Kristelig lytterforening

Bornholms tidende den 25. november 1957.

Kristelig lytterforening ruster sig til valget.

Kampagne for øget medlemstilgang inden 31. december –

Medlemstallet afgørende for repræsentation i radiorådet.

Hasle.

Kristelig lytterforening for Hasle og omegn holdt lørdag generalforsamling med efterfølgende festligt samvær i Luthersk missionsforenings missionshus. Formanden, pastor Bacher, bød den store forsamling velkommen og rettede en særlig velkomst til aftenens taler, pastor Stampe, Allinge, læste til indledning Esajas 62,6: ”Jeg sætter vægtere på dine mure, Jerusalem: ingen sinde dag eller nat skal de tie”, knyttede nogle korte bemærkninger hertil og udtalte bl.a. at man inden for, K.L. måtte være på vagt for at bevare en sund radio.

Ved generalforsamlingen var organist Henry Ipsen ordstyrer. I sin beretning sagde pastor Bacher bl.a. at udviklingen gennem de sidste måneder havde vist, at fra forskellig side var modstand imod lytterorganisationers repræsentation i radiorådet, ja, modstand imod radiorådet i sin helhed. Han omtalte nærmere det røre, der havde været omkring dette spørgsmål, og redegjorde nærmere for sagen omkring K. L. s formand Ludvig Rasmussen.

Der har været uro omkring radioordningen gennem flere år, udtalte formanden, men ifølge, en oplysning, der fremkom på et formandsmøde i Rønne fredag aften, vil en ny radiolov ikke kunne gennemføres inden 1. april 1958, og der vil derfor endnu engang blive afholdt radiorådsvalg efter de hidtil gældende regler. På det nævnte formandsmøde var det i øvrigt blevet pointeret, at man inden for K. L. skal have den gode samvittigheds munterhed med i arbejdet,

Det svundne år havde været præget af 25 års – jubilæerne, idet en hel række lokalforeninger her på øen havde fejret dette jubilæum, flere vil følge efter i det kommende år – bl.a. Hasle.

I lokalforeningen var der ikke sket noget opsigtvækkende i det svundne år. Formanden kunne godt tænke sig, at man af og til havde en sammenkomst i K. L., men så også godt vanskelighederne herved, idet K. L. s medlemmer jo tilhører forskellige kristelige samfund, og at man derfor ved eventuelle arrangementer i K. L.  kommer på tværs af de forskellige samfunds ordinære mødeplaner. Han opfordrede medlemmerne til at gøre en indsats for øget medlemstilgang, idet han mindede om, at det er medlemstallet pr. 31. december, der lægges til grund ved det forestående radiorådsvalg.

Dirigenten oplæste et uddrag af en beretning fra en for nogen tid siden afholdt kongres i Arbejdernes radioforbund, hvoraf det fremgik, at man også der er enige om ønsket om fortsat at have en folkestyret radio, og at radiofoniens direktør, F. E. Jensen, også er stemt for en sådan ordning.

Kasserer, postbud Thor Sode, oplæste regnskabet, der balancerede med 327 kr. og sluttede med en kontant kassebeholdning på 69 kr., desuden har man et indestående i banken på 120 kr.

Pastor Bacher, revisor Sommer og snedkermester Harry Kure, genvalgtes til bestyrelsen. Som suppleanter valgtes organist Henry Ipsen og fru sadelmager Kofoed. Til revisor valgtes fru Henriksen, Fælledvej, og som suppleant valgtes E. Carlsen.

Under eventuelt slog revisor Sommer til lyd for flere sammenkomster, idet han mente, at det ville være den bedste måde at hverve nye medlemmer på. Dirigenten tilsluttede sig disse udtalelser.

Pastor Stampe, Allinge, fik derefter ordet og talte ud fra Math. 9, 1 – 7, idet han særlig hæftede sig ved Jesus ord: ”Søn vær frimodig, dine synder forlades dig”. Det er Jesus selv, der siger disse ord, og så er det rigtigt, sagde taleren. Det er enestående og modige ord – ord, der førte til døden for Jesus, men det er ord, der ikke kan siges af andre end Jesus.

Disse ord giver os frimodighed til at kalde Gud vor far og til at sige: Død, hvor er din brod, død, hvor er din sejr. Og disse ord gælder også for os, selv om de blev sagt til en bestemt dengang. Vejen er åben og fri, for Jesus udtalte på korset: Det er fuldbragt! Det gælder blot at tage imod ordet. Det er en stor formue, som Gud har, og hvoraf vi kan hæve, når vi vil, Gud vil ikke nægte os syndernes forladelse, men der er forskellige fjender, der vil røve den fra os: Selvgodhed, frygt, spot og andre. Lad os visse disse fjender fra os. Selv om vi får syndernes forladelse, er det ikke sikkert, vi bliver friet fra vore lidelser, men lad os tænke på Jesus og på Paulus. De blev ikke friet fra deres lidelser, men de fik hjælp alligevel. Det største og det første er, at vi får syndernes forladelse.

Efter at overbetjent Gaalaas – Hansen havde sunget en solosang samledes man om kaffebordet. Senere vistes filmen ”Lovsang”, hvori er indlagt forskellige salmer, der blev sunget af forsamlingen samtidig med, at filmen rullede. Avlsbruger Ejner Madsen afsluttede den hyggelige og opbyggelige aften med en kort andagt ud fra ordene i Hebræerbrevet 4. 12: Thi Guds ord er levende og kraftigt og skarpere end noget tveægget sværd og trænger igennem, indtil det deler sjæl og ånd, ledemod såvel som marv og dømmer over hjertets tanker og råd.

 

Bornholms Tidende den 3. december 1962.

Kristelig Lytterforenings generalforsamling.

To nyvalgte til bestyrelsen.

Kristelig Lytterforening afholdt sin årlige generalforsamling lørdag aften i Baptisternes mødesal med ret god tilslutning.

Efter indledning og velkomst ved formanden organist Henry Ipsen, valgtes politiassistent Gaalaas – Hansen til dirigent. Formanden oplæste protokollen og aflagde en kort beretning, hvorunder han omtalte et formandsmøde i Rønne, som han havde deltaget i. landsformanden pastor Sv. Aa. Olsen havde været tilstede ved dette møde og var fremkommet med forskellige oplysninger, ligesom radioens program tre var blevet drøftet.

Kassereren, postbud Thor Sode oplæste det reviderede regnskab, der balancerede med 685 kr. og sluttede med en kassebeholdning på 327 kr.

Til bestyrelsen nyvalgtes frk. Marie Svendsen og Robert Vejdiksen i stedet for Thor Sode og Gaalaas – Hansen, der ikke ønskede at fortsætte. Til suppleanter valgtes Oluf Christiansen og Emil Hansen. Til revisor genvalgtes fru Grethe Nielsen, brugsforeningen.

Da ingen ønskede ordet under eventuelt, afsluttede dirigenten den meget stilfærdige generalforsamling, hvorefter man gik over til det festlige samvær med fælles kaffebord og forskellig underholdning. Fru pastor Nyberg, Rønne, sang meget smukt nogle solosange, og pastor Nyberg talte meget interessant og tankevækkende over emnet ”Kunsten at lytte”.

Og forsamlingen viste, at man virkelig kunne lytte. Mange tanker og spørgsmål blev fremdraget og gav stof til alvorlige overvejelser.

Gaalaas – Hansen og hans døtre underholdt også med sang, og efter endnu et par solosange af fru Nyberg, afsluttede pastor Nyberg den vellykkede aften med en kort andagt.

 

Bornholms Tidende den 28. november 1966

Kristelig Lytterforening har flest medlemmer nu.

Generalforsamling i Hasle afdelingen med beretning fra landsforeningen.

Lørdag aften holdt Kristelig Lytterforening i Hasle ordinær generalforsamling i Luthersk missionshus. Formanden, organist Henry Ipsen bød velkommen og udtalte mindeord over tre af foreningens medlemmer, der var døde siden sidste generalforsamling, nemlig fru Malling, fru Alma Nielsen og postbud Thor Sode.

Efter en salme indledes mødet med en kort andagt af foreningens næstformand Harry Kure, der læste nogle vers fra Esajas 40, og understregede den betydning, det har at stå sammen om det fællesmål, som Kristelig Lytterforening har.

Revisor Sommer begyndte den egentlige generalforsamling med at oplæse forhandlingsprotokollen, hvorefter formanden, der også var valgt til dirigent, i sin beretning omtalte sine indtryk fra landsmødet, hvor man ville arbejde for at få en tidlig morgenandagt. Voksenundervisning i kristendomskundskab var også en af de ting, der ville blive indført.

Ipsen oplyste endvidere, at Kristelig Lytterforening i Danmark var i stærk fremgang og nu var den største lytterforening, men var dog kun repræsenteret med et medlem i radiorådet. Kassereren, frk. Marie Svendsen var på grund af sygdom forhindret i at være tilstede og fru sadelmager Kofoed oplæste regnskabet. Beretning og regnskab godkendes uden bemærkninger.

Valgene var genvalg for frk. Marie Svendsen og Robert Vejdiksen til bestyrelsen og til revisor fru uddeler Grethe Nielsen.

Efter generalforsamlingen holdt revisor Sommer lysbilledforedrag om de store verdensreligioner og aftenen sluttede med fælles kaffebord, sang og afslutning ved pastor Albert Madsen.

 

Bornholms Tidende den 24. november 1975.

Vi må være varsomme.

Generalforsamling i Hasle og Rutsker Kristelig Lytter og Fjernseerforening.

Vi skal nok være varsomme og tilbageholdende med det, som vi siger og fremfører, og så i stedet lade Guds tale og hans velsignelses kraft være det fremherskende i vor gerning, udtalte tømrermester Harry Kure, Kirkebyen 1, Rutsker, ved Hasle og Rutsker Kristelig Lytter og Fjernseerforening i Baptistmenighedens mødesal i Hasle lørdag aften.

Formanden, gårdejer Georg Pedersen, Siegård, Klemensker, bød velkommen til de fremmødte, i alt ca. 60, og derpå holdt Harry Kure en indledende andagt med Mathæus 23, kap. 1 – 12. vers, samt oplæste forhandlingsprotokollen.

I sin beretning over afvigte år fremhævede formanden at foreningens væsentligste arbejdsopgave er at skaffe flere medlemmer for der igennem at blive hørt og regnet med på højeste sted.

De, som vi har siddende som repræsentanter inde i radiorådet, har en alt andet en let opgave, og lad os derfor ikke glemme dem, hvad bøn og forbøn angår, understregede formanden.

Kassereren, Eske Holm, Rutsker, forelagde det reviderede regnskab, som balancerede med 1.509 kr., og som udviste en kassebeholdning på 488 kr.

Til bestyrelsen genvalgtes Henry Ipsen, Hasle, Johannes Westh, Rutsker, Edvard Carlsen, Rutsker, Robert Vejdiksen, Hasle, og Georg Pedersen, Siegård.

Under eventuelt mindede formanden om foreningens forestående 50-års jubilæum og henstillede til hver enkelt om at forøge medlemsantallet, som på indeværende tidspunkt er opgjort til 90.

Efter kaffebordet fortalte sognepræsten, pastor Mogens Madsen, om sine oplevelser og iagttagelser under en rejse i Sovjetunionen og fremviste i forbindelse hermed en mængde smukke farvelysbilleder.

Endvidere underholdt Hasle sangkor under ledelse af organist Henry Ipsen, Hasle, med sang og musik, herunder flere adventssange og salmer.