4. Herluf Hansen

Hammersdal

Herluf Hansen var bestyrer på “Hammersdal” fra 1931 til 1947. Han blev den tredje mejeribestyrer.

Ny mejeribestyrer på ”Hammersdal” efter Andreas Jensen, der starter som bogholder 1. maj 1931 i Hasle Bank, har bestyrelsen antaget Herluf J. Hansen, der var 1. mejerist på ”Dybdal” i Østerlars. Der var indkommet 44 ansøgninger.

 

Bornholms Tidende d. 09.marts 1931.

Andelsmejeriet ”Hammersdal”

Afholdt i lørdags ekstraordinær generalforsamling for ved 2. behandling at vedtage de af Bornholms Mejeriforenings foreslåede ændringer i mejeriets vedtægter angående Tuberkuloses bekæmpelse.

Formanden, gdr. Jørgensen, Smedegård, bød på bestyrelsens vegne velkommen, særlig til mejeriforeningens formand, gdr. Frederik Brandt, Degnegård, der var kommet til stede for at klarlægge og redegøre for det arbejde, der var gjort for tuberkulosens bekæmpelse på Bornholm.

Jacoksen, Bækkelyst, valgtes til dirigent og gav ordet til hr. Brandt, der i et udmærket foredrag belyste det arbejde, der allerede var udført for at skaffe ”rent land” på Bornholm og understregede nødvendigheden af, at alle mejerier måtte samles om fortsat arbejde, dersom det skulle lykkes at føre sagen igennem.

Efter en påfølgende diskussion, hvor mange havde ordet, blev begge de nye lovparagraffer sat under afstemning og vedtoges med 98 stemmer, mod 25.  – 2 stemmesedler var blanke.

Generalforsamlingen vedtog at give de medlemmer, der endnu har reagerende køer, en frist til 1. april 1932 til at afhænde disse, og efter den tid vil der blive fratrukket 25 øre pr. 100 pund mælk hvor der endnu findes reagenter.

Herefter sluttede dirigenten generalforsamlingen med en tak til de mødte.

                                                                                                                             

Bornholms Tidende d. 16. dec. 1935.

Mejeriet ”Hammersdal”

Overtagelse af Transformationsstationen

 Udmeldelse af erhvervsudvalget forkastet med 49 stemmer mod 31.

Lørdag eftermiddag afholdt mejeriet Hammersdal ordinær generalforsamling.

Formanden gdr. Jørgensen, Smedegård, bød velkommen og aflagde beretning om mejeriets drift i det forløbne regnskabsår.

Mejeribestyrer Hansen oplæste det reviderede regnskab, der balancerede med 426.779 kr. Af de vigtigste indtægtsposter skal nævnes: solgt smør 303.593 kr. modtaget fra Smørkontingentfonden 8105 kr., smørafgift 5000 kr. Solgt fløde 16.000 kr., solgt sødmælk 11.000 kr. Skummet- og kærnemælk 72.000 kr., Af udgifter: Udbetalt til Andelshaverne for sødmælk 309.268 kr. Efterbetaling 56.135 kr. Mælkekørsel 19.227 kr. andet kørsel 943 kr. Lønninger 10.206 kr. Brændsel 4336 kr. Emballage 6970 kr. andre udgifter 10.776 kr. Regnskab og beretning godkendtes enstemmigt.

Gennemsnitssmørprisen havde været 2 kr. 01,9 øre pr. kg. Der var medgået 23,3 kg. Mælk til 1 kg smør, og gennemsnitsprocenten havde været 3, 68.

Som tillidsmand til Ulykkesforsikringen genvalgtes gdr. Kofoed, Krogholmsgård.

Næste punkt på dagsordenen var et indkommet forslag om mejeriets udmeldelse af Erhvervsudvalget, og efter en livlig diskussion for og imod foretoges afstemning, og forslaget forkastedes med 49 stemmer mod 31, så mejeriet skal fortsat være tilsluttet erhvervsudvalget.

Der førtes lidt forhandlinger om mejeriets anliggender, og det vedtoges, at mejeriet sammen med de øvrige forbrugere af elektricitet skulle overtage Transformatorstationen lige ved mejeriet.

Resultatet af overtagelsen vil blive, at strømmen herefter kan fås lidt billigere end tidligere.

 

Bornholms Tidende d. 22. juli 1937.

50- års jubilæum i Hammersdal mejeri.

Andelsmejeriet ”Hammersdal kan søndag den 25. juli fejre 50-års dagen for dets oprettelse.

Efter at der i flere sogne var oprettet andelsmejerier, begyndte man også i Rutsker at arbejde med oprettelse af et sådant. Nogle mænd i sognet med Sandemand Sonne og Skov, Sandemandsgård, i spidsen, gik i gang med at tegne medlemmer, og der blev tegnet ca. 100 medlemmer med tilsammen 450 køer.

På et møde blev der udarbejdet vedtægter og foretaget valg af bestyrelse som kom til at bestå af følgende: H.A. Sonne, Grønnebjerg. – C.A. Skov, Sandemandsgård. – A.C. Westh, Baasegård. – E.H.Dam, Hullegård og Julius Olsen, Tækkergård. H.A. Sonne blev valgt til formand og Julius Olsen til kasserer.

Opførelsen af bygningerne overdrages til Bygmester Jørgen P. Kristensen, Hasle, og Brdr. Ankers Maskinfabrik fik overdraget leverancen og monteringen af maskinerne. Anlægssummen alt ibefattet blev ca. 19.000 kr., hvilket beløb skaffedes til veje ved at optage et Prioritetslån i Nationalbanken.

Transporten af mælk til mejeriet ordnedes rute vis, og ved første licitation blev prisen 15 øre på 100 pund.

En situation fra mejeriets 50 års jubilæum i 1937. Mejeribestyrer Herluf Hansen er nr. 8 fra venstre. Nr. 10 var avlsbruger Peter Holm, der boede i nærheden af mejeriet og dagligt kørte sine 2 kander mælk på trillebør.

I tidens løb er der foretaget flere tilbygninger og ombygninger, som efterhånden blev nødvendige på grund af stigende mælkemængde.

Formænd i de forløbne 50-år har nedennævnte været: H.A. Sonne, Grønnebjerg, fra 1887 – 1893. – C.A. Skov, Sandemandsgård, 1893 – 1899. – N.P. Holm, Vestre Rosendalegård, 1899 – 1907. – H.A. Mogensen, Stillegård, 1907 – 1911. – P.A. Holm, Bondegård, 1911 – 1919. – A.J. Lambrecht, Klingegård, 1919 – 1921. – J. Jørgensen, Smedegård, nu Smedebo, fra 1921 og fremdeles.

Kasserere har været: Julius Olsen, Tækkergård 1887 – 1891. – A.P. Riis, Risegård, 1891 – 1893. – Lærer Kofoed, Østre Skole, 1893 – 1901. Julius Olsen, Tækkergård, 1901 – 1907. – A. Mortensen, Engegård, 1907 – 1909. – L. Dam, Tuleborg, 1909 – 1921. – A. Lambrecht, Klingegård 1921 – 1925. – W. Thorsen, Sandemandsgård 1925 og fremdeles.

50 års jubilæet på Hammersdal. Herren i hvidt er mejeribestyrer Herluf Hansen, sammen med fru Poula og datteren Gurli. Billedet fundet på Teknisk Samling. Bornholmske Billeder.

Bestyrere har været: Mejeriets første bestyrer var Jens Mikkelsen fra Jylland, han fratrådte 1893 og købte landejendom. Derefter var A. Jensen bestyrer i 38 år fra 1893 – 1931, da han fik ansættelse i Hasle Bank. Nuværende bestyrer Herluf. Hansen blev antaget 1. maj 1931.

Jubilæet i 1937. Billedet fundet på Teknisk Samling. Bornholmske Billeder.

Mejeriets smørproduktion solgtes i de første år til købmand Grønbech, Hasle. Derefter afsattes smørret til forskellige grosserer i København, men nu i en lang årrække har smørfirmaet P.V.S. Plum aftaget mejeriets smør.

Den nuværende bestyrelse består foruden af den nævnte formand og kasserer tillige af gdr. H. Kofoed, Knarregård, avlsbrugerne A. Andersen, Fuglesangen, og Sinius Andersen, Landlyst.

 

Bornholms Tidende d. 29.juli 1944.

Hele mejeriet på udflugt.

Torsdag middag sås et større optog trække sydpå fra Rutsker. Der var mælkekuskene, mejeribestyreren, personaler samt bestyrelsen fra mejeriet Hammersdal, der drog på udflugt i 15 fuldt belastede vogne. Turen gik mod Ny kirke, hvor der gjordes et lille ophold. Man indtog en lille forfriskning og turen fortsattes ad den nye pragtfulde landevej forbi mejeriet Central over Tingsted. Målet var Bolsterbjerg hvor det festligt dækkede kaffebord ventede. Der var dækket til ca. 90 personer. Kaffen og kagerne blev nydt med god appetit og godt humør. Der afveksledes med taler og sange. Derefter besås den smukke gamle have. Til sidst samledes deltagerne atter for at overvære opføringen af Folkedanserne fra Aarsballe, der fulgtes med interesse og jubel. Ved 9-tiden sluttedes der med en sang og et leve for Folkedanserne og Bolsterbjerg.

 

Bornholms Tidende den 14. marts 1947.

 

Bornholms Tidende d. 04. maj 1948.

Alle mælkeleverandører var mødt.

Jubilæumsfesten for Viggo Sonne.

Fredag aften afholdtes på Hotel Johns Kapel jubilæumsfesten for Viggo Sonne, der har været mælkekusk i 50 år.

Det var leverandørerne på ruten, der gerne ville være sammen med Sonne en aften i den anledning. Leverandørerne var mødt op så at sige alle, tillige var indbudt mejeriets bestyrelse, dets bestyrerpar samt tidl. Mejeribestyrer Herluf Hansen og mejeristerne, tidl. Formand Jørgensen, Smedebo, og brugsuddeler Mortensen, i alt ca. 70 deltagere.

Efter at man var bænket om kaffebordene bød Emil Hansen velkommen og sangen ”Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord”, blev sunget, derefter serveredes kaffen. Sonne fik som gave fra leverandørerne en klubstol og en mappe med bidragernes navne. Flere sange, der var forfattet i dagens anledning, blev sunget. Mange tog ordet for at bringe Sonne deres tak. Tidl. Mejeribestyrer Herluf Hansen takkede Sonne for det gode samarbejde i de 16 år, Hansen havde været bestyrer på ”Hammersdal”; aldrig havde Sonne kommet for sent til mejeriet og altid kommet frem, selv om vejret havde været aldrig så slemt.

Mortensen, Brugsforeningen, takkede Sonne for al den fragt, han havde kørt fra brugsforeningen; bragte en hilsen fra sine forældre.

Mogensen, Enesgård, omtalte Sonne som den gode samfundsborger; takkede ham for det gode forhold mellem ham og mejeriets ledelse.

Centralbestyrer Jensen takkede Sonne for alle de tjenester, han udførte for dem; omtalte ham som den, der førte sin rute igennem trods sne og snestorm og hans aldrig svigtende humør. Jensen læste telegrammer og overbragte Sonne en gavepakke fra mejeriets tidligere mangeårige formand, Jørgensen, Smedebo.

Lundberg, Rosendalegård, omtalte det meget sjældne jubilæum; havde læst om en mand, der havde kørt i 40 år, men 50 år slog alle rekorder.

Forfatteren, Otto Lund læste et digt, forfattet af ham, det hed ”Mælkakuskinj”; omtalte derefter Sonne som den gode ven, og hvor smukt det var, at vi mennesker glæder hverandre og giver hinanden en blomst, mens vi lever.

Munch, Gammeltoft, omtalte Sonnes præcision; det svingede aldrig 5 minutter på tiden, at Sonne kom ind i gården og hentede mælken; bragte en hilsen fra sin nabo, Laurits Hansen, der havde glædet sig til festen, men var blevet dårlig tilpas og måtte blive hjemme.

Møller, Kærgård, takkede Sonne og omtalte en lille episode, som betegnede hans aldrig svigtende humør; takkede på sin kones vegne Sonne for alle de varer, han kørte fra brugsforeningen til Kærgård; bragte også en tak til arrangørerne af festen; var der en mand, som fortjente en fest, var det Viggo Sonne.

Sonne takkede meget bevæget for den glæde, det var for ham og hans kone at komme ud til denne fest, og for gaven; han syntes jo – som den beskedne mand, han er – at det var alt for meget.

Murermester Alfred Sonne takkede for den glæde, der var vist hans far og mor; omtalte det gode hjem og hvor velkomne børnene følte sig ved at komme hjem til Grønnebjerg, selv om de var mange i tallet.

Fru Hansen, Kærhave, takkede for al tjenstvillighed igennem 25 år og ønskede Guds velsignelse over ægteparret Sonnes livsaften.

Emil Hansen takkede vært og værtinde for det smukt pyntede og tilberedte kaffebord, og bordet blev hævet med sangen ”Der er et yndigt land”.

Deltagerne opholdt sig endnu i nogle timer i Hotellets hyggelige stuer, og klokken nærmede sig de mange slag, førend deltagerne kørte hjem efter at have tilbragt en hyggelig aften sammen med deres afholdte mælkekusk og hans kone.

Lørdag morgen var Sonne indbudt af mejeribestyrelsen og bestyrerparret til frokost på mejeriet. Sonne fik lejlighed til at hilse på sine kolleger mælkekuskene og drikke et glas vin med dem. Disse overrakte Sonne en smuk broncecigarkasse. Ved frokosten fik Sonne af mejeriets bestyrelse overrakt en syvarmet lysestage af bronze med tallene 1898 – 1948 indgraveret.

Blomster og telegrammer var også indløbet til mejeriet i dagens anledning.

Meget mere historie om Andelsmejeriet ”Hammersdal” i Rutsker, kan ses og læses på Hasle-Egnens Lokalhistorie, tirsdage og torsdage mellem 19.00 – 21.00.