A/S Grønbech og Co fylder 40

                                                                          Bornholms Tidende den 29.06.1948.

                                A/S Grønbech og Co fylder 40.

Den 1. juli kan Bornholms største forretning A/S Grønbech & Co., Hasle, fejre 40 år jubilæum. Firmaet har gennem alle årene haft til huse i bygningerne på Storegade, men disses historie kan spores meget længere tilbage end til 1908. der har på dette sted i over 200 år været drevet en omfattende forretningsvirksomhed, dog ikke som aktieselskab.

Den sidste, der drev forretning her, var købmand H. Grønbech. Da han afgik ved døden i 1908, drev enken en ganske kort tid forretningen med støtte af sin broder, købmand Munch, Nexø, men allerede den 1. juli 1908 afhændede hun den til et nydannet aktieselskab, der var blevet startet efter initiativ af afdøde købmand Søren Thomsen, Hasle, der også blev selskabets formand og fungerede som sådan til sin død i 1925.

De to efterfølgende formænd virkede begge i 10 år, nemlig proprietær Anton Lind fra 1925-1935 og vognmand Ahlmann Jacobsen fra 1935-1945, hvorefter den nuværende formand, bygmester Andreas Lind, Vanghytten, trådte til. Den nuværende bestyrelse består i øvrigt af A. Lind, Simblegård, A. Kjøller, Brogård, dyrlæge Hans Kofod og direktør E. Kofod.

Som selskabets første bestyrer fungerede afdøde konsul Olaf Lund, senere Rønne, nemlig fra 1908-1913, da Laurits Petersen trådte til og virkede som en meget dygtig bestyrer i 13 år, indtil sin død i 1926. I de følgende 5 år var der officielt ikke nogen bestyrer, men den nuværende direktør Emil Kofod, der havde været ansat i firmaet siden 1916, ledede de daglige forretninger i samråd med formanden. I 1931 forelå Kofods udnævnelse til bestyrer, og da firmaet for nogle år siden udvidede aktiekapitalen, blev titlen direktør.

Direktør Emil Kofod har forstået at lede den store forretning ind på sikre baner, således at den i dag, efter at flere andre lignende forretninger er blevet nedlagt, er Bornholms største detail- og grovvare forretning med en omsætning, der for et par år siden passerede 2 millioner.

Firmaet beskæftiger henved tyve funktionærer, hvoraf disponent Knud Petersen leder detailhandelen, medens bogholder William Sonne varetager regnskabet og grovvareforretningen.

Jubilæumsdagen på torsdag bliver markeret ved en festlighed, der bliver afholdt for personalet, hvilket er ganske i overensstemmelse med de bestræbelser, firmaet har gjort gennem årene for at skabe de bedst mulige vilkår for sit personale.

**************************************************************************************************

                                                                         Bornholms Tidende den 11.10. 1950

                             Igen i år over tre millioner i omsætning.

Fra A/S Grønbech & Co. generalforsamling.

I går afholdt A/S Grønbech & Co. Hasle, sin årlige generalforsamling på Hotel Hasle.

Efter at formanden, murermester Andreas Lind, havde budt velkommen, valgtes konsul M. Plesner til dirigent.

Formanden udtalte i sin beretning, at året 1949-50 havde været et ualmindeligt godt år. Sidste års omsætning var kommet over 3 millioner kroner, men man havde ikke troet, at det ville ske igen. Imidlertid var det sket, og omsætningen i 1949-50 var kommet op på 3.022.536,53 kr. der fordelte sig således på forretningens forskellige grene: korn og foderstoffer 1.814.888,18 kr. Cement, sten og rør 179.406,90 kr. Kul, koks m.v. 299.380,80 Kr. og butikshandel 728.860,65 kr.

Der anskaffes kornsiloanlæg.

Vedrørende forskellige poster, der forekom i regnskabet, udtalte formanden, at der var et beløb på 15.000 kr., som var forudbetalt på et kornsiloanlæg. For at tilfredsstille selskabets kundekreds havde man fundet det nødvendigt at anskaffe et sådan anlæg. Hvor stor en samlet udgift, anlægget ville beløbe sig til, havde man endnu ikke helt opgjort. Ifølge bestemmelserne skulle det have været færdigt den 15. august, men først i går var det blevet afleveret og godkendt af ingeniøren.

Endvidere var der blevet henlagt 1200 kr. til udbyttereguleringskontoen, der nu havde en sådan størrelse, at der vil kunne blive udbetalt udbytte, selv om der kommer et dårligt år. Ligeledes havde bestyrelsen fundet det nødvendigt at overføre et beløb til næste år, bl.a. til imødegåelse af nye skatter som man regnede med ville komme.

6.procent i udbytte.

Til slut oplyste formanden, at bestyrelsen atter i år foreslog, at der udbetaltes 6.pct. i udbytte til aktionærerne.

Da ingen ønskede ordet til beretningen, der enstemmigt godkendtes, forsatte direktør Emil Kofod med at gennemgå det reviderede regnskab, hvoraf det fremgik, at gevinst- og tabskonto og status balancerede med henholdsvis 234.962 kr. og 777.739 kr. Regnskabet – herunder bestyrelsens forslag om overskuddets fordeling – blev ligeledes enstemmigt vedtaget. Næste punkt var bestyrelsesvalg. Efter tur skulle dyrlæge Kofod, Hasle og gdr. L. M. Jørgensen, Krusegård, Rutsker afgå. Formanden oplyste, at dyrlæge Kofod havde meddelt, at han ikke ønskede genvalg. I stedet for valgtes sognerådsformand A. Lind, Simblegård, Klemensker, medens L. M. Jørgensen genvalgtes. Genvalgt blev også Revisions – og Forvaltnings – Instituttet A/S

Inden dirigenten sluttede, takkede formanden, forretningens kundekreds, direktør og personale for deres indsats samt fru direktør Kofod for den venlighed, hvormed hun altid modtog bestyrelsen.

Bornholms Tidende 06.03.1945

Bornholms Tidende d. 31.10.1944

 

 

 

 

 

Bornholms Tidende d. 27.02.1945