8.”Hammersdal Mejeri” bliver til “Hammersdal Mørtelværk”.

Bornholms Tidende den 11.september 1967.

Mørtelfabrikken flyttes til ”Hammersdal”.

Murermester Harry Thiesen, Fuglesangen, har overtaget det tidligere ”Andelsmejeri Hammersdal”, der har ligget stille hen siden nedlæggelsen ved mejerisammenslutningen.

Ved siden af sin omfattende byggevirksomhed startede Harry Thiesen, for nogle år siden en mørtelfabrik, der foruden at dække et lokalt behov har fået en stadig stigende eksport. Dette har nødvendiggjort en udvidelse af fabrikken, og den flyttes derfor nu til de nyerhvervede bygninger.

 

Bornholmeren den 23. maj 1987.

Det nedlagte mejeris smørkerne blev mørtelblander.

Vigtigt for Rutsker at bevare de få eksisterende virksomheder som Hammersdal Mørtelværk.

I takt med det faldende antal beskæftigede i landbruget er det vigtigt at bevare og helst udvide de virksomheder, der findes i de små lokalsamfund.

Når dette ikke kan lade sig gøre f.eks. af rationaliserings hensyn, som tilfældet var det med ”Hammersdal Mejeri” i Rutsker, er det derfor dobbelt betydningsfuldt, at de forhåndenværende faciliteter udnyttes på anden vis.

Og det behøver ikke blot at være bygninger, der kan udnyttes til andre formål end de oprindelige. Det kan også være selve produktionsmateriellet. Det ser man på Hammersdal Mørtelværk, der er indrettet i den tidligere, ”Hammersdal Mejeri”, der blev opført i 1887 og fungerede til 1965.

Efter nedlæggelsen af mejeriet stod bygningen tom et stykke tid, inden Harry Thiesen købte den for at indrette mørtelværket. Dette gik fint, men efterhånden kunne Harry Thiesen ikke magte det længere og solgte til Allinge Teglværk, der fortsatte driften, som den var begyndt af Harry Thiesen.

For tre – fire år siden besluttede Allinge Teglværk sig for at sælge til Nexø Mørtelværk, så de to mørtelværker på Bornholm nu er under en hat.

Det giver en bedre udnyttelse af faciliteterne, f.eks. kan man have en heltidsansat medarbejder, der arbejder i Nexø om formiddagen og i Rutsker om eftermiddagen i stedet for to deltidsansatte. Nogen stor virksomhed er Hammersdal ikke blevet. Foruden den nævnte halvtidsarbejder, er der to beskæftigede.

For tiden har de dog svært ved at efterkomme ordrerne på sækkevarer. Man ser derfor hen til den påtænkte anskaffelse af et nyt anlæg til erstatning for det nuværende, der ikke er helt tidssvarende.

Det vil betyde en mere effektiv produktion, og måske vil der efterhånden blive brug for endnu en medarbejder.

Normerne skal holdes.

Mørtel er i øvrigt ikke blot mørtel, fik vi at vide under vort besøg på virksomheden. Også på det område er der flere sorter, der anvendes til hver sit formål. Forskellen ligger i den sand/grus – blanding der tilsættes cementen.

Til noget mørtel bruges udelukkende fint sand, medens der til andre kvaliteter bruges en blanding af fint sand og grus.

Forholdet mellem sand og grus skal nøje afpasses, så man kan overholde disse normer. Det er noget firmaet, frivilligt har underkastet sig.

At normerne virkelig overholdes kontrolleres ved regelmæssige stikprøvekontroller, ligesom der jævnlig kommer uanmeldte kontrolbesøg på værket.

Derved er kunderne sikre på altid at få et ensartet kvalitetsprodukt, uanset hvilken sort mørtel de køber. Det er en af forudsætningerne for virksomhedens fortsatte fremgang. Og selvom det som nævnt er en lille virksomhed, er den af stor betydning for det samfund den ligger i.

Om det siger kommunalbestyrelsesmedlem Frede Engell-Hansen, der selv bor i Rutsker: ” I et område som Rutsker kan man ikke forvente andet end små virksomheder. Derfor er mørtelværket af stor betydning. Der er et par arbejdspladser, og måske kan det udvikle sig til at omfatte endnu et par beskæftigede.

For den enkelte ansatte er det naturligvis meget væsentlig at være sikret beskæftigelse, men også for lokalsamfundet er virksomheden betydningsfuld.

Enhver virksomhed og enhver servicefunktion er medvirkende til at sikre områdets fremtid, og naturligvis havde jeg gerne set flere virksomheder i sognet. Det ville sikkert også tiltrække flere servicefunktioner.