5. Knud Bertelsen

Knud Bertelsen blev den fjerde mejeribestyrer på “Hammersdal” mejeri i Rutsker, han fik stillingen efter Herluf Hansen, der blev ny bestyrer på A/M “Brodal” i Aakirkeby.

Knud Bertelsen var søn af bygmester K. Bertelsen, Svaneke.Han lærte mejerifaget som elev på “Brodal” mejeri.Som mejerist arbejdede han senere på mejerierne “Bøsthøj” i Aaker og “Dybdal” i Østerlars, inden han blev mejeribestyrer på mejeriet “Hammersdal” i Rutsker i 1947. Her havde han sin gerning frem til 1965, hvor “Hammersdal” lukkede. Hvorefter han kom til Pedersker mejeri.

 

Bornholms Tidende d. 17.dec. 1947.

”Hammersdal” har ikke længere vandmangel.

A/M Hammersdal afholdt mandag generalforsamling i Forsamlingshuset. Formanden, Lundberg, Rosendalegård, bød velkommen og bad om forslag til dirigent. Andersen, Landlyst, valgtes og oplæste dagsordenen og gav ordet til formanden, der aflagde beretning.

I sin beretning oplyste formanden, at der havde været en nedgang i mælkemængden på 130.000 kg, hvilket naturligvis skyldtes tørken og den strenge isvinter. Omtalte smørprisen, der var steget. Med hensyn til oliefyringen var det blevet en god økonomisk vinding, men desværre var olieprisen gradvis steget med 75%, siden man begyndte oliefyringen for et år siden.

Dernæst aflagde kassereren, Mogensen, Enesgård, regnskabet, der balancerede med 818.841,94 kr.

Der var udbetalt i overskud 380 øre pr. 100kg mælk. Beretning og regnskab godkendtes.

Valg af revisor: Riis, Brødløse (genvalgt).

Beretning og regnskab for Tyreholdsforeningen blev aflagt og godkendt. Valg af bestyrelse: Bidstrup, Enghave, og Koefoed, Kølleregård. Valg af tillidsmand til Ulykkesforsikringen: Aksel Lund, Lundshøj.

Andragende fra en leverandør om afhentning af mælken blev drøftet, men ikke vedtaget, henlagdes til næste generalforsamling.

Under eventuelt blev drøftet forskellige ting bl.a. mejeriets nye vandværk, der endnu ikke er færdigt; men da boringsresultaterne havde givet godt resultat, var ulempen ved at mangle vand til mejeriets drift nu afhjulpet.

Statistik for 1946 – 47 viste følgende resultat: Mejeriet modtog 2.741.503 kg sødmælk af 178 andelshavere med tilsammen 1051 køer, hvilket bliver gennemsnitsleverance pr. ko 2608 kg. Gennensnitsprocent 493,1 øre. Gennemsnitsfedtprocent 3.81. Forbrug af kg. Mælk til 1kg. Smør, 22,4.

 

Bornholms Tidende den 10.09.1948.

Nedlagte mejerier får erstatning efter deres størrelse.

Fra Mejeristforeningens generalforsamling i går.

i går holdt Bornholms Mejeristforening den årlige generalforsamling på hotel Jomfrubjerget. Formanden, mejeribestyrer Svejstrup Andersen, bød velkommen og gav ordet til mejeribestyrer Christoffersen, der i smukke ord omtalte en af mejeribrugets veteraner, fhv. mejeribestyrer Tylvad Andersen, Gadeby, der var afgået ved døden, og udtalte et æret være hans minde.

Derefter aflagde formanden beretning for det forløbne år. Gennemsnittet for smørret var gået lidt ned – 10,49 mod 10,58 i fjor. Resultatet fra de østlige øers mejeriudstilling havde været gunstigt for Bornholm. Et bornholmsk mejeri havde fået højeste karakter, og i gennemsnit blev Bornholm nr.2 med 10,68 points.

Hovedbestyrelsen har taget initiativet til en bestemmelse af mejeribestyrernes mindsteløn, som Fællesorganisationen også er gået ind for. Kostpengene er ligeledes forhøjet lidt. Med hensyn til mejerier, der bliver nedlagt, vil der blive ydet erstatning, men der vil blive taget hensyn til mejeriernes størrelse o.l. Omtalte ferieforholdene, mejeribestyrerne er ikke under ferieordningen, men har dog ret til ferie. Formanden oplyste videre, at Hygiejnekonsulent Kjeldsen Rasmussen, har sagt sin stilling op fra 1. november.

Formanden oplæste derefter regnskabet, der balancerede med 2330 kr. og sluttede med en kassebeholdning på 592 kr.

Med hensyn til virksomheden i det kommende år vedtoges det, at der ved smørudstillingen skal medvirke 12 dommere.

Derefter foretoges valg. Til bestyrelsen genvalgtes Svejstrup Andersen og Hansen, Brodal. Som revisorer blev Christoffersen, Bjørnedal, og Bidstrup, Nyker, genvalgt.Repræsentant for Ulykkesforsikringen blev Bonde, Central. Til delegerede valgtes Andersen, Gadeby og Andersen, Bodilsker. Suppleanter blev Bertelsen,Hammersdal og Bidstrup, Pedersker.

Umiddelbart efter Generalforsamlingen afholdtes repræsentantskabsmøde i Mejeriernes Fællesindkøb og Maskinfabrik. Den stedlige repræsentant, mejeribestyrer Christoffersen, Bjørnedal, bød velkommen og udtalte indledningsvis mindeord om Dir. Markus Hansen, Kolding, der var afgået ved døden. Det fremgik af beretningen, at omsætningen har været tilfredsstillende, den var i 1948 24 millioner kr., en opgang på 5 millioner kr. fra forrige år. Omtalte de forsynings vanskeligheder,der havde været, men alt tyder dog på, at det vil gå bedre i den kommende tid.

Til repræsentant for de kommende to år valgtes mejeribestyrer Christoffersen, Bjørnedal, med sognerådsformand Munch, Pedersker, som suppleant.

 

Hammersdal mejeri 1951 , foto Sylvest Jensen.

 

Bornholms Tidende den 09.01.1952.

Forsinket Generalforsamling i Rutsker brugs.

6% i dividende, hvoraf de 5% udbetales.

Mandag aften holdt Rutsker brugs sin årlige generalforsamling i Forsamlingshuset.

Formanden, vejmand Niels Andersen, Skovly, bød de ca. 60 medlemmer velkommen, idet han mindede om, at generalforsamlingen på grund af Mund – og Klovesygen, der havde foranlediget Forsamlingshusets lukning, desværre havde måttet udsættes en hel måned. Jac. Jacobsen, Nydamhus, valgtes enstemmigt til dirigent, og efter at have oplæst dagsordenen gav ordet til sekretæren, gdr. J.O. Marcher, Skovgaard, som oplæste protokollen.

Formanden fik derefter igen ordet og aflagde en udførlig beretning. Brugsen havde arbejdet sig støt fremad med en omsætningsstigning på ca. 100.000 kr. til 1.124.697 kr. heraf faldt de 511.000 kr. på butiksomsætningen. Nettofortjenesten var ca. 2000 kr. mindre end det foregående år, på grund af de store udgifter. Således var der i Krigsfoesikringsbidrag betalt ca. 1300 kr., og på grund af foreningens rivende vækst havde FDB og ØA tilbageholdt henholdsvis 3.000 og 1500 kr. til reservefonden, hvilket ialt beløb sig til ca. 6.000 kr. Der var således al mulig grund til at være tilfreds med resultatet.

Af nettofortjenesten på 21.525 kr. vedtoges det at udbetale 5% og tilskrive medlemmernes driftsfond 1%. Man var fuldt med udviklingen og havde det sidste halve år kørt varetur en gang ugentlig til medlemmerne og samtidig hentet æg, der nu blev leveret til DAÆ i Rønne. For at klare den ekstra kørsel havde det været nødvendigt at anskaffe yderligere en lastvogn, som foreløbig var stillet til rådighed af uddeleren mod dækning af udgifterne til benzin og olie. Foreningen havde i det forløbne år løst næringsbrev. Formanden appellerede kraftigt til medlemmerne stadig at slutte trofast op om foreningen og derved gavne både sig selv og helheden. Formanden sluttede sin beretning med en varm tak til uddeler og personale for veludført arbejde.

Regnskabsføreren, gdr. Kristian Riis, Brødløsegaard, oplæste derefter det reviderede regnskab. Varebeholdningen udgjorde 136.615 kr. Bruttofortjenesten 100.291 kr. fragten 26.153 kr., og status balancerede med 210.615 kr. Beretning og regnskab godkendtes enstemmigt.

Af bestyrelsen afgik efter tur, vejmand Niels Andersen, Skovly, rentier P. Nielsen Holm, Kirkebyen, og gdr. Karl Kofoed, Risegaard, og som revisor mejeribestyrer Knud Bertelsen, A/M “Hammersdal”. De blev alle genvalgt.

Formanden forelagde derefter forslag om tegning af andel i Dansk Landsbrugs Andels Maskinindkøbs Bornholms-Afdeling på 300 kr. Der udspandt sig en livlig diskussion for og imod, men ved afstemningen stemte 27 for og 21 imod.

Under eventuelt var der kun ganske enkelte forespørgelser. P. Nielsen Holm forespurgte, om der var tilfredshed med “Samvirke”, da man ellers kunne spare udgiften til bladet. Forsamlingen gav imidlertid kraftige bifaldsytringer til kende om bladet.

Uddeleren takkede til slut medlemmerne for deres interesse for udviklingen i foreningen, hvorefter dirigenten takkede for god saglig forhandling.

 

Bornholms Tidende den 19.04.1952.

Bornholms Tidende den 18.04.1952

 

                                                           Bornholms Tidende den 29. november 1954

Hammersdal går med i mastitisbekæmpelsen.

Generalforsamling i Andelsmejeriet.

På generalforsamlingen i går i andelsmejeriet ”Hammersdal”, hvor en stor del af andelshaverne var tilstede, blev det enstemmigt vedtaget at tilslutte sig arbejdet med mastitisbekæmpelsen og laboratoriet i Nexø.

Generalforsamlingen fik i øvrigt et stilfærdigt forløb. Formanden, gdr. Lundberg, Rosendalegård, oplyste i sin beretning, at man havde haft mere indvejet mælk end i de foregående år, ligesom gennemsnits smørprisen var steget. Denne stigning var dog sideløbende med stigning i priserne på kraftfoder, således at udbyttet for producenterne var ret problematisk.

Regnskabet blev oplæst af kassereren, gdr. Marker, Skovgård, og driftsregnskabets balance var 1.230.155 kr. statusbalancen var 172.898 kr. Såvel beretning som regnskab blev godkendt.

I stedet for avlsbruger Aksel Lund, Lundshøj, der ikke ønskede genvalg, valgtes avlsbruger Frode Seerup til bestyrelsen. Aksel Lund aflagde i øvrigt på generalforsamlingen beretning og regnskab for tyreholdsforeningen.

I tilknytning til generalforsamlingen holdt dyrlæge Mølgaard, Nexø, foredrag om mastitisbekæmpelsen, medens dyrlæge Nielsen, Allinge og konsulent Laursen talte om stald og mælkehygiejne.

 

  Bornholms Tidende den 16.06.1955.

 

                                                                              Bornholms Tidende d. 2.dec. 1957.   

Formandsskifte i mejeriet ”Hammersdal” i Rutsker.

Gårdejer Lundberg, Rosendalegård, trak sig tilbage for at yngre kræfter kan komme til.

Andelsmejeriet Hammersdal holdt i torsdags generalforsamling. Formanden gdr. E. Lundberg, Rosendalegård, bød velkommen, og avlsbruger Emil Svendsen, Brøndhøj, valgtes til dirigent.

I sin beretning om mejeriets drift gav formanden en oversigt over priserne og sammenlignede smørpriserne og udgifterne i 1914 med arbejdsløn og foderpriser i dag. Han nævnte, at disse tal stod i et skævt forhold til hinanden. Videre omtalte formanden forskellige nyanskaffelser til mejeriet.

Kassereren, Jens O. Marcher, Skovgård, aflagde regnskabet, der balancerer med 1.143.226 kr. der er modtaget 2. 701. 512 kg sødmælk med en gennemsnitsfedtprocent på 4,03. forbrug af mælk pr. kg smør har været 20,8 kg. For mælkeleverancen er der til andelshaverne udbetalt 733.183 kr. med en efterbetaling på 4,50 kr. pr. 100 kg i alt 121. 567 kr. til næste års regnskab overføres 4007 kr.  Status balancerer med 204.707 kroner.

Efter forskellige forespørgsler som formanden og mejeribestyreren besvarede, godkendtes regnskabet og beretningen enstemmigt.

Formanden, gdr. Lundberg ønskede ikke at modtage genvalg, og i hans sted nyvalgtes gdr. J. A. Westh, Vestergård, mens gdr. Sonne, Puggegård, og gdr. Marcus Westh, Bondegård, genvalgtes.

Under eventuelt havde flere medlemmer ordet, og smørpriserne, inseminering og fluebekæmpelse blev drøftet. Formanden og bestyreren besvarede de forskellige spørgsmål. Derefter var mejeriet vært for en kop kaffe.

Efter kaffebordet holdt konsulent Lauridsen et interessant foredrag om ensilagefoder, fluebekæmpelse m.m. Konsulenten påpegede, at for megen brug af ensilage som foder kunne resultere i, at mælken til osteproduktionen kunne få en dårlig lugt. Om fluebekæmpelsen meddelte han, at der var et nyt, mere effektivt middel på trapperne. Han henstillede til leverandørerne at lægge en foderplan, så at køerne fik de mineralstoffer, som er nødvendige for deres trivsel i vinterhalvåret.

Dirigenten takkede konsulenten for foredraget og bragte ligeledes gdr. Lundberg en tak for den tid, han havde været mejeriets formand. Gdr. Westh, bondegård, takkede Lundberg for det gode samarbejde i bestyrelsen og for den interesse, han altid havde vist mejeriets drift.

Gdr. Lundberg takkede leverandører og mejeribestyreren for godt samarbejde og fremhævede, at det ikke var, fordi han var ked af at være formand, han trak sig tilbage, men fordi han syntes, at yngre kræfter burde overtage arbejdet.

 

Andelsmejeriet Hammersdal 1960.

Bornholms Tidende d.6. apr. 1963.

Hammersdal forkastede.

Der var stor interesse for en tilknytning til Bornholms Mejerisammenslutning.

Der var i aftes ekstraordinær generalforsamling i Andelsmejeriet Hammersdal. Formanden gårdejer Westh, bød velkommen, og redegjorde herefter for de møder, man havde haft med Kajbjerggårds bestyrelse vedrørende en sammenslutning af disse to mejerier. Man havde fuldt udarbejdet en kalkulation over, hvad der kunne tjenes ved sammenlægningen og det havde vist sig, at der var god økonomisk basis for en sammenlægning.

Kajbjerggård havde forkastet forslaget på deres generalforsamling, og formanden mente ikke, det ville være nødvendigt at foretage en ny afstemning. Fra forsamlingen ønskede man imidlertid en afstemning for at lodde stemningen, og denne afstemning resulterede i at 38 stemte for, 20 imod og 13 stemmesedler var blanke.

Punkt to på dagsordenen var afstemning angående spørgsmål om en eventuel tilslutning til Bornholms Mejerisammenslutning. Der var mange andelshavere, der talte både for og imod. Ved afstemningen viste der sig at være stor interesse for den store sammenlægning, men da der krævedes tre fjerdedels majoritet, blev forslaget forkastet med 43 stemmer for, 18 imod og 8 blanke stemmesedler.

Fra flere sider blev bestyrelsen opfordret til at kontakte Kajbjerggårds bestyrelse. Formanden mente, at man havde gjort nok for at nå et resultat, og mente ikke, at man kunne nå længere ad denne vej.

Han mente ligeledes, at man nu var nået til det resultat, at der skulle være enighed om at stemme for den store sammenslutning. Det var ikke forsvarligt at køre videre med mejeriet, da mælkemængden var stadig faldende.

Umiddelbart efter påske vil næste ekstra ordinære generalforsamling være beslutningsdygtig uanset det mødte antal.

 

                                                               Bornholms Tidende d. 22. apr. 1963.

Hammersdal sagde nej.

”Hammersdal” har igen holdt ekstraordinær generalforsamling for at tage stilling til en eventuel tilslutning til Bornholms mejerisammenslutning.

Formanden gdr. Westh, Vestergård, bød den store forsamling velkommen og takkede for det gode fremmøde.

Formandens indledning var kort, da man ved flere tidligere møder havde behandlet spørgsmålet grundigt. Han udtalte, at han ville anbefale, at man gik ind i den store sammenslutning. Han havde ikke mere tiltro til, at ”Kajbjerggård” virkelig kunne samle sig til enighed om at gå i sammenslutning med ”Hammersdal”. Fra forsamlingen var der flere indlæg, som alle gik ud på ønsket om en sammenslutning af disse to mejerier.

Dirigenten, Møller, Kærgård, kunne så oplyse resultatet af afstemningen, hvor 34 stemte for, 35 imod, og 6 stemmesedler var blanke.

 

“Hammersdal” Mejeri lukkes i 1965.

 

Mindeord ved Knud Bertelsens død.

Mejerileder Knud Bertelsen er ikke mere. Et hjem og en familiekreds har lidt et uerstatteligt tab.

Da meddelelsen om Knud Bertelsens pludselige død kom, blev vi, der kendte ham, grebet af en knugende fornemmelse. En mand med rige evner og egenskaber, der stod midt i sin mandomsgerning var borte.

Knud Bertelsen var mejeribestyrer på “Hammersdal” mejeri i Rutsker fra 1947 – 1965, da driften af dette mejeri blev standset. Fra 1965 og til sin død ledede han Pedersker mejeri. Med stor faglig dygtighed og med den energi og ansvarsfølelse, der kendetegnede Knud Bertelsen,, har han gennem alle disse år tjent Bornholms mejeribrug og opnået alle mælkeproducenters tillid. De virksomheder, han kom til at lede, bar præg af properhed og ordenssans. Overfor den udvikling og de store ændringer, der har præget vort mejeribrug de seneste år, var han altid loyal og forstående.

Hans beskedne og venlige væsen gav ham mange venner. Savnet bliver stort og megen medfølelse samler sig om hans nærmeste.

Æret være Knud Bertelsens minde.

Langedeby, den 6.april 1971.   Philip Koefoed.