til næstformand valgtes Carl Jensen og til 2 næstformand bankdirektør Aage Jensen.

Situationen viser jo at der har været splittelse blandt socialdemokraterne, idet disse havde to kandidater til Borgmesterhvervet. Men forholdene tvang dem jo til at enes, og så beholdt Regnersen alligevel borgmesterstolen, selv om det var på et hængende hår.

Udvalgsbesættelserne.

Den efterfølgende besættelse af udvalgspladserne gik derefter meget hurtigt. Det gik jo nu, som man havde regnet med, og de forud udarbejdede forslag blev vedtaget uden særlig diskussion.

Til slut gav Borgmester Regnersen nogle orienterende oplysninger vedrørende afholdelse af de forskellige møder, hvorefter det ret bevægede møde blev afsluttet.

 

Udvalgene i Hasle byråd.

Hasle har nu de vigtigste stående udvalg valgt følgende:

Kasse-og regnskabsudvalget: Borgmester Regnersen, Carl Jensen, Aage Jensen.

Havneudvalget: Borgmesteren, Johs. Lind, Karl Anker. Udenfor byrådet: Mægler Kristensen, fisker Chr. Holm.

Socialudvalget: Borgmesteren, Johs. Lind, Valdemar Sommer, Ejner Madsen, Alfred Hansen.

Børneværnsudvalget: Borgmesteren, Carl Pedersen, fru Hansine Jensen, fru bestyrer Mogensen, Karl Anker. Stedfortræder Johs. Lind, tilsynsførende fru købmand Nielsen.

Udvalget for Gas- og vandværket samt elektricitetsforsyningen Carl Jensen, Johs. Lind, Karl Anker.

Udvalget for faste ejendomme: Borgmesteren, Vald. Sommer, Aage Jensen.

Gade og vejudvalget: Borgmesteren, Carl Jensen, Alfred Hansen.

Skovudvalget: Karl Anker, Carl Pedersen, Carl Jensen.

Skolekommissionen: Bestyrer C. A. Mogensen, Vald. Sommer, Borgmesteren, Ejner Madsen.

Brændselsudvalget: Borgmesteren, Carl Jensen, Karl Anker.

Prisudvalget: Borgmesteren, Vald. Sommer, bestyrer Emil Kofod.

Beskæftigelsesudvalget: Bestyrer Emil Kofod, Borgmesteren, Vald. Sommer, disponent Aage Jensen, Ove S. Jensen.

Sundhedskommissionen: Johs. Lind, læge Rasmussen.

 

Bornholms Tidende d. 12.11.1943.

Diskussion om Biografen.

Utilfredshed med, at foreninger ikke kan leje Forsamlingshuset om søndagen.

Politimesteren havde fremsendt et andragende fra bestyrelsen for A/S Hasle Forsamlingshus om fornyelse af bevillingen til at drive Biografteater.

Borgmesteren forelagde andragendet og udtalte, at han i og for sig ikke havde noget imod, at der blev drevet biograf i Forsamlingshuset, men han syntes, at det var ved at blive lidt forkert, da det for foreninger eller noget som helst andet var umuligt at leje lokaler nogen søndag. Han mente, at det var forkert at drive Forsamlingshuset udelukkende som biograf.

Valdemar Sommer støttede borgmesterens udtalelser og bemærkede, at det havde været komplet umuligt for organisationer at få huset en søndag, hvilket var meget uheldigt, da det var det eneste lokale, der kunne rumme så mange mennesker. Han mente, at det skulle være et Forsamlingshus og ikke et Biografteater.

Carl Jensen mente, at navnet skulle forandres til Hasle Biograf, og udtalte endvidere, at det var helt fristende at stemme mod andragendet, men det kunne vel ikke nytte noget.

Borgmesteren mente ikke, at man skulle stemme imod andragendet, men foreslog at anbefale det og samtidig henstille til ledelsen at tage så meget hensyn som muligt til foreninger, der ønskede at leje lokalet.

Aage Jensen udtalte, at det jo ikke drejede sig om uvilje, men at det var et økonomisk spørgsmål, Biografen havde nu selv overtaget maskinerne, og det var derfor nødvendigt, at der blev spillet mange penge ind.

Borgmesterens forslag blev derefter enstemmigt vedtaget.

 

Bornholms Tidende d. 10.03.1944.

Elektriciteten bliver 5 øre billigere.

Kommunen får hermed en mindre indtægt på ca. 800 kr.

Rønne byråds belysningsudvalg havde til byrådsmødet i aftes indsendt en forespørgsel om Hasle Transformatorforening ville være villig til fortsat at betale 4 øre mere pr. kwt. For strøm fra Rønne Elektricitetsværk. Disse 4 øre var i sin tid blevet lagt på strømmen for at få Elektricitetsværkets Gasanlæg afskrevet så hurtigt som muligt, men dette ville være afskrevet ved udgangen af 1943-44. den merindtægt, man på denne måde ville få ind, ville man henlægge til en fond og bruge til afskrivning på Dampcentralen.

Formanden for det tekniske udvalg, tømrer, Carl Jensen, oplyste hertil, at der på et møde, der var blevet afholdt i Rønne i lørdags, var blevet meddelt, at denne ordning, ikke blev til noget. Det var nemlig forudsætningen for gennemførelsen, at samtlige kommunale og private værker samt Storindustrien gik ind på at betale tilskud. Man havde muligvis nok fået de kommunale og private værker til at gå ind for ordningen, men Storindustrien havde sagt blankt nej, hvorfor det hele var strandet.

Da man således ville få strømmen 4 øre billigere 1. april i år, var man inden for belysningsudvalget blevet enige om at indstille at nedsætte prisen på strøm til såvel lys som kraft med 5 øre.

Prisen ville så blive 70 øre pr kwt. For lysstrøm og 40 øre for kraftstrøm. Da man gav1 øre mere nedsættelse, end man selv fik, ville der altså blive tale om en mindre indtægt på elektricitetskontoen på ca. 800 kr., der havde været budgetteret til 4.378 kr. i overskud og ville komme ned på 3. 578 kr., men udvalget havde ment, at dette kunne man nok bære. Indstillingen blev enstemmigt vedtaget.

 

Bornholms Tidende d. 25.09.1943.

Et tilbud til den ufaglærte ungdom.

Fra ungdomsskolemødet i Forsamlingshuset.

Det møde, som Ungdomsskolenævnet i Hasle havde sammenkaldt til i aftes i Forsamlingshuset, havde ret god tilslutning.

Nævnets formand, overlærer J. Tinggaard, bød de fremmødte velkommen, særlig til de unges forældre og arbejdsgivere, og udtalte, at hvis disse gik ind for sagen og rigtig opmuntrede og tilskyndede de unge, ville sagen omtrent være løst.

Efter at man havde sunget ”Jeg elsker de grønne lunde”, gav overlæreren en klar og god redegørelse for lovens bestemmelse, samt gav en forklaring på, hvordan man tænkte sig skolen gennemført her i Hasle.

Skolen vil blive at betragte som et 2-årigt kursus, således at andet år bliver en fortsættelse af det første. Undervisningens omfang bliver på 2 timer 2 gange om ugen og vil strække sig fra begyndelsen af oktober til slutningen af marts. Loven siger, at mindst halvdelen af timerne skal være undervisning i praktisk arbejdskundskab – i dette tilfælde altså 2 timer ugentlig. Af de to andre ugentlige timer bliver den ene anvendt til gymnastik og den anden til frie emner efter lærerens skøn eller efter specielle ønsker fra de unges side. For at der i det hele taget kan komme en ungdomsskole i gang, skal der melde sig 15 deltagere. Efter overlærerens redegørelse blev ordet frit, og der var en del, der udtalte sig.

I Borgmesterens fravær på grund af ferie, udtalte byrådets næstformand, tømrer, Carl Jensen, at selv om man inden for byrådet ikke havde drøftet dette spørgsmål så indgående, var han sikker på, at Ungdomsskolenævnet kunne regne med al den støtte, det havde nødig, samt at der fra byrådets side skulle lyde en opfordring til forældrene om at lade deres børn søge den påtænkte skole.

Tømrer Olaf Thorsen spurgte om, hvor mange unge det drejede sig om her i Hasle, hvortil overlæreren svarede, at de udfærdigede lister udviste 59, nemlig 27 unge mænd og 32 unge piger i alderen 15 – 18 år.

Fabrikant Karl Anker udtalte, at disse unge var blevet benævnt som hjemløse, hvad undervisningen angik. Denne udtalelse kunne han ikke rigtig holde med på, idet der så vidt ham bekendt aldrig var blevet nægtet nogen adgang til undervisning på den tekniske skole, men han ville dog ikke benægte, at den påtænkte ungdomsskole havde sin berettigelse, og at den kunne gøre noget for den ufaglærte ungdom.

Olaf Thorsen mente, at man ikke skulle nøjes med lovens minimum af undervisningstimer, men derimod hellere dens maksimum. Han slog til lyd for 2 – måske 3 ugentlige gymnastiktimer, da hovedsagen var et sundt legeme, så kom den sunde sjæl af sig selv.

Overlæreren svarede hertil, at såfremt man skulle have 3 gymnastiktimer, hvortil kommer timen om frie emner, vil man komme op på 8 timer ugentlig, da halvdelen af timer skal være arbejdskundskab, hvilket Thorsen heller ikke mente var for meget.

Carl Jensen spurgte, om de, der var 17 år, kunne deltage i undervisningen, hvortil overlæreren svarede, at de selvfølgelig ligesom på Teknisk skole var velkomne, em at tilskudsberegningen kun blev foretaget efter deltagerne i alderen 15 – 18 år.

Pastor Ernst Blang udtalte, at der her var blevet åbnet adgang for den ufaglærte ungdom, der ikke tidligere havde haft noget sted at søge hen, til at få en god undervisning i stedet for at stå på gadehjørnerne.

Carl Aakerlund, der er formand for Håndværkerforeningen, påtalte de udtalelser, der var faldet om de Tekniske skoler, som tydede på ringe kendskab til de faktiske forhold. Han mente, at begyndelsen til f.eks. dansk, regning, tegning og flere andre fag ikke kunne være anderledes i ungdomsskolen end i Teknisk skole, og anbefalede derfor, at man skulle holde de tekniske skoler uden for diskussionen. Som medlem af Ungdomsskolenævnet ville han anbefale ungdomsskolen og udtalte til slut, at den største fejl ved loven var, at undervisningen var frivillig og ikke tvang.

Pastor Nielsen anbefalede også skolen, en mente ligeledes, at frivilligheden måske ville ødelægge planen.

På murer Peter Pihls spørgsmål om, hvem der skulle undervise, udtalte overlæreren, at det var der endnu ikke taget nogen bestemmelse om, da man mente ikke at kunne gå i gang med dette, før man så, om der blev indtegnet et så stort antal, at skolen kunne åbnes. Man havde ganske vist haft nogle følere ude og havde også nogle tilsagn.

Efter at endnu nogle havde haft ordet, hvoriblandt fagforeningsformand Valdemar Sommer, der udtalte sig anbefalende, takkede overlæreren for, at så mange havde givet møde, og håbede nu, at man ville løfte i flok. Mødet sluttede med, at man sang ”Kongernes konge”.

 

Bornholms Tidende d. 15.03.1946.

Fra byrådsmødet.

Hasle byråd holdt i aftes sit sidste møde i denne periode, og alle medlemmer var til stede.

Ministeriet for Landbrug og fiskeri meddelte approbation på udstykning af matr.nr. 15a af markjorderne. Den ene af de to parceller er derefter af avlsbruger Harald Jensen solgt til Hasle Haveforening. Ligeledes forelå der approbation på udstykning af matr. Nr. 87a af markjorderne, tilhørende avlsbruger Ejner Hansen. Den ene parcel, der er beliggende ved Østergade, er derefter solgt til fabrikant Janus Westerdahl, der her agter at opføre et moderne auto- og maskinværksted.

Fra arbejds- og socialministeriet forelå den endelige godkendelse på arbejdet med omlægning af Anlægget. Dette arbejde er jo optaget blandt kommunens beredskabsarbejder.

Allinge-Sandvig Mælke- Laboratorium fremsendte beretning for 1945.

I en skrivelse meddelte bestyrelsen for Mødrehjemmet, at overskuddet ved nedlæggelsen ville beløbe sig til 38-39.000 kr. og ikke som tidligere oplyst ca. 1500 kr. man håbede dog, at kommunalbestyrelserne ville gå med til, at dette blev overført til Optagelseshjemmet i Rønne, hvilket vedtoges for Hasles vedkommende.

Frihedsbevægelsens samråd havde fremsendt et andragende om et beløb til rejsning af et mindesmærke i Almindingen for de bornholmske Frihedskæmpere. Dette andragende blev henlagt til behandling på et senere møde.

Efter indstilling fra Gade- og vejudvalget blev arbejdsmand Paul Christensen fastansat fra 1. april d.å. at regne som kommunens gade- og vejmand, samt som tromlefører for Hasle og Rutsker kommuner.

På det Tekniskeudvalgs vegne forelagde udvalgsformand, tømrermester Carl Jensen, en indstilling om størrelsen af det tilskud, som forbrugerne skal yde til omlæggelse af den ledning, der skal til for at skaffe strøm ud til beboerne på begge sider af den nordlige bygrænse. Indstillingen gik ud på, at de fire beboere i Hasle tilsammen skulle betale 800 kr., medens de syv beboere på Rutskersiden skulle betale 2100 kr. Carl Jensen oplyste, at kommunens egen udgift derefter ville komme til at ligge på knapt 6000 kr., når man tillige regnede med en ny ledning, man måtte lægge fra transformatoren ud til Brobækkegård. Indstillingen tiltrådtes enstemmigt.

I tilknytning hertil blev det oplyst, at prisen på strøm fra Dampcentralen og til forbrugerne var blevet fastlagt og ville blive henholdsvis 16 og 18 øre. I direkte faste afgifter til Højspændingsselskabet var der blevet pålagt Hasle 5572 kr., men for at få balance i regnskabet var man nødt til at pålægge forbrugerne yderligere faste afgifter. Hvor store disse bliver og hvorledes de skal beregnes er endnu ikke fastlagt, men der er sikkert ingen tvivl om, at vi får billigere strøm, når denne ordning kommer i kraft.

Derefter lukkedes dørene, og skatte og huslejesager kom til behandling.

Borgmesteren takkede for det gode samarbejde, da det var byrådet sidste møde i denne periode rettede borgmester Regnersen i aftes en tak til de afgående medlemmer.

De afgående medlemmer er tømrermester Carl Jensen, havnefoged Carl Pedersen og salgsbestyrer A. J. Hansen.

Borgmesteren udtalte: Det er altid svært at skulle skilles, og det er også i aften med et vist vemod, jeg tager afsked med de medlemmer, der nu træder ud af byrådet. Jeg vil takke dem alle for den gemytlige og fredelige måde, forhandlingerne er forløbet på. Det var kun en kort periode, men den er gået godt, og jeg er sikker på, at det fjerde år havde gået ligeså godt.

Ikke for at forklejne nogen af de andre, vil jeg dog rette en særlig tak til Carl Jensen. Han har nu siddet i byrådet i 9 år og før den tid 8 år i Ligningskommissionen.           Som formand for udvalget Gasværket, Vandværket og Elektricitetsforsyningen har han trukket det store læs, og jeg vil her takke ham for det gode arbejde, han har udført indenfor kommunens tjeneste.

Borgmesteren sluttede af med at takke dem alle for det gode samarbejde.

Nulpunktet hæves til 3500 kr.

Til byrådets møde i aftes forelå en enstemmig indstilling fra Kasse- og regnskabsudvalget om en ændring i den gældende ligningsskala.

Forslaget gik ud på at hæve nulpunktet for forsørgere fra 3000 kr. til 3500 kr. medens nulpunktet på 2400 kr. for ugifte skulle bibeholdes. I den gamle skala blev 40% – tillægget anvendt fra 7000 kr. for forsørgere og fra 5500 kr. for ugifte, men derefter blev der ikke benyttet højere tillæg.

Det ny forslag anvendte også retten til 50%s tillæg, således at dette fik virkning fra 12.000 kr. for forsørgere og 8.000 kr. for ikke forsørgere.

Som det fremgår af referatet for buget behandlingen andetsteds i bladet, fik denne ændring ikke nogen indflydelse på ligningsprocenten, og blev også enstemmigt vedtaget uden kommentarer.

 

Bornholms Tidende d. 12.06.1953.

Godt resultat af prøveboringerne.

Giver dobbelt så meget vand som de nuværende.

Til Hasle byråds ordinære møde i aftes var vognmand Harald Jensen fraværende på grund af sygdom.

Der var ikke store sager på dagsordenen, og af efterretningssagerne vil vi kun nævne, at Direktoratet for arbejd og fabrikstilsynet meddelte, at der ikke ville være at foretage nyvalg til maskinsynsmænd for de kommunale valg til foråret var overstået, hvorfor de nuværende maskinsynsmænds funktionstid forlænges indtil den 30.juni 1954.

Beretningen fra Amtet om de arbejdsledige på Bornholm pr. 29. april d.å. viste, at der ingen sådanne var i Hasle.

Andragender om tilskud på Missionen blandt hjemløse mænd i København og fra KFUM’s soldaterhjem i Vordingborg blev begge henlagt.

Indenrigsministeriet godkendt Hasle kommunes overslag for regnskabsåret 1953-54, og fra Boligministeriet forelå der meddelelse om, at der var bevilget lære Sigfred Mogensen statslånstilsagn på indtil 23.200kr. til opførelse af et beboelseshus på matr. Nr. 92ad af Hasle bygerunde.

Bornholms lægeforenings forespørgsel om tiltrædelse af en af Rønne sociale udvalg tiltrådt overenskomstændring, hvorefter den tilkaldte læge under den stedlige læges sygdom, ferie eller midlertidige bortrejse i indtil 18 dage samlet eller delt i løbet af regnskabsåret, eller såfremt patientens læge ikke kan træffes og øjeblikkelig hjælp er nødvendig, skal honoreres med lægeforeningens minimaltakst, blev besvaret bekræftende.

Endvidere blev det, efter derom indkommet andragende fra de politiske partiers afdelinger i Hasle, vedtaget, at kommunen dækkede de med transporten af svagelige vælgere til og fra afstemningsstedet ved afstemningen om Grundloven forbudne udgifter.

Et andragende fra fru Jenny Aakerlund om fornyelse af beværteradkomst til fortsat drift af ”Den gamle Te stue” havde Bytinget intet at bemærke til og fornyelsen kunne anbefales.

På vandværksudvalgets vegne gav, formanden, tømrermester Carl Jensen, en redegørelse for resultatet af de prøveboringer, der var blevet foretaget i Marevad. De havde været meget tilfredsstillende, og han troede, at de kunne give dobbelt så meget vand som de nuværende boringer. De tre boringer anslog man til at give mindst 600m2 i døgnet. Man havde sat 6 tommer rør i den ene af dem og ville så sløjfe en af de gamle 3 tommer boringer. På et spørgsmål om, hvor længe boringerne kunne give så meget vand, svarede fabrikant Karl Anker, at det kunne man ikke udtale sig om, men at grunden var meget vandholdig, havde man et bevis for i en kilde, der var på grunden. Den havde løbet i uformindsket styrke lige siden værket blev anlagt i 1905-06, og han ville tro, at der ad denne vej løb lige så meget vand væk, som der blev ført til byen.

 

Bornholms Tidende d. 11.01.1946.

Hasle Byråd.

Byrådet holdt i aftes sit første møde i det nye år, hvorfor borgmester Regnersen indledte mødet med at ønske medlemmerne et godt nytår og udtalte håbet om, at der fortsat måtte herske fred og fordragelighed, ikke alene her i byrådet, men overalt. Alle medlemmer var til stede.

Man gik derefter over til dagsordenen, der omfattede mange punkter, hvoraf flere blev indgående behandlet, hvorfor mødet blev et af de længst, der har været i lang tid.

Af love og cirkulærer forelå der ikke mindre end 22 stykker, der alle blev taget til efterretning. Af de vigtigste vil vi nævne lov om forlængelse af lovgivningen om støtte til byggeri m.v., lov om ekstraordinære byggelån til boligbyggeri som følge af materialemanglen samt ændring i gældsbegrænsningsloven. Indenrigsministeriets cirkulære og bekendtgørelse om afholdelse af kommende valg i marts måned i år. Fra Handelsministeriet forelå en masse cirkulærer og bekendtgørelser vedrørende rationeringen af brændsel, levnedsmidler, beklædning m.v. Undervisningsministeriet havde fremsendt et cirkulære om tilskud til læremidler ved husgerningsundervisningen og fra arbejds- og socialministeriet om forlængelse af ydelsen af hjælp til trængende til indkøb af visse levnedsmidler samt cirkulære om ydelse af et midlertidigt personligt tillæg til alders- og invaliderentenydere m.v.        Den 1. januar fik alle enlige rentenydere 50 kr. udover den ordinære rente, medens der til ægtepar udbetales 85 kr. Det samme tillæg vil blive udbetalt den 1. april i år. Skattedepartementet meddelte satserne for de a conto krigsforsikringsbidrag, der med skattemæssig virkning for skatteåret 1946-47 kan indbetales af forsikringstagere, der slutter regnskabsåret den 31. december 1945 eller senere. Satsen for almindelige bygninger i købstæderne er nu ansat til 12 kr. pr. 1000 kr. Forsikringssum, medens bygninger for industri, handel og håndværk kun er på 10 kr. pr. 1000 kr., men for erhvervsløsøre 18 kr. Endvidere fremsendte samme departement cirkulære om de forskellige måder varelagrene kunne optages på.

Andragender fra foreninger og institutioner forelå der fra Sønderjysk forening på Bornholm, KFUM’s Soldatermission, Møltrup optagelseshjem samt kolonien Filadelfias landsindsamling, men de blev alle henlagt.

Købstadsforeningens revisionsafdeling fremsendte beretning fra det den 22.oktober 1945 foretagne kasseeftersyn m.v. på kommunekontoret, der tages til efterretning.

Fra chauffør Louis Jensen, Østergade 3. forelå der andragende om opsætning af en gadelygte ved hans ejendom. Belysningsudvalgets formand, tømrermester Carl Jensen, oplyste hertil, at det i sin tid var blevet vedtaget i byrådet at opsætte en lygte på dette sted, og at lygten også dengang var blevet anskaffet, men så kom rationeringen, og den blev aldrig opsat på det sted, men anvendt et andet sted, hvor man mente, der var hårdere brug for den. For øjeblikket havde man ikke nogen lygte hjemme, men så snart man fik en, ville den blive opsat.

Oplysningsudvalget androg om tilladelse til i vinterhalvåret at afholde en studiekreds med kommunens støtte i henhold til aftenskolelovgivningen, hvilket bevilgedes. Emnet for studiekredsen blev kommunalkundskab.

Hasle sygeplejeforeningen havde indsendt et andragende om et tilskud for året 1946 på 2300 kr. det oplystes, at det kontingent sygekassen betaler for sine medlemmer, også var forhøjet, men med den forhøjede løn, som man nu efter lange forhandlinger var enedes om, at sygeplejersken skulle have, ville man komme til at mangle det ansøgte beløb for at få budgettet til at stemme.

Beløbet blev enstemmigt bevilget.

 

Bornholms Tidende d. 09.09.1955.

Hasle har givet nok til stadion.

Byrådet gentager afslaget til BASG og I.

Hasle byråd holdt i aftes ordinært møde, hvortil fisker Johannes Lind var fraværende.

Fra cirkulærerne kan nævnes, at der den 12.oktober skal holdes en skolefærdselsdag.

Købstadsforeningen havde fremsendt nogle skriverier, bl.a. om overenskomstforholdene med skoletandlægerne, der var gået i hårdknude, om en afsluttet overenskomst med Dansk ingeniørforening samt om et skolemøde, der skal holdes i Odense den 16.ds. og hvor borgmesteren og skolekommissionens formand, tømrermester Carl Jensen, deltager.

Samme forening fremsendte også en skrivelse om oprettelsen af en ny købstadskommunal låneforening. Det meddeles i skrivelsen, at sagen ikke var blevet henlagt, men at man ikke fandt tidspunktet belejligt til at lade den træde ud i livet.

Derimod henstillede man til kommunerne om fortsat at benytte sig af den gamle forening, der stadig stod til rådighed med råd og dåd. Man påpegede endvidere, at der godt kunne forekomme de forhold, hvor der var kommuner, der på et vist tidspunkt havde en del likvide penge, som man for et kortere åremål kunne overlade til andre kommuner, hvorfor man henstillede til sådanne kommuner, om at indsende indberetning om, hvor store beløb men kunne afse og til hvilken rentefod, ligesom man gerne modtog meddelelser fra kommuner, der kunne ønske at låne sådanne penge.

Amtet fremsendte opgørelse over arbejdsledigheden pr. 27.juli, på hvilket tidspunkt Hasle ingen arbejdsløse havde.

Indenrigsministeriet meddelte samtykke til, at det beløb på 25.000kr. som Hasle havde fået tilkendt som særlig vanskeligt stillet kommune, anvendtes til styrkelse af kassebeholdningen.

For rottebekæmpelse på lossepladsen foreslog fabrikant Sv. Elmquist, at der blev foretaget kraftigere giftudlægning dernede.

Af andragender om tilskud henlagdes Bornholms historiske samfund, Husassistenternes fagskole, Sønderskovhjemmet, Jysk børneforsorg og Bornholms Amts skytte-gymnastik og idrætsforening.

Dette sidste var et fornyet andragende om økonomisk støtte til anlægget i Hareløkkerne i Almindingen, og forslaget blev motiveret på samme måde som sidste gang, nemlig at man i sin tid havde ofret store summer på det stedlige anlæg.

Dansk Røde kors, Hasle-Rutsker kreds, fik i lighed med sidste år bevilget et beløb på 50kr.

 

Bornholms Tidende d. 12.08.1955.

Hasle øger kulpriserne.

Kun mindre sager på Hasles byrådsmøde i aftes.

Til Hasle byråds ordinære augustmøde i aftes var Johannes Lind, Hans J. Holm og Emil Kofod fraværende, alle med anmeldt forfald.

Udover Hasle havns regnskab for 1954-55 var der ikke større ting på dagsordenen, hvorfor mødet kun var af kort varighed.

Blandt sagerne kan nævnes: Højspændingsværkets skrivelse om aftagelse af strøm på basis af dobbelttarif. På denne måde kan man i tiden fra kl.20 til kl. 4 aftage strøm til en pris af 10 øre pr. kWh, men for at kunne komme ind under dobbelttarifmåler, hvortil der kræves et relæ, der er pålagt en årlig afgift på 100 kr. Det vil sige, at der skal aftages et stort antal kWh, før det kan betale sig. Man mente ikke, at der i Hasle fandtes nogen sådanne forbrugere.

Kommunens kulkontor fremsendte referat fra repræsentantskabsmødet i 1955, og fra Bornholms amtsråd forelå en fortegnelse over sundhedsplejerskedistrikterne, da der ved ansættelse af endnu en plejerske er blevet nogen forandring fra den tidligere inddeling. Hasle er således kommet ind under et andet distrikt og bliver nu betjent af sygeplejerske frk. Karen Clausen.

Fortegnelsen over arbejdsledige pr. 29.juni viste, at der da ingen sådanne var i Hasle.

Landsforeningen mod børnelammelse ansøgte om tilskud og fik bevilget 50 kr., medens et lignende andragende fra Vanføre blev henlagt.

Amtsarbejdsanvisningskontoret fremsendte en fortegnelse over seks ansøgere til stillingen for erhvervsvejledere på Bornholm. Kontorets tilsynsråd fremkom med et forslag om indstilling, og dette forslag vedtog byrådet at støtte.

Uden for dagsordenen meddelte formanden for Gasværket, tømrermester Carl Jensen, at man inden for udvalget havde vedtaget at hæve priserne på de forskellige kokssorter, således at priserne pr. hl. nu var 10 kr. for knuste koks, 7 kr. for nøddekoks og 3,50 kr. for koksmuld. For aftagelse af smuld i større partier var prisen sat til 70 kr. pr. ton.

 

Bornholms Tidende d. 22.03.1957.

Hasles ligningsprocent nedsættes med 0,2 til 11,6.

Kommunens overslag vedtaget ved 2.behandling.

Hasle byråd foretog i aftes 2. behandling af overslagene for det kommende år. For havnens vedkommende var det uændret fra 1. behandling, og blev således vedtaget.

Til kommunens overslag fremsatte kasse- og regnskabsudvalget derimod nogle ændringsforslag, der bevirkede at skatteudskrivningen der ved 1. behandling var afsat til 516.216 kr. steg til 530.744 kr. I henhold til oplysninger fra amtet vil der blive en besparelse på sygehuskontoen på 14.422 kr. idet tilskuddet til amtet efter sygedage er godt 7000 kr. lavere end tidligere afsat, hvortil kommer en stigning i det fælleskommunale tilskud, så kommunen får på meget nær det samme beløb.

Af forhøjelser var der følgende: Skolevæsenet 5500 kr., nemlig 1500 kr. til istandsættelse af et nyt gulv i gymnastiksalen og 4000 kr. til eventuel indførelse af skoletandpleje.

Gadevæsenets buget forhøjes med 3450 kr., og dette beløb skal anvendes til istandsættelse af pladsen ved gasværket, og endelig foreslog udvalget at afsætte 20.000 kr. til styrkelse af kommunens kassebeholdning.

Borgmesteren oplyste, at til trods for denne forhøjelse på 14-15.000 kr. var man alligevel i stand til at nedsætte ligningsprocenten med 0,2 til 11,6.

I tilknytning til forhøjelserne udtalte Skolekommissionens formand, tømrermester Carl Jensen, at den nævnte gulvreparation var ganske nødvendig, og med hensyn til skoletandplejen hang den sammen med de bestræbelser, der for tiden foretages inden for sygekassen. Man skulle have sygekassedirektoratets tilladelse til gennemførelse af ordningen, og fik man det, regnede man med en udgift på børnenes tandpleje på 7-8.000 kr. sygekassen kunne ikke bære denne udgift alene, men ville kommunen dække halvdelen, skulle det kunne gennemføres.

Som medlem af kasse- og regnskabsudvalget anbefalede direktør Emil Kofod overslaget til vedtagelse. De foreslåede ændringer var på sin plads, og med hensyn til tandplejen fandt han, at det var et skridt i den rigtige retning, og han håbede, at ordningen kunne gå igennem, således at derved kunne skabes muligheder for, at en tandlæge ville nedsætte sig i byen. Emil Kofod udtalte endvidere sin glæde over, at ændringsforslagene indstilledes enstemmigt fra udvalgene.

Heimar Bergstrøm anbefalede ligeledes, men henledte opmærksomheden på ligningsskalaen, som han mente burde tages op til revision næste år. Til dette sidste oplyste borgmesteren, at udvalget havde sin opmærksomhed henledt herpå og ville lade foretage beregninger for at se, hvad en nulpunktsændring ville komme til at betyde.

 

Bornholms Tidende d. 09.01.1953.

Jordlovsudvalget overtager ejendom.

Byrådet bevilger sygeplejeforeningen 6500 kr.

Hasle byråd holdt i aftes ordinært møde, hvor alle medlemmer var til stede. Da det var årets første møde, indledede Borgmester Regnersen med at ønske byrådets medlemmer såvel som byens borgere et godt og fredeligt nytår.

Dagsordenen var meget kort og blev hurtigt afviklet. Foruden en dal cirkulærer blev danske Gasværkers Tjærekompagnis regnskab og beretning for 1951-52 taget til efterretning.

Landbrugsministeriet meddelte approbation på en udstykning af søskende Kofoeds ejendom i Kirkestræde. Statens jordlovsudvalg har derefter overtaget samtlige markjorder, der har hørt til denne landbrugsejendom.

Bornholms amts henstilling om i god tid at sørge for brændselslagre til de kommunale værker til imødegåelse af en eventuel is situation havde ikke nogen betydning for Hasle i år, da Gasværket allerede i lang tid har sørget for forsyning, der skulle strække indtil udgangen af juli i år.

Hasle sygeplejeforening androg om et tilskud til foreningens arbejde i 1953 på 6500 kr., hvilket bevilgedes. Derimod henlagdes andragender fra Folkekirkeligt filantropisk forbund, Dansk-nordisk ungdomsforbund og Landsforeningen Kristelig forening for børneforsorg.

Endelig vedtog byrådet at antage et tilbud fra Højspændingsværket om justering af elektricitetsmålerne. Justeringen vil foregå i en turnus på tre år.

For lukkede døre var skattesager og socialsager til behandling.

 

Bornholms Tidende d. 10.12.1943.

Kort byrådsmøde.

Særlig pris for strømmen til Kulterrænet.

Til byrådets ordinære møde i aftes var Valdemar Sommer, Johannes Lind og Ejner Madsen fraværende, alle med anmeldt forfald.

Af efterretningssagerne kan nævnes: Undervisningsministeriets cirkulære vedrørende udstedelserne af et reglement for benyttelse af gymnastiksale og idrætspladser, der var tilstillet skolekommissionen til videre foranstaltning. Handelsministeriets cirkulærer om uddeling af forbruger kort til flæsk, kød m.v. og rationering for januar kvartal 1943 samt samme ministeriums bekendtgørelse om udlevering af købekort til manufakturvarer. Der vil ifølge denne bekendtgørelse sammen med rationeringskortene for januar kvartal blive udleveret købekort for et beløb på 15 kr.

Som ved de fleste byrådsmøder forelå der også i aftes mange anordninger for forskellige institutioner om tilskud. Antallet var denne gang seks, nemlig Nationalforeningen for Tuberkulosens bekæmpelse, Det blå kors, Danskdøvstumme forbund, Dansk blindesamfunds Københavnerkreds, Det sjællandske fængselsselskab og Arbejdet adler. Alle andragender blev henlagt.

Fra entreprenør Alex I. Hansen, Hørsholm forelå andragende om, at strøm forbruget til Kulbrydningen måtte blive afregnet efter priser for teknisk strøm. Firmaet havde tidligere betalt strømmen efter lys pris, men efter nogen diskussion blev man enige om at levere strømmen til 60 øre pr. kW. Denne pris er netop middeltallet mellem lysprisen og kraftprisen, og man mente, at denne pris kunne være meget passende, da mindst halvparten af forbruget i forbindelse med kulbrydningen gik til belysning.

Til at tiltræde et udvalg, der skal arbejde videre med den kendte Dampcentralsag, valgtes uden diskussion det tekniske udvalgs formand, tømrer, Carl Jensen.

 

Bornholms Tidende d. 11.11.1933.

Ligningskommissionen.

Hasle Byråd afholdt torsdag d. 9.ds. sit ordinære møde hvor der bl.a. valgtes ligningskommission og for første gang her i kommunen indvalgtes en dame i kommissionen.

De valgte blev følgende, suppleanterne vedføjet i parentes: Socialdemokraterne lærer O. Stibolt (installatør A. Regnersen), snedker Carl Jensen (smed Th. Jensen), arbm. Fritz Johansen (arbm. J.O. Hansen), gasværksarbejder Rasmus Pihl (fisker Fred. Olsen).

Konservative, bødkerm. Carl Aakerlund (smed Th. Kreutzberg), frk. Anna Anker (hotelejer H. Schørring).

Venstre, avlvbruger Th. Schou (avlsb. Joh. Riis.

For socialdemokratiets vedkommende er alle de valgte f. T.

Medlemmer af ligningskommissionen, og det samme gælder for bødkerm. Aakerlunds vedkommende.

Bekendtgørelse ang. Indtægt og formuegrænsen for medlemmer af sygekassen, indtægtsgrænsen 3600.

A/S de forenede oliekompagnier andrager om tilladelse til at anbringe en benzintank ved selskabets ejendom ved Torvet. Da tanken kommer til at ligge på privat grund, havde byrådet intet herimod at indvende.

 

Bornholms Tidende d. 09.07.1965.

Ny gade: Ellebakken i Dambakke-området.

Blomsterhandler Harry Olsen afslår hovedparten af sin jord til kommunen med henblik på gade og byggegrunde.

Til Hasle byråds ordinære møde i aftes var alle medlemmer mødt.

Af en række efterretningssager skal nævnes, at Amtet meddelte, at det officielle ledighedstal udviste, at der på hele Bornholm den 26. maj havde været 43 ledige, hvoraf en var fra Hasle – at det bornholmske rotteudryddelsesudvalgs oversigt over rottebekæmpelsen på Bornholm, der var udarbejdet på grundlag af indberetning af udryddelsesfirmaet Svend Elmquist, Slagelse, viste, at der af de 601 ejendomme, der var blevet besøgt, kun var tre, der stadig var befængt med rotter, medens der ikke var nogen, der var sværere befængt –  samt at Bornholms Højspændingsværk og Hasle Bibliotek fremsendte henholdsvis beretning og regnskab for regnskabsåret 1964-65.

Fra landbrugsministeriet forelå godkendelse af nogle matrikulære forandringer i Dambakkeområdet. Således har kommunen truffet aftale med blomsterhandler Harry Olsen om overtagelse af hovedparten af hans have, hvorefter han kun beholder et areal svarende til to byggegrunde. Endvidere omfattede godkendelsen afståelse af nogen jord til offentlig gade, som byrådet har bestemt skal bære navnet Ellebakken, samt udstykning af to byggegrunde, som kommunen har købere til.

Bornholms amt udbad sig indstilling om medlemmer til henholdsvis overtaksationskommission og taksationskommission i henhold til vejbeskyttelsesloven. Byrådet vedtog at indstille Rudolf Kofod til overtaksator og Johannes Jensen til taksator. Valgperioden gælder otte år.

Ved fhv. tømmermester Carl Jensens død kom Hasle kommune til at stå uden vurderingsmand til ejendomsskyld. Carl Jensen havde i mange år varetaget dette hverv med stor indsigt og dygtighed, og han vil blive savnet netop nu da man står overfor en omfattende hovedvurdering. Byrådet vedtog i aftes at udpege den tidligere stedfortræder, Heimar Bergstrøm, til hvervet, og som ny stedfortræder valgtes Poul Jensen.

Cirkus Vivi fik tilladelse til at tage opstilling på Fælleden den 28.juli d.å.

Datoen for den traditionelle udflugt for byens ældre blev fastsat til lørdag den 7. august, og man må håbe, at sommeren har holdt sit indtog til den tid.

Fra politimesteren forelå et andragende fra Birger Boss, Bia-Lid, om fornyelse af tilladelse til at tage tilrejsende i pension i indtil tre dage uden gæstgiverbevilling. Byrådet vedtog at meddele denne tilladelse.

 

Bornholms Tidende d. 31.03.1954.

Otto Hansen blev Hasles borgmester.

Det nye byråds første møde i aftes.

Det nyvalgte byråds konstituerede møde i aftes fik et i alle måder glat forløb. En sjældenhed ved byrådsmøderne her i byen var det, at der var tilhørere.

 

Inkassator Otto Hansen åbnede mødet som den, der var blevet valgt som medlem nr. 1. Han gav efter nogle få velkomstord straks ordet til fabrikant Karl Anker, der som det medlem, der i længst årrække havde haft sæde i Hasle byråd, skulle lede borgmestervalget.

Karl Anker udbad sig forslag til borgmester, og da kun tømrermester Carl Jensen forslag om at vælge inkassator Otto Hansen fremkom, blev denne valgt uden modkandidat.

Den nyvalgte borgmester overtog derefter den højryggede stol og udtalte, at der sikkert var mange, der ville finde det mærkeligt, at han som ganske ny mand i byrådsarbejdet straks skulle beklæde borgmesterposten. Han var klar over at selv om han i 16 år havde arbejdet inden for ligningskommissionen, var der mange problemer, han skulle sætte sig ind i.

Han ville gøre alt for at komme efter det så hurtigt som muligt og håbede i øvrigt på godt samarbejde inden for byrådet, således at spørgsmålene kunne blive løst på bedste måde i fællesskab og enighed.

 

Bornholms Tidende d. 11.04.1947.

Stilfærdigt byrådsmøde.

Hasle byråd holdt ordinært møde i aftes, hvortil Bankdirektør Jensen var fraværende.

Der var meget få sager på dagsordenen, hvorfor mødet blev kort.

Blandt cirkulærerne kan nævnes Sundhedsstyrelsens cirkulære om skolelægeordningen, der blev henlagt til nærmere undersøgelse og behandling på et senere møde. Ministeriet for landbrug og fiskeri fremsendte nogle approbationer på udstykninger, og fra Borgerskolen forelå indberetninger for året 1946. sønderjysk forening på Bornholm ansøgte om tilskud til sit arbejde, men andragendet blev henlagt.

Præsidenten for Østre Landsret meddelte, at Uddeler C. A. Mogensen var genudnævnt som formand for Nævningegrundlisteudvalget for de kommende fire år indtil den 30. juni 1951, og byrådet genvalgte ligeledes de tre medlemmer, de skal udpege, nemlig fabrikant Karl Anker, tømrermester Carl Jensen og fisker Chr. Holm. Stedfortræder blev havnefoged Carl Petersen.

For lukkede døre behandledes skattesager m.v.