Musik og sang

Bornholms Tidende den 8.december 1955.

Julekoncert i kirken.

For at samle lidt midler til menighedsrådets juleuddeling til byens trængende, bliver der atter i år holdt en kirkekoncert i Hasle. Den finder sted søndag eftermiddag.

Programmet er både righoldigt og lødigt og bliver fremført af Haslekoret, et lille orkester samt kirkens organist.

Der indledes med et præludium for orgel og to violiner, hvorefter koret har en afdeling med bl.a. ”Maria var en jomfru skøn”. Overbetjent Gaalaas – Hansen har foruden ”Mit hjerte altid vanke” til Carl Nielsens melodi to andre soli.

Organist Henry Ipsen spiller tre orgelkoraler af Finn Viderø, og som afslutning fremføres Beethovens pompøse komposition ”Lovsang”.

 

Bornholms Tidende den 18. december 1959.

Musik – gudstjeneste.

Gudstjeneste i Hasle kirke på søndag er kl. 19, og den vil forme sig som sang og musikgudstjeneste. Et damekor med ledsagelse af orgel og strygere vil synge under ledelse af organist Henry Ipsen, og som solist medvirker overbetjent Gaalaas – Hansen.

Organist Martha Westh, Rønne vil som indledning til gudstjenesten spille J. S. Bach, præludium i G – mol og som afslutning på gudstjenesten J. S. Bachs præludium og Fuga i B – dur.

Endvidere vil der blive spillet violinsolo af gårdejer Aaby Dam, Smørengegård, Vestermarie, der spiller Marcellos Largo og Händels Sarabande.

Der vil blive lejlighed til at give en gave til fordel for juleuddelingen.

 

Bornholms Tidende den 15. december 1962.

Kirkemusik tirsdag aften.

I Hasle kirke afholdtes tirsdag aften en ”Kirkemusik aften”, arrangeret af kirkens organist Henry Ipsen, og det bliver julens toner, man denne aften får at høre. Altså en god optakt til den forestående jul.

Et damekor under Henry Ipsens ledelse synger nogle af vore gamle dejlige julesalmer med ledsagende musik, spillet af strygere. Endvidere fremføres et værk fra 1640 af Mohann Vierdanck: Jeg forkynder Eder en stor glæde, der er udsat for kor, to klarinetter, cello og orgel.

Der bliver solosang ved Gaalaas – Hansen der med Henry Ipsen ved orgelet synger to julesalmer, ligesom han med strygemusikledsagelse synger en fransk julesang med dansk tekst: Mens hjorten ene hviler.

Pastor Rosager afslutter aftenen med andagt.

Man forventer stor tilslutning.

 

Bornholms Tidende den 13. december 1963

Gudstjeneste med musik og sang.

Gudstjenesten i Hasle kirke søndag eftermiddag kl. 16.30 vil forme sig som en sang og musik gudstjeneste, hvor Hasle – Rutsker kirkekor, et strygeorkester samt blokfløjte vil medvirke. Der bydes på korsang, duet og strygemusik. Gudstjenesten vil få et yderligere festligt indslag, idet den indledes med et Luciaoptog fremført af piger fra 3. realklasse i Hasle skole.

Gudstjenesten afsluttes med Beethovens ”Lovsang” for kor, strygere og blokfløjter.

Det er kirkens organist Henry Ipsen, der står for arrangementet.

 

Bornholms Tidende den 9. december 1967.

Sang og musik gudstjeneste.

Gudstjenesten i Hasle kirke i morgen kl. 16.30 bliver en sang og musikgudstjeneste i lighed med, hvad der hvert år holdes en søndag i december.

Efter første fælles salme synger et kor under ledelse af organist Henry Ipsen: ”Fra himlen kom en engel klar” og ” En sød og liflig klang”, hvorefter frk. Ebba Mogensen og frk. Martha Westh spiller Croft:  Sonate i F – dur – Allegro – Adagio – Allegro for to blokfløjter.

Efter prædiken synger koret “Vor Jesus kan ej noget herberg finde” og ”Lad det klinge sødt i sky”. Atter efterfølges koret af fløjtespil, idet frk. Mogensen og frk. Westh på alt og bas fløjter spiller ”Vær velkommen Herrens år”, ”En rose så jeg skyde” og ”Nu hviler mark og enge”.

 

Bornholms Tidende den 24.12.1970.

Festlig skole – jul.

Årets skolegang ved Hasle Borgerskole fik en festlig afslutning, hvorefter der er juleferie indtil mandag den 4. januar kl. 9.00.

Ved skolen har man efterhånden lagt denne årets skoledag i faste rammer og skabt en værdig tradition for juleafslutningen.

Alle elever mødte i går kl. 08. 00 i deres julepyntede klasseværelser, hvor der blev julet en lille times tid, hvorefter man klassevis begav sig til kirken til den egentlige juleafslutning. Kirkens organist Henry Ipsen og lærerinderne Loshak og Glæsel stod for de mange, meget smukt udførte musikalske indslag og et betagende krybbespil.

Medens pastor Madsen fra alteret oplæste juleevangeliet fremførte skolens kor under fru Loshaks ledelse tilsvarende julesalmer, medens juleevangeliets personer lidt efter lidt vandrede op ad kirkegulvet og tog plads oppe ved alteret.

Det var meget smukt udført af tredje klasses elever. Mens den sidste julesalme: ”Julen har bragt velsignet bud” lød fra den til sidste plads fyldte kirke, skred evangeliets skikkelser ud af kirken igen og skoleinspektør Lauridsen sluttede af med at ønske alle en rigtig glædelig jul og bad eleverne tage denne hilsen med hjem til forældre og søskende.

 

Bornholms Tidende den 14. december 1973.

125 til julefest.

Hasle Husmoderforenings fest for pensionister.

Der var atter i år fuldt hus på Hotel Herold til den af Hasle Husmoderforening arrangerede julefest for byens pensionister.

Det vil sige, at ca. 125 var samlet om de smukt julepyntede borde, da formanden, Ane Marie Petersen, bød velkommen. Arrangementet af denne fest er Husmoderforeningens største glæde. En særlig velkomst rettede formanden til pastor Mogens Madsen, organist Henry Ipsen og ”Sangfuglene”, der ville medvirke til eftermiddagens underholdning.

Også Hasle Borgerskoles Lucia optog under ledelse af lærer Bodil Badsted medvirkede. Borgmester Else Larsen var indbudt, men havde sendt afbud på grund af sygdom, hun måtte desværre nøjes med at sende en hilsen med ønsket om en god fest.

Der blev indledt med en julesalme ”Velkommen igen Guds engle små”, akkompagneret af organist Henry Ipsen, der også akkompagnerede de fælles sange, der senere blev sunget, og yderligere glædede tilhørerne med solo at spille en række af de elskede julemelodier.

Efter den indledende salme læste pastor Madsen en fortælling af Leo Tolstoj ”Manden, der ikke kunne få nok”. Efter en kaffepause underholdt ”Sangfuglene” med julesalmer og sange, og de sluttede under jubel af med en bornholmsk sang.

Og så var det tid for lodtrækning om et meget stort antal pakker, skænket af byens handlende. Da der ikke var flere pakker at bortlodde, blev det elektriske lys slukket, så salen kun var svagt oplyst af de levende lys på bordene. Samtidig hørtes de første toner af Lucia sangen fra et tilstødende lokale.

Det gav en igen stemning at høre sangen, allerede inden Lucia kom ind fuldt af sine terner og stjernedrenge. Lærer Bodil Badsted, der har arrangeret Lucia optoget, betegnede det som en art generalprøve på Lucia dagen, den 13. december, hvor optoget, elever fra Hasle Borgerskoles 7. klasse, bl.a. vil aflægge besøg på De gamles Hjem i Klemensker, Blykobbe alderdomshjem og plejehjemmet ”Lunden”. Man siger, at en uheldig generalprøve betyder succes. Er det modsatte også tilfældet, bliver det drønende fiasko for børnene på torsdag.

Med Lucia optoget var eftermiddagens underholdningsprogram udtømt, og Ane Marie Petersen takkede alle, der havde medvirket til festens gennemførelse, det var foruden de medvirkende, byens handlende, der havde givet de mange pakker, de kommunale myndigheder, der havde ydet økonomisk støtte og endelig værtsparret på Hotel Herold, Eva og Mogens Berg, der igen i år havde givet husly for festens afholdelse.

På deltagernes vegne takkede Johannes Lind for en dejlig eftermiddag.

Pastor Madsen afsluttede festen med en kort tale ud fra Johannes-evangeliet kap. 1. vers 1 – 14. Pastor Madsen betegnede det som ”det andet juleevangelium”. De taler om Jesus fødsel, men de går videre endnu og siger derfor mere, end det mere kendte juleevangelium: ”Det skete i de dage”.

 

Bornholms Tidende den 12. december 1978.

Fuldt hus på Herold.

Hvert år er der fuldt hus i Hotel Herolds store sal, når Hasle Husmoderforening indbyder byens pensionister til julefest. Det var også i år tilfældet at det var en fyldt sal, formanden Else Jensen, mandag eftermiddag kunne byde velkommen til denne fest.

Traditionelt indledtes der med en julesalme. Derefter fulgte en julekantate, hvor sang og læsning af juleevangeliet vekslede. Den blev smukt opført af Hasle kirkes børnekor.

Et vigtigt punkt på programmet var det fælles kaffebord, og det fulgte umiddelbart efter børnesangen.

Hasle Borgerskoles Lucia optog er også ved at være en tradition ved denne fest, og heller ikke i år savnedes det. Det var som sædvanligt 7. klasserne, der stod for dette, i år under ledelse af lærer Kurt Steenberg.

Og så var det endda ikke slut med børnesangen. Endnu en gang fik man den glæde at høre børnekoret, denne gang med bornholmske julesange. Og så fik man endda et ekstranummer. ”Der er noget i luften”. Koret, der lededes af pastor Jørn Sjøholm, blev akkompagneret af organist Henry Ipsen, Ancher Hansen og Gunnar Seerup.

Også i år havde private og byens handlende skænket en del pakker, der fordeltes blandt deltagerne ved lodtrækning.

Sidste nummer på programmet var en julefortælling ved pastor Sjøholm, der genfortalte Selma Lagerlöfs smukke legende om juleroserne.

Inden der blev sluttet af med endnu en julesalme, takkede Else Jensen alle, der havde medvirket til gennemførelsen af festen; de medvirkende, de handlende og andre, der havde skænket gaver til festen, samt Hasle kommune, der økonomisk havde støttet arrangementet.

Johannes Lind havde uden tvivl alle med sig, da han på deltagernes vegne takkede Husmoderforeningen for en dejlig eftermiddag.

 

Bornholms Tidende den 21. september 1954.

Vellykket musikaften.

Der var fuldt hus i Hasle Forsamlingshus til den koncert, Hasle sangkor og Hasle og omegns amatørorkester havde arrangeret for at vække interessen for den levende musik. Det blev en smuk aften.

Orkestret, som bestod af 5 violiner og 2 cello, lagde for med nogle numre, og begyndelsen lovede godt for resten af programmet. Så var der solo for saxofon, stiksav, cello og violin, og end ikke redekammen manglede i ensemblet.

Smukt og stemningsfuldt sang koret nogle sange, og som afslutning virkede kor og orkester i fællesskab med et potpourri, der med god harmoni satte punktum for underholdningen.

Der var stort bifald efter hvert nummer, og den unge bankmand Aage Hansen måtte frem en gang ekstra med sin savklinge. Betagende var også ”Sæterjentens søndag” i borgmester Otto Hansens violinsolo.

Organist Henry Ipsen var aftenens dirigent, og overbetjent Gaalaas – Hansen averterede programmets forskellige punkter, bød velkommen og takkede til slut for den interesse, der var udvist fra publikums side.

 

Bornholms Tidende den 29. september 1955.

Musikaften med succes i Hasle.

Vellykket arrangement i forsamlingshuset i aftes.

Det var en oplevelse at overvære musikaftenen i går i Hasle Forsamlingshus. Længe før den fastsatte tid begyndte folk at strømme til, og da dirigenten for Bornholms amatørorkester Jørgen Langskov Hansen slog an til Händels Sepia march, var salen fyldt til sidste plads.

Allerede efter dette første nummer var succesen fastslået. Næste punkt på programmet var en fantasi af Hans Hjorth over bornholmske sange, og når publikum heri blev præsenteret for så kendt en melodi som ”Gamla toza, lever du inu” og flere af de andre gammelkendte bornholmske melodier, ja, så måtte alle overgive sig. Ved klaveret havde man en kapacitet som fru Thaarslund, og under de mere lokale kræfters optræden fru Mortensen, Rutsker. Under organist Henry Ipsens ledelse sang Hasle – koret smukt og stemningsfuldt og det viste sig, at de unge piger både fra Hasle og Rutsker med deres klare, barnlige stemmer kunne synge rigtig nydeligt, og flere af dem kunne også agere, og en lille sketch, instrueret under ledelse af fru Lauenfelt, blev spillet fuldt ud scenevant og høstede berettiget bifald. Gaalaas – Hansen og André Schous duet for bornholmske sange var lige til ug, og så sluttede programmet med et potpourri af Henry Ipsen over danske sange med Gaalaas – Hansen som solist i blandt andet ”Skudan hon vaggar”, og da koret så til allersidst faldt ind med ”Bornholm, du prude vikingmø” satte dette på en særdeles smuk måde punktum for aftenens underholdning.

Gaalaas – Hansen takkede for godt fremmøde og udtalte et: ”På gensyn til næste år”.