Vedtægter for Hasle-Egnens Lokalhistorie

Vedtægter for Hasle-Egnens Lokalhistorie

 

 

§1 Navn og hjemsted.

Foreningens navn er ”Hasle Egnens Lokalhistorie”. Foreningen har hjemmehørende i Bornholms Regionskommune og arbejdsområdet er i Hasle – Rutsker – Helligpeder – Teglkås – Vang og Sorthat-Muleby.

 

§2 Formål.

Foreningens formål er at drive lokalhistorisk arkiv for Hasle egnen, at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billed- og lydoptagelse, samt yde støtte herunder af økonomisk art til indsamling af effekter, afholde lokaludstillinger om Hasle-Egnens lokalhistorie, samt at fremme interessen for Hasle-Egnen.

 

§ 3 Medlemskab/forpligtigelser.

Som medlemmer kan optages personer, firmaer, foreninger og institutioner, der ønsker at støtte foreningens formål. Ansøgning om optagelse fremsendes til bestyrelsen og godkendes af bestyrelsen. Medlemskab ophører ved udtræden af foreningen, eller hvis forfaldent kontingent ikke er betalt inden 3 måneder efter forfaldsdag.

Æresmedlemmer kan udnævnes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

 

§ 4 Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer, hvortil kommer 2 suppleanter, der vælges på den ordinære generalforsamling. Valget gælder for 2 år. Formanden og 1-2 medlemmer vælges i ulige år og kasserer og resten af medlemmerne i lige år. Der vælges 1 suppleant hvert år. Afgår et bestyrelsesmedlem i en valgperiode, supplerer bestyrelsen sig selv ved en suppleant indtil næste generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. Bestyrelsen afgøres ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen har ansvaret for, at udstilling og opbevaring af genstande sker under betryggende forhold ligesom sikkerhedsforanstaltningerne for samlingen som helhed bør være bedst mulige. Endvidere har bestyrelsen ansvaret for, at arkivets samlinger er offentlige og sker under opsyn efter de gældende tilgængelighedsregler. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent eller når 2 bestyrelsesmedlemmer kræver dette, dagsorden skal angives.

 

§ 5 Arkivleder.

Bestyrelsen udpeger en arkivleder, der er ansvarlig for arkivets drift, samlingernes tilstand samt dets benyttelse i henhold til bestemmelserne. Arkivlederen holder løbende bestyrelsen orienteret om arbejdet i arkivet.

 

§ 6 Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned ved annoncering i Hasle Nyt eller i et dagblad/ugeavis med mindst 2 ugers varsel. Dagsorden skal indeholde:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af revideret regnskab for kalenderåret til godkendelse.
  4. Forslag til foreningens aktiviteter i det kommende år.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
  8.  Valg af revisor og suppleant.
  9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest en uge før datoen for den varslede generalforsamling. Generalforsamlingens afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de tilstedeværende medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Skriftlig afstemning foretages, såfremt mindst 1/5 del af de tilstedeværende medlemmer ønsker dette.

 

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen beslutter dette, eller når mindst 10% af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom overfor formanden med angivelse af, hvilke emner der ønskes behandlet. Mødeindkaldelse skal herefter annonceres inden 4 uger, og mødet skal afholdes inden 8 uger efter, at begæringen er kommet frem.

 

§ 8 Regnskab og revision.

Foreningens regnskab går fra den 1/1 til den 31/12. Senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse afgiver bestyrelsens driftsregnskab samt status til revisoren.

 

§ 9 Lovændringer.

Lovændringer eller tilføjelser til lovene skal vedtages på generalforsamlingen. Det samme gælder ophævelse af foreningen. Sådanne beslutninger kan kun finde sted, såfremt 2/3 del af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.

Hvis ikke 2/3 del af de fremmødte medlemmer stemmer derfor, skal en ny generalforsamling indkaldes og afholdes senest 8 uger efter den første generalforsamling. Ændringer og ophævelse af foreningen kan da træffes ved almindelig stemmeflerhed.

 

 

§10 Opløsning.

Såfremt foreningen opløses, tilfalder ”Hasle-Egnens Lokalhistorie” Bornholms Ø-arkiv som tager hånd om arkivalierne efter gældende regler. Således at Hasle-Egnens Lokalhistories oprindelige formål bliver bevaret samt at samlingerne forbliver i offentlig eje og tilgængelighed garanteres.

 

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 9. april 2011. Da ikke mindst 50% af foreningens medlemmer var tilstede kræves en ekstraordinær generalforsamling for at vedtægterne er gyldige.

 

 

Knud Erik Olsen                                                                               Richardt Vang-Olsen

dirigent                                                                                                   formand

 

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdt den 3. maj 2011 hvor vedtægterne blev godkendt. Ovennævnte vedtægterne er således gældende.

 

Knud Erik Olsen                                                                              Richardt Vang-Olsen

dirigent                                                                                                   formand

Skriv et svar