Turistkoncerter.

Bornholms Tidende den 04. juli 1962.

Første turistkoncert.

Tirsdag aften afvikledes den første af de omtalte turistkoncerter i Hasle kirke, og den fik et udmærket forløb. Der var rigtig pænt besøg, såvel af byens lokale beboere som af turister og andre fremmede, da organist Henry Ipsen indledte med præludium af J.S. Bach.

Pastor Rosager bød velkommen og udtalte sin glæde over, at så mange var mødt frem. Musiker Ernst Galthen, Rønne, spillede derefter to violinsoli med orgelledsagelse af Henry Ipsen, først ”Thima” af Beethoven og derefter ”Adante cantabile” af Diabelli. Begge stykker blev smukt og præcist udført.

Under ledelse af organist Ipsen sang Damekoret derefter to salmer ”Kirken, den er et gammelt hus” og ”Aleneste Gud i Himmerig”. I anden afdeling spillede Ernst Galthen to værker af Händel, først ”Sarabande” og til sidst det velkendte men skønne ”Largo”. En dejlig afslutning på koncerten. Efter en fælles salme holdt pastor Rosager en kort andagt ud fra Esajas 43, 1: Frygt ikke, jeg genløser dig, jeg kalder dig ved navn, du er min”, og understregede, at der kun er én, der kan hjælpe, nemlig Kristus.

Pastor Rosager rettede en tak til Ernst Galthen, fordi han så velvilligt havde stillet sig til rådighed, ligesom han takkede alle dem, der var mødt frem og udtalte et hjerteligt velkommen til den næste koncert tirsdag den 10.ds.

Den vellykkede aften sluttede med salmen ”Sig månen langsomt hæver”.

 

Bornholms Tidende den 11. juli 1962.

Turistkoncerten.

Er kirke og turist ved at finde hinanden?

Noget kunne tyde på det. Der var i alt fald flere tilhørere til den anden turistkoncert i Hasle kirke end den første for en uge siden. Koncerterne er også af en kvalitet, der bliver en nydelse for den musikinteresserede turist.

Programmet i aftes indledtes med D. Buxtehudes Fu – ga spillet af kirkens organist, Henry Ipsen. Derefter spillede et femmands ensemble J. Haydns Divertimento.

Salmen ”En vej eller anden vor Herre ved råd” blev sunget af politiassistent Gaalaas – Hansen, og så fulgte Frans Schuberts Latanei, spillet solo af Valentiner – Brandth på cello med orgelledsagelse af Henry Ipsen.

Og endnu en gang hørte man Gaalaas – Hansen synge. Denne gang var det Vægterviserne, der blev sunget.

Koncerten sluttede med en suite af J. A. Bänta. Som før nævnt er det en nydelse at overvære koncerterne, og man kan mærke en betydelig fremgang hos de udøvende. For Valentiner – Brandth var det en debut idet det var første gang, man hørte ham spille offentligt, og orkestret har vundet meget ved denne fornyelse. Den vellykkede koncert sluttede med en kort andagt af pastor Rosager.

 

Bornholms Tidende den 18. juli 1962.

Turistkoncerten fik stor succes.

Turistkoncerterne i Hasle kirke er afgjort blevet en succes.

Den tredje koncert afholdtes tirsdag aften og fik i et og alt et meget vellykket forløb. Kirken var næsten fyldt, da koncerten indledtes med præludium af Rung – Keller spillet af organist Henry Ipsen. Efter at pastor Rosager havde budt velkommen, spillede lærer Valentiner – Brandth en cello – solo, ”Sarabande” af J, S. Bach. Salmen ”Som tørstige hjort monne skrige” blev sunget solo af politiassistent Gaalaas – Hansen, hvorefter Händels, ”Largo” blev spillet af Valentiner – Brandth som cello-solo med orgelledsagelse ved Henry Ipsen.

Hasle sangkor sang to salmer, ”Gak ud min sjæl, betragt med flid” og ”Op min sjæl, thi sol er oppe”, den sidste med orgel og cello ledsagelse. Valentiner – Brandth spillede yderligere to cello-soli med orgelledsagelse: ”Latanel” af Schubert og som afslutning på koncerten ”Ave Maria” af Gounod. Det var en virkelig nydelse at lytte til Valentiner – Brandth skønne cello spil, og ”Ave Maria” var en dejlig afslutning på koncerten. Pastor Rosager holdt en kort andagt og talte om længslen efter Gud og hans hus, og Guds længsel efter at hjælpe os mennesker. Sluttede med at læse nogle vers fra den 42. salme.

Pastoren takkede for det store fremmøde og for den interesse, der var vist turistkoncerterne. Takkede de medvirkende og indbød til koncert igen på tirsdag aften. Aftenen sluttede med en fælles salme ”Den store Mester kommer”.

 

Bornholms Tidende den 01.august 1962.

Stor interesse for turistkoncerterne.

At der virkelig er interesse for turistkoncerterne i Hasle kirke, fik man et tydeligt bevis for i aftes, da den femte og næstsidste koncert afholdtes. Trods silende regn strømmede folk til kirken, og da koncerten tog sin begyndelse var så at sige alle siddepladser i kirken besat. Koncerten indledtes med Zakows’s orgelkoral ”Aleneste Gud i Himmerig” spillet af urmager og guldsmed Erik Hjort – Jensen, Aakirkeby. Efter en kort velkomst ved pastor Rosager fulgte Händels ”Andante” for fløjte og orgel spillet af avlsbruger Elon Pauch, Nyker og organist Henry Ipsen.

Politiassistent Gaalaas – Hansen sang solo ”Himlene, Herre, fortæller din ære”. ”Adagio af klarinetkoncerten” af Mozart blev spillet af bagermester Jørgen Dam, Aakirkeby med orgelledsagelse ved Erik Hjort – Jensen. Gaalaas – Hansen sang endnu en salme ”Jesus, han er syndres ven”, og koncerten sluttede med Samartinis ”Allegro” for fløjte, klarinet og orgel spillet af Elon Pauch, Jørgen Dam og Erik Hjort – Jensen.

Det var en dejlig oplevelse at lytte til de pågældende blæseinstrumenters skønne toner såvel hver for sig som i samspil.

Pastor Rosager holdt en kort andagt og talte om sangens og musikkens betydning ud fra Paulus’ brev til Kolos’. 3, 16: Lad Kristus ord bo rigeligt iblandt eder, så I med al visdom lære og påminde hverandre med salmer, lovsang og åndelige viser, idet I synge med ynde i eders hjerter for Gud. Sluttede med at læse de 4 første vers af den 33. salme.

Pastoren rettede en hjertelig tak til de medvirkende og til alle dem, der var mødt frem, og indbød til den afsluttende koncert tirsdag den 7. august. Aftenen sluttede med en fælles salme: ”Nu skrider dagen under”.

 

Bornholms Tidende den 08.august 1962.

Sidste turistkoncert.

I aftes holdtes den 6. og sidste turistkoncert i Hasle kirke.

Organist Henry Ipsen, Hasle, har de foregående aftener siddet ved orgelet ved disse koncerter og ledet dem, men i aftes var det den nye organist i Rønne, Grutzmeier – der sad ved orgelet og indledte med to orgelstykker over melodien ”Aleneste Gud i Himmerige”.

Fru Solveig Rostrup, København, sang seks salmer solo, så smukt at sikkert alle var betaget deraf. Indimellem blev der spillet fire stykker af Mozart for to klarinetter. Det blev spillet af Jens Juul Nielsen og Jørgen Dam.

Pastor Rosager sluttede med andagt over salme 23, ”Herren er min hyrde”, og udtalte sin glæde over, at disse koncerter var lykkedes så godt, idet tilslutningen havde været over forventning, både af turister og byens borgere, og han bragte en hjertelig tak til organist Ipsen og alle de medvirkende, fordi de ganske uden vederlag havde medvirket og givet disse aftener så rigt et indhold.

 

Bornholms Tidende den 3. juli 1982

I sommer er der fire sang og musikgudstjenester i Hasle.

Programmet er blevet reduceret p. gr. a. arbejder i kirken.

Hasle kirke er en lille smuk, men måske næsten beskeden bornholmsk kirke.

Og sådan har det vel i grunden altid været. Den har aldrig været sådan rigtig restaureret, men det bliver der rådet bod på i nærmeste fremtid, hvor kirken lukkes to måneder i august og september i år. Her vil første etape i en egentlig restaurering finde sted. Men det er nu ikke det, der skal fortælles om her.

Denne beskedne, måske næsten uanselige men kønne kirke har i en længere årrække været rammen om turistandagter eller rettere musikgudstjenester, som Kirkebladet udtrykker det.

Også denne sommer holdes musikgudstjenester, men kun i juli grundet kirkens lukning. Vi har spurgt kirkens tidligere organist Henry Ipsen om, hvornår det hele begyndte.

Ja, det var jo i efteråret 1950, hvor jeg selv var med til at starte et korarbejde i pastor Poul Bachers tid. Her havde vi både sang og musikgudstjenester om sommeren og salmesang om vinteren. Særlig i 1954, hvor vi lærte salmerne i den dengang nye salmebog. Jeg mener, det var midt i halvtredserne, at sang og musikgudstjenesterne kom til at ligge fast om tirsdagen, kl. 20.00. Det fortsatte så under pastor Philip Rosager, pastor Albert Madsen og pastor Mogens Madsen, beretter Henry Ipsen.

Nu arrangeres musikgudstjenester af pastor Jørn Sjøholm, og Hasle kirkes nuværende organist Knud Steenberg. Dog spørges Henry Ipsen stadig til råds, og han er uofficielt også med til at arrangere gudstjenesterne.

Om selve musikgudstjenesten fortæller pastor Sjøholm: Vi bestræber os på at holde korte gudstjenester på i hvert fald under en time. Gangen i det er: Præludium, velkomst ved præsten, og præsentation af første afdeling. En fælles salme fra salmebogen. Musikindslaget. En prædiken eller andagt på godt fem minutter. Præsentation af sidste afdeling. Musikindslag. Fælles salme og postludium.

Pastor Jørn Sjøholm – 1982 foto Algot. BB.

Om tilslutningen siger pastor Sjøholm: De forskellige aftener har været pænt besøgt. Først og fremmest af turister, men også af lokale beboere.

Normalt har vi holdt disse gudstjenester alle tirsdage i både juli og august. Men det er ikke muligt i år, hvor vi har måttet sige nej til en del medvirkende, der plejer at gæste os hver sommer.

Dette års program består af fire aftener. Det bliver en aften bestående af et blokfløjteensemble. Henry Ipsen spiller selv blokfløjte, og han har besøg af Else Pileborg, der underviser i fløjtespil i Helsingør, men som hvert år ferierer i sommerhus i Helligpeder. Bente Jørgensen fra Hasle spiller også blokfløjte, mens organisten fra Rutsker, Lena Kjøller, spiller orgel og hendes mand Knud Kjøller spiller violin i Hasle kirke den 6. juli.

Den 13. juli medvirker trompetisten Svend Lind, Rutsker. Samme aftens anden afdeling bliver med Hasle kirkes organist Knud Steenberg, og sognepræsten i Aakirkeby, Bodil Toftdahl. Sidstnævnte dog ikke i sin egenskab af præst og førstnævnte ikke i egenskab af organist, idet de i stedet sammen vil stå for en sangafdeling. Både Knud Steenberg og Bodil Toftdahl stammer fra Holstebro. Her har de tidligere sunget sammen, idet de sang i samme kor ved Holstebro kirke.

  1. juli bliver en orgelaften, hvor organisten fra Allinge, fru Dagmar Larsen, spiller forskellige store orgelværker.

Endelig vil der den 27. juli være lejlighed til at høre organisten fra Knudsker, Leif Thulin, medvirker på orgel, sammen med sin kone Birgit Thulin, der atter engang vil fylde Hasle kirke med sin dejlige stemme. Fru Thulin er ikke uvant med at synge i kirke, idet hun er kirkesanger i Knudsker.

Så både pastor Jørn Sjøholm og Henry Ipsen og alle andre engagerede ser frem til en fin række musikgudstjenester.